Osnovna muzička škola – ispiti i upis

Prijave ispita i rasporedi polaganja u školskoj 2021/22. godini

NAPOMENA: Prijavljivanje ispita vrši se isključivo onlajn, u terminima koji su ovde navedeni. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Za prikaz (ili sakrivanje) dodatnog sadržaja, potrebno je samo da kliknete na informaciju koja Vas zanima:

Prijava za proveru muzičkih sposobnosti za upis u I razred OMŠ

Prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti

za upis u I razred OMŠ, za školsku 2022/23 godinu

Informacije, rokovi, način prijavljivanja

26. maj - 2. jun 2022. godine: Prijavljivanje kandidata

 • Prijavljivanje kandidata vrši se isključivo onlajn, preko sajta škole, popunjavanjem prijave koja se otvara klikom na sledeći link:

Prijava za proveru muzičkih sposobnosti za upis u školsku 2022/23. godinu

 • Prijava će biti dostupna od 26. maja do 2. juna 2022. godine.

9. jun 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić” i Izdvojeno odeljenje u Futogu)

11. jun 2022 godine: Prijemni ispit, MŠ "Isidor Bajić", Bulevar cara Lazara 67

 • Prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti (prema rasporedu polaganja objavljenom 9. juna 2022. godine)

18. jun 2022. godine: Prijemni ispit

 • Muzička škola "Isidor Bajić", Bulevar cara Lazara 67
 • Izdvojeno odeljenje u Futogu: prijemni ispit

23. jun 2022. godine: Objavljivanje rezultata

 • Objavljivanje rezultata polaganja prijemnog ispita za proveru muzičkih sposobnosti (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić” i Izdvojeno odeljenje u Futogu).

27. jun - 1. jul 2022. godine: Upis u prvi razred OMŠ

 • Upis u prvi razred vrši se isključivo onlajn preko sajta škole. Prijava će biti dostupna na sajtu škole od 27. juna 2022. godine, gde će biti i uputstvo za popunjavanje.

Opšte smernice

Prijemnom ispitu za proveru muzičkih sposobnosti mogu da pristupe svi zainteresovani kandidati, a koji ispunjavaju uslove za upis u I razred osnovne muzičke škole.

Prema Pravilniku o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2019) Osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se u trajanju od šest godina i četiri godine, u zavisnosti od vrste instrumenta, u dva obrazovna ciklusa.

U okviru šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se sledeći instrumenti: violina, viola, violončelo, gitara, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba, trombon i udaraljke.

U okviru četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se: solo pevanje, kontrabas i tuba.

Prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti polaže se pre upisa u I razred osnovne muzičke škole u junskom ispitnom roku.

Na prijemnom ispitu za proveru muzičkih sposobnosti vrši se provera muzičkih sposobnosti:

 • PROVERA SLUHA
  • Pevanje izabrane dečije pesme po slobodnom izboru
 • PROVERA MUZIČKE MEMORIJE
  • Reprodukovanje pevanjem tonova i kraćih melodijskih motiva koje nastavnik svira na klaviru
 • PROVERA OSEĆAJA ZA RITAM
  • Reprodukovanje kucanjem kraćih ritmičkih motiva
 • PROVERA FIZIČKIH PREDISPOZICIJA
  • Reprodukovanje zadatih vežbi koordinacije ruku i brzine refleksa
 • RAZGOVOR SA KANDIDATOM
  • Razgovor sa kandidatom usmeren je na upoznavanje sa sklonostima, motivacijom i bazičnim kognitivnim sposobnostima (pažnja, koncentracija) učenika, a u svrhu pružanja podrške učenicima i njihovim roditeljima u muzičkom obrazovanju.

Kandidati koji polože prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti stiču pravo upisa u I razred osnovne muzičke škole.

Osnovno muzičko obrazovanje može da se stiče na dva načina: pohađanjem nastave ili polaganjem ispita.

