Osnovna muzička škola – ispiti i upis

UPIS u OMŠ

NAPOMENA: Prijavljivanje i upis učenika vrši se isključivo u terminima koji su ovde navedeni. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Prijavljivanje za proveru sposobnosti za upis u prvi razred osnovne muzičke škole vrši se popunjavanjem prijave koja se otvara klikom na sledeći link:

Prijava za utvrđivanje muzičkih sposobnosti za školsku 2023/24. godinu

 

Prijava će biti dostupna od 22. do 29. maja 2023. godine, a detaljnije informacije možete pogledati klikom na link Informacije, rokovi način prijavljivanja, koji se nalazi ispod.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

Informacije, rokovi, način prijavljivanja

22 - 29. maj 2023. godine: Prijavljivanje kandidata

 • Prijavljivanje kandidata vrši se isključivo onlajn, preko sajta škole, popunjavanjem prijave koja se nalazi na početku ove stranice.
 • Prijava će biti dostupna od 22. do 29. maja 2023. godine. Nakon toga, prijavljivanje neće biti moguće.

Prijava je moguća na maksimalno dva instrumenata. Kandidat koji konkuriše za dva instrumenta, pristupa proveri za utvrđivanje muzičke sposobnosti za oba instrumenta za koja se prijavio. Ukoliko ovi kandidati ostvare pozitivno položen prijemni ispit i mogućnost upisa iz oba instrumenta, moći će da se upišu u prvi razred samo na jedan instrument.

Ukoliko se kandidat prijavi na više od maksimalno dozvoljena dva instrumenta, Škola zadržava pravo da izvrši selekciju na dva prijavljena instrumenta, u odnosu na broj raspoloživih mesta.

U MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67, prijavljivanja će biti moguće na sledećim odsecima:

 • GUDAČKI ODSEK - za instrumente: violina i kontrabas
 • DUVAČKI ODSEK - za instrumente: flauta, klarinet, oboa, fagot, saksofon, truba, trombon, horna
 • KLAVIRSKI ODSEK
 • ODSEK SOLO PEVANJA
 • ODSEK HARMONIKA
 • POLIINSTRUMENTALNI ODSEK - za instrumente: harfa i gitara

u Izdvojenom odeljenje u Futogu, prijavljivanja će biti moguće za sledeće instrumente:

 • klavir
 • violina
 • harmonika
 • flauta
Kalendar aktivnosti za upis u I razred OMŠ

Termini polaganja prijemnog ispita su:

 • u MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67: SUBOTA, 10. jun.
 • u Izdvojenom odeljenju u Futogu, KC Mladost, Cara Lazara 42: SUBOTA, 10. jun

Raspored polaganja prijavljenih kandidata biće objavljen 7. juna, na oglasnoj tabli u MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67 i u Izdvojenom odeljenju u Futogu. Molimo Vas da se na navedenim mestima informišete o terminu i satnici polaganja prijemnog ispita Vašeg deteta.

O načinu polaganja prijemnog ispita možete se informisati u nastavku teksta, u delu Opšte smernice.

7. jun 2023. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić” i Izdvojeno odeljenje u Futogu)

10. jun 2023. godine: Prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti

 • Muzička škola "Isidor Bajić", Bulevar cara Lazara 67
 • Izdvojeno odeljenje u Futogu: prijemni ispit

Prijemni ispit odvijaće se prema rasporedu polaganja objavljenom 7. juna 2023. godine.

23. jun 2023. godine: Objavljivanje rezultata

 • Objavljivanje rezultata polaganja prijemnog ispita za proveru muzičkih sposobnosti (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić” i Izdvojeno odeljenje u Futogu).

26 - 27. jun 2023. godine: Upis u prvi razred OMŠ

 • Upis u prvi razred vrši se uživo u školi. Dokumentacija potrebna za upis biće dostupna na sajtu škole od 15. juna 2023. godine, gde će biti i uputstvo za popunjavanje.

Opšte smernice u vezi prijemnog ispita za upis u I razred OMŠ

Prijemnom ispitu za proveru muzičkih sposobnosti mogu da pristupe svi zainteresovani kandidati, a koji ispunjavaju uslove za upis u I razred osnovne muzičke škole.

Prema Pravilniku o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2019) Osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se u trajanju od šest godina i četiri godine, u zavisnosti od vrste instrumenta, u dva obrazovna ciklusa.

U okviru šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se sledeći instrumenti: violina, viola, violončelo, gitara, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba, trombon i udaraljke.

U okviru četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se: solo pevanje, kontrabas i tuba.

Prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti polaže se pre upisa u I razred osnovne muzičke škole, u junskom ispitnom roku.

