Organizacija škole

O R G A N I Z A C I J A      Š K O L E

Organ upravljanja

Školski odbor

  Članovi Poslovnik

Rukovodeći organ

Direktor

Biografija Pomoćnici

Savetodavni organ

Savet roditelja

Članovi Poslovnik

Stručni organi

Pedagoški kolegijum

Stručna veća

Timovi

Stručni aktivi

Učeničke  organizacije

Učenički  parlament

Članovi Poslovnik

S T R U Č N A **  V E Ć A

Nastavničko veće

Poslovnik

Odeljenjsko veće

Stručna veća za instrumente i teoretske predmete

stručno veće nastavnika klavira
rukovodioci: Tatjana Vukmanović i Milena Apić Članovi
stručno veće nastavnika gudačkih instrumenata
rukovodilac: Monika Zima Članovi
stručno veće nastavnika duvačkih instrumenata
rukovodilac: Jasna Marković Vujanović Članovi
stručno veće nastavnika harmonike
rukovodilac: mr Dragan Mirković Članovi
stručno veće nastavnika gitare, harfe i udaračkih instrumenata
rukovodilac: Aleksandar Spasojević Članovi
stručno veće nastavnika solo pevanja
rukovodilac: Ivana Jovanović Članovi
stručno veće nastavnika teoretskih predmeta u OMŠ
rukovodilac: Ana Kovačić Članovi
stručno veće nastavnika teoretskih predmeta u SMŠ
rukovodilac: Nineta Avramović-Lončar Članovi

vrh strane

T I M O V I

Tim za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Koordinator: Robert Papik Članovi RegulativaProgram zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanjaProgram bezbednosti i zdravlja na raduUnutrašnja i spoljašnja zaštitna mreža

Stručni tim za inkluzivno obrazovanje

Koordinator: Jelica Marinkov Članovi Regulativa

Tim za monitoring i evaulaciju nastave

Koordinator: Jelica Marinkov Članovi Regulativa

Tim za organizaciju javnih časova i korišćenje svečane sale

Koordinator: Robert Papik Članovi

Tim za samovrednovanje i vrednovanje rada u školi

Koordinator: Jelica Marinkov Članovi Regulativa

Tim za stručno usavršavanje zaposlenih

Koordinator: Mirjana Đukić Članovi Regulativa

Tim za zaštitu i bezbednost dece, učenika i radnika škole

Koordinator: Robert Papik Članovi Regulativa

Tim za karijerno vođenje i savetovanje učenika

Koordinator: Tatjana Čapko Članovi Regulativa

 

Tim za vršnjačku edukaciju

Koordinator: Mirjana Đukić Članovi Regulativa

vrh strane

S T R U Č N I ** A K T I V I

Stručni aktiv za razvojno planiranje

rukovodilac: Mirjana Đukić Članovi Školski razvojni plan

Stručni aktiv za razvoj školskog programa

rukovodilac: Jelica Marinkov Članovi Školski program

Stručni aktiv nastavnika klavira

rukovodilac: Milena Apić Članovi

Stručni aktiv nastavnika violine

rukovodilac: Monika Zima Članovi

Stručni aktiv nastavnika viole, violončela i kontrabasa

rukovodilac: Judit Niderholcer Josifoska Članovi

Stručni aktiv nastavnika  drvenih  i limenih duvačkih instrumenata

rukovodilac: Ljiljana Segedi Članovi

Stručni aktiv nastavnika flaute

rukovodilac: Aleksandra Horvat Članovi

Stručni aktiv nastavnika harmonike

rukovodilac: Nada Vještica Članovi

Stručni aktiv nastavnika gitare

rukovodilac: Raško Radović Članovi

Stručni aktiv nastavnika za solo pevanje

rukovodilac: Ivana Jovanović Članovi

Stručni aktiv nastavnika za solfeđo i teoriju muzike

rukovodilac: Sanja Pap Mićić Članovi

Stručni aktiv nastavnika za jezik i komunikaciju

rukovodilac: Tamara Stanić Članovi

Stručni aktiv nastavnika za opšte obrazovne predmete

rukovodilac: Darija Vojnović Članovi

Stručni aktiv nastavnika za istoriju muzike i srodne predmete

rukovodilac: Danijela Kličković Članovi

Stručni aktiv nastavnika za harmoniju i srodne predmete

rukovodilac: Zorica Jelić Članovi

Stručni aktiv nastavnika inkluzivnog obrazovanja

rukovodilac: Nenad Stojačić Članovi

Stručni aktiv nastavnika za kamernu muziku

rukovodilac: Igor Paroški Članovi

vrh strane

Comments are closed