Organizacija škole

O R G A N I Z A C I J A      Š K O L E

Organ upravljanja

Školski odbor

 ČlanoviPoslovnik 

Rukovodeći organ

Direktor

 BiografijaPomoćnici 

Savetodavni organ

Savet roditelja

 ČlanoviPoslovnik 

Stručni organi

Pedagoški kolegijum

Stručna veća

Timovi

Stručni aktivi

Učeničke  organizacije

Učenički  parlament

 ČlanoviPoslovnik 

S T R U Č N A   V E Ć A

Nastavničko veće

Poslovnik

Odeljenjsko veće

Stručna veća za instrumente i teoretske predmete

stručno veće nastavnika klavira
 rukovodioci: Milena Apić i Srđan DalagijaČlanovi 
stručno veće nastavnika gudačkih instrumenata
 rukovodilac: Ivana Makević MađarićČlanovi 
stručno veće nastavnika duvačkih instrumenata
 rukovodilac: Jasna Marković VujanovićČlanovi 
stručno veće nastavnika harmonike
 rukovodilac: mr Dragan MirkovićČlanovi 
stručno veće nastavnika gitare, harfe i udaračkih instrumenata
 rukovodilac: Aleksandar SpasojevićČlanovi 
stručno veće nastavnika solo pevanja
 rukovodilac: Ivana JovanovićČlanovi 
stručno veće nastavnika teoretskih predmeta u OMŠ
 rukovodilac: Ana KovačićČlanovi 
stručno veće nastavnika teoretskih predmeta u SMŠ
 rukovodilac: Nineta Avramović-LončarČlanovi 

 

T I M O V I

Tim za zaštitu od učenika od diskriminacije,nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja

Koordinator: Robert PapikČlanoviRegulativa 

Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Program bezbednosti i zdravlja na radu

Unutrašnja i spoljašnja zaštitna mreža

Stručni tim za inkluzivno obrazovanje 

Koordinator: Jelica MarinkovČlanoviRegulativa

Tim za samovrednovanje

Koordinator: Olivera AmidžićČlanoviIzveštaj o radu tima za 2021/22.

Plan rada tima za 2022/23.

Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva

Koordinator: Marko SuharevskiČlanovi 

Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove

Koordinator: Jelica MarinkovČlanovi 

Tim za profesionalni razvoj zaposlenih

Koordinator: Mirjana ĐukićČlanovi 

Tim za karijerno vođenje i savetovanje učenika

Koordinator: Tatjana ČapkoČlanovi 

 

S T R U Č N I  A K T I V I

Stručni aktiv za razvojno planiranje

rukovodilac: Mirjana ĐukićČlanoviŠkolski razvojni plan

Stručni aktiv za razvoj školskog programa

rukovodilac: Jelica MarinkovČlanoviŠkolski program

Stručni aktiv nastavnika klavira

 rukovodilac: Milena ApićČlanovi 

Stručni aktiv nastavnika violine

 rukovodilac: Monika ZimaČlanovi 

Stručni aktiv nastavnika viole, violončela i kontrabasa

 rukovodilac: Judit Niderholcer JosifoskaČlanovi 

Stručni aktiv nastavnika  drvenih  i limenih duvačkih instrumenata

 rukovodilac: Ljiljana SegediČlanovi 

Stručni aktiv nastavnika flaute

 rukovodilac: Aleksandra HorvatČlanovi 

Stručni aktiv nastavnika harmonike

 rukovodilac: Nada VješticaČlanovi 

Stručni aktiv nastavnika gitare

 rukovodilac: Raško RadovićČlanovi 

Stručni aktiv nastavnika za solo pevanje

 rukovodilac: Ivana JovanovićČlanovi 

Stručni aktiv nastavnika za solfeđo i teoriju muzike

 rukovodilac: Sanja Pap MićićČlanovi 

Stručni aktiv nastavnika za jezik i komunikaciju

 rukovodilac: Tamara StanićČlanovi 

Stručni aktiv nastavnika za opšte obrazovne predmete

 rukovodilac: Darija VojnovićČlanovi 

Stručni aktiv nastavnika za istoriju muzike i srodne predmete

 rukovodilac: Danijela KličkovićČlanovi 

Stručni aktiv nastavnika za harmoniju i srodne predmete

 rukovodilac: Zorica JelićČlanovi 

Stručni aktiv nastavnika inkluzivnog obrazovanja

 rukovodilac: Nenad StojačićČlanovi 

Stručni aktiv nastavnika za kamernu muziku

 rukovodilac: Igor ParoškiČlanovi 

 

Comments are closed.