Stručno veće nastavnika teoretskih predmeta

Profesori na teoretskom odseku predaju opšteobrazovne i teoretske muzičke predmete svim učenicima upisanim u Muzičku školu Isidor Bajić.  Svi učenici upisani u osnovnu muzičku školu pored nastave instrumenta, kamerne muzike i hora/orkestra pohadjaju i nastavu solfedja i teorije.  Svi učenici upisani u srednju muzičku školu pohadjuju veliki broj stručnih muzičkih predmeta kao i opšteobrazovnih koje predaju profesori zaposleni na teoretskom odseku, a među kojima su solfeđo, teorija muzike, istorija muzike, harmonija, kontrapunkt, muzički oblici, poznavanje muzičkih instrumenata, etnomuzikologija, srpski jezik i književnost, strani jezici (engleski, nemački, italijanski), psihologija, sociologija i drugi.

Profesori na teoretskom odseku

t.o.

 

2 Comments:

  1. A ZAŠTO MENE NISTE ZVALI KADA JE BILO SLIKANJE???

  2. Mislim da je to bilo kad si ti bila na porodiljskom. Vidi kolika mi je kosa!

Comments are closed