Prijava razrednih ispita za OMŠ

Prijava razrednih ispita za OMŠ u školskoj 2021/22. godini

OMŠ od 1. do 5. razreda

9 - 10. jun 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

13. jun 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

14. jun 2022. godine: Ispiti

 • Razredni ispiti

20 - 23. jun 2022. godine: Ispiti

 • Godišnji ispit (nakon uspešno položenog razrednog ispita)

OMŠ završni razred

25 - 27. maj 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

30. maj 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

1 - 2. jun 2021. godine: Ispiti

 • Razredni ispiti

2 - 6. jun 2022.godine: Ispiti

 • Godišnji ispit (nakon uspešno položenog razrednog ispita)
Prijava popravnih ispita za OMŠ

Prijava popravnih ispita u školskoj 2020/21

OMŠ od 1. do 5. razreda

27 - 29. jun 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

Napomena: prilikom prijavljivanja potrebno je priložiti i skeniranu đačku knjižicu.

avgust 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

avgust 2022. godine: Ispiti

 • Popravni ispiti - (MŠ ”Isidor Bajić”)

OMŠ završni razred

10 - 13. jun 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

Napomena: prilikom prijavljivanja potrebno je priložiti i skeniranu đačku knjižicu.

14. jun 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

20. jun 2022. godine: Ispiti

 • Popravni ispiti - (MŠ ”Isidor Bajić”)
Prijava ispita OMŠ - školovanje putem polaganja ispita

Prijava ispita osnovnog muzičkog obrazovanja putem polaganja ispita za školsku 2021/22

NAPOMENA: Učenicima I razreda OMŠ koji stiču obrazovanje putem polaganja ispita za prijavu ispita je potrebna samo popunjena prijava. Učenici od II do VI razreda OMŠ koji stiču obrazovanje putem polaganja ispita uz popunjenu prijavu priložu i skeniranu đačku knjižicu

OMŠ od 1. do 5. razreda

9 - 10. jun 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

13. jun 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

20 - 23. jun 2022. godine: Ispiti

 • Ispiti

OMŠ završni razred

16 - 18. maj 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

23. maj 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

1 - 6. jun 2022. godine. Ispiti

 • Ispiti
Prijava ispita za nivo znanja prvog ciklusa i upis u drugi ciklus

Prijava ispita za nivo znanja prvog ciklusa i upis u drugi ciklus, školska 2020/21

OMŠ od 1. do 5. razreda

do 17. maja 2022. godine: Molba br. 1

 • Učenici podnose Molbu, putem mejla, sa zahtevom da im se odobri polaganje ispita za proveru znanja iz solfeđa i instrumenta. Molbu upućuju Kolegijumu škole. Formular molbe možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Popunjenu molbu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se šalje molba (npr. Petar Petrović, molba za polaganje drugog razreda)

31. maj 2022. godine: Odgovor

 • Rok za odgovor Škole po podnetoj Molbi

9 - 10. jun 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

13. jun 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

20 - 23. jun 2022. godine: Ispiti

 • Ispiti - INSTRUMENT, SOLFEĐO, TEORIJA MUZIKE, HOR

do 27. juna 2022. godine: Molba br. 2

 • Učenici podnose Molbu, putem mejla, sa zahtevom da im se odobri upis u drugi ciklus školovanja. Molbu upućuju Kolegijumu škole. Formular molbe možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Popunjenu molbu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se šalje molba (npr. Petar Petrović, molba za polaganje drugog razreda)

do 29. juna 2022. godine: Odgovor

 • Rok za odgovor Škole po podnetoj Molbi

30. jun - 1. jul 2022. godine: Upis

 • Po odobrenju Molbe, učenici vrše upis u drugi ciklus školovanja. Upis kandidata vrši se isključivo preko onlajn prijave, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir. Formular prijave za prijavljivanje ispita možete preuzeti klikom na sledeći link:

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

Potrebna dokumentacija koju je potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi:

 1. Ugovor o donaciji (formular ugovora biće postavljen na ovoj stranici blagovremeno)
 2. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu Ugovora o donaciji. Primer uplatnice biće postavljen na ovoj stranici blagovremeno.
Prijava za ispit za brže napredovanje

Prijava za ispit za brže napredovanje

OMŠ od 1. do 5. razreda

9 - 10. jun 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

13. jun 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

20 - 23. jun 2022. godine: Ispiti

 • Ispiti

OMŠ završni razred

25 - 27. maj 2022. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

30. maj 2022. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

1 - 6. jun 2022. godine: Ispiti

 • Ispiti

UPISI u OMŠ

NAPOMENA: Upis učenika vrši se isključivo onlajn, u terminima koji će ovde biti navedeni. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

 

Comments are closed.