Organizacija škole

O R G A N I Z A C I J A      Š K O L E

Organ upravljanja

Školski odbor

  Članovi Poslovnik  

Rukovodeći organ

Direktor

  Biografija Pomoćnici  

Savetodavni organ

Savet roditelja

  Članovi Poslovnik  

Stručni organi

Pedagoški kolegijum

Stručna veća

Timovi

Stručni aktivi

Učeničke  organizacije

Učenički  parlament

  Članovi Poslovnik  

S T R U Č N A **  V E Ć A

Nastavničko veće

Poslovnik

Odeljenjsko veće

Stručna veća za instrumente i teoretske predmete

stručno veće nastavnika klavira
  rukovodioci: Milena Apić i Srđan Dalagija Članovi  
stručno veće nastavnika gudačkih instrumenata
  rukovodilac: Ivana Makević Mađarić Članovi  
stručno veće nastavnika duvačkih instrumenata
  rukovodilac: Jasna Marković Vujanović Članovi  
stručno veće nastavnika harmonike
  rukovodilac: mr Dragan Mirković Članovi  
stručno veće nastavnika gitare, harfe i udaračkih instrumenata
  rukovodilac: Aleksandar Spasojević Članovi  
stručno veće nastavnika solo pevanja
  rukovodilac: Ivana Jovanović Članovi  
stručno veće nastavnika teoretskih predmeta u OMŠ
  rukovodilac: Ana Kovačić Članovi  
stručno veće nastavnika teoretskih predmeta u SMŠ
  rukovodilac: Nineta Avramović-Lončar Članovi  

vrh strane

T I M O V I

Tim za zaštitu od učenika od diskriminacije,nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja

Koordinator: Robert Papik Članovi Regulativa

Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Program bezbednosti i zdravlja na radu

Unutrašnja i spoljašnja zaštitna mreža

Stručni tim za inkluzivno obrazovanje 

Koordinator: Jelica Marinkov Članovi Regulativa

Tim za samovrednovanje

Koordinator: Jelica Marinkov Članovi  

Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva

Koordinator: Marko Suharevski Članovi  

Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove

Koordinator: Jelica Marinkov Članovi  

Tim za profesionalni razvoj zaposlenih

Koordinator: Mirjana Đukić Članovi  

Tim za karijerno vođenje i savetovanje učenika

Koordinator: Tatjana Čapko Članovi  

vrh strane

S T R U Č N I ** A K T I V I

Stručni aktiv za razvojno planiranje

rukovodilac: Mirjana Đukić Članovi Školski razvojni plan

Stručni aktiv za razvoj školskog programa

rukovodilac: Jelica Marinkov Članovi Školski program

Stručni aktiv nastavnika klavira

  rukovodilac: Milena Apić Članovi  

Stručni aktiv nastavnika violine

  rukovodilac: Monika Zima Članovi  

Stručni aktiv nastavnika viole, violončela i kontrabasa

  rukovodilac: Judit Niderholcer Josifoska Članovi  

Stručni aktiv nastavnika  drvenih  i limenih duvačkih instrumenata

  rukovodilac: Ljiljana Segedi Članovi  

Stručni aktiv nastavnika flaute

  rukovodilac: Aleksandra Horvat Članovi  

Stručni aktiv nastavnika harmonike

  rukovodilac: Nada Vještica Članovi  

Stručni aktiv nastavnika gitare

  rukovodilac: Raško Radović Članovi  

Stručni aktiv nastavnika za solo pevanje

  rukovodilac: Ivana Jovanović Članovi  

Stručni aktiv nastavnika za solfeđo i teoriju muzike

  rukovodilac: Sanja Pap Mićić Članovi  

Stručni aktiv nastavnika za jezik i komunikaciju

  rukovodilac: Tamara Stanić Članovi  

Stručni aktiv nastavnika za opšte obrazovne predmete

  rukovodilac: Darija Vojnović Članovi  

Stručni aktiv nastavnika za istoriju muzike i srodne predmete

  rukovodilac: Danijela Kličković Članovi  

Stručni aktiv nastavnika za harmoniju i srodne predmete

  rukovodilac: Zorica Jelić Članovi  

Stručni aktiv nastavnika inkluzivnog obrazovanja

  rukovodilac: Nenad Stojačić Članovi  

Stručni aktiv nastavnika za kamernu muziku

  rukovodilac: Igor Paroški Članovi  

vrh strane

Comments are closed.