Organizacija škole

Organ upravljanja:

Školski odbor


Rukovodeći organ:

Direktor

Pomoćnici


Savetodavni organ:

Savet roditelja


Stručni organi:


Učeničke organizacije:Stručna veća:

Nastavničko veće

Odeljenjsko veće

Stručna veća za instrumente i teoretske predmete:

Stručno veće nastavnika klavira

Rukovodioci: Milena Apić i Srđan Dalagija

Stručno veće nastavnika gudačkih instrumenata

Rukovodilac: Ivana Makević Mađarić

Stručno veće nastavnika duvačkih instrumenata

Rukovodilac: Jasna Marković Vujanović

Stručno veće nastavnika harmonike

Rukovodilac: mr Dragan Mirković

Stručno veće nastavnika gitare, harfe i udaračkih instrumenata

Rukovodilac: Aleksandar Spasojević

Stručno veće nastavnika solo pevanja

Rukovodilac: Ivana Jovanović

Stručno veće nastavnika kamerne muzike i grupnog muziciranja

Rukovodilac: Igor Paroški

Stručno veće nastavnika teoretskih predmeta

Rukovodilac veća za osnovnu muzičku školu: Ana Kovačić

Rukovodilac veća za srednju muzičku školu: Nineta Avramović-Lončar


Timovi:

Tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja

Koordinator: Robert Papik

Stručni tim za inkluzivno obrazovanje

Koordinator: Olivera Amidžić

Tim za samovrednovanje

Koordinator: Olivera Amidžić

Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva

Koordinator: Tatjana Čapko

Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove

Koordinator: Olivera Amidžić

Tim za profesionalni razvoj zaposlenih

Koordinator: Mirjana Đukić


Stručni aktivi

Stručni aktiv za razvojno planiranje

Rukovodilac: Mirjana Đukić

Stručni aktiv za razvoj školskog programa

Rukovodilac: mr Radmila Rakin Martinović

Comments are closed.