Na prijemnom ispitu za proveru muzičkih sposobnosti vrši se provera muzičkih sposobnosti:

 • PROVERA SLUHA
  • Pevanje izabrane dečije pesme po slobodnom izboru
 • PROVERA MUZIČKE MEMORIJE
  • Reprodukovanje pevanjem tonova i kraćih melodijskih motiva koje nastavnik svira na klaviru
 • PROVERA OSEĆAJA ZA RITAM
  • Reprodukovanje kucanjem kraćih ritmičkih motiva
 • PROVERA FIZIČKIH PREDISPOZICIJA
  • Reprodukovanje zadatih vežbi koordinacije ruku i brzine refleksa
 • RAZGOVOR SA KANDIDATOM
  • Razgovor sa kandidatom usmeren je na upoznavanje sa sklonostima, motivacijom i bazičnim kognitivnim sposobnostima (pažnja, koncentracija) učenika, a u svrhu pružanja podrške učenicima i njihovim roditeljima u muzičkom obrazovanju.

Kandidati koji polože prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti stiču pravo upisa u I razred osnovne muzičke škole.

Osnovno muzičko obrazovanje može da se stiče na dva načina: pohađanjem nastave ili polaganjem ispita.

 

Kalendar aktivnosti za OMŠ

 

Kalendar aktivnosti: OMŠ, 1 - 5. razred

20. jun 2023. godine: Kraj nastave

do 28. maja 2023. godine: Podnošenje molbe za:

 1. ubrzano napredovanje (onlajn)
 2. polaganje ispita za proveru znanja za upis u drugi ciklus školovanja (onlajn)
 3. odlaganje godišnjih ispita (onlajn)

Molba br. 1

Popunjenu molbu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred koji učenik pohađa.

do 6. juna 2023. godine: Odgovor

 • Nakon podnete molbe, Škola će poslati odgovor

7 - 8. jun 2023. godine: Prijavljivanje kandidata:

 • OMŠ učenici koji putem polaganja ispita stiču obrazovanje polaganjem ispita;
 • OMŠ učenici kojima je molbom odobreno polaganje ispita za proveru znanja za upis u drugi ciklus;
 • OMŠ kojima je molbom odobreno ubrzano napredovanje;
 • OMŠ razredni ispiti;
 • OMŠ odloženi godišnji ispiti (za učenike kojima je putem molbe odobreno da zbog opravdanih razloga ispit polažu u avgustu).

NAPOMENA: Prijava se nalazi na istoj ovoj stranici, u delu Prijava ispita za OMŠ

12. jun 2023. godine: Objavljivanje rasporeda ispita

 • Objavljivanje rasporeda ispita po prijavi 07-08. juna OMŠ 1-5
  (Oglasna tabla MŠ „Isidor Bajić”)

20 - 23. jun 2023. godine: Podnošenje molbe za

 1. upis u drugi ciklus školovanja (onlajn)

Molba br. 2

Popunjenu molbu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred koji učenik pohađa.

27. juna 2023. godine: Odgovor

 • Nakon podnete molbe, Škola će poslati odgovor za upis u drugi ciklus školovanja

26 - 28. jun 2023. godine: Prijava ispita

 • Prijava popravnih ispita

NAPOMENA: Prijava se nalazi na istoj ovoj stranici, u delu Prijava ispita za OMŠ

29 - 30. jun 2023. godine: Upis učenika u naredni razred (onlajn)

Kalendar aktivnosti: OMŠ završni razred

6. jun 2023. godine: Kraj nastave

15 - 17. maj 2023. godine: Prijavljivanje kandidata:

 • OMŠ završni razred, učenici koji putem polaganja ispita stiču obrazovanje

22. maj 2023. godine: Raspored ispita

 • Objavljivanje rasporeda ispita po prijavi od 15-17. maja (Oglasna tabla MŠ „Isidor Bajić”)

do 23. maja 2023. godine: Podnošenje molbe za:

 1. odlaganje godišnjih ispita (onlajn)

Molba br. 1

Popunjenu molbu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred koji učenik pohađa.

24. maj 2023. godine: Odgovor

 • Nakon podnete molbe, Škola će poslati odgovor

25 - 26. maj: Prijavljivanje kandidata:

 • OMŠ završni razred, razredni ispiti;
 • OMŠ završni razred, odloženi godišnji ispiti (za učenike kojima je putem molbe odobreno da zbog opravdanih razloga ispit polažu u avgustu)

NAPOMENA: Prijava se nalazi na istoj ovoj stranici, u delu Prijava ispita za OMŠ

29. maj 2023. godine: Raspored ispita

 • Objavljivanje rasporeda ispita po prijavi od 25-26. maja

6 - 8. jun 2023. godine: Prijava ispita

 • Prijava popravnih ispita za završni razred OMŠ

NAPOMENA: Prijava se nalazi na istoj ovoj stranici, u delu Prijava ispita za OMŠ

12. jun 2023. godine: Raspored ispita

 • Objavljivanje rasporeda popravnih ispita za završni razred OMŠ (Oglasna tabla MŠ „Isidor Bajić”)

19. jun 2023. godine: Popravni ispiti za završni razred OMŠ

 

Prijava ispita za OMŠ

 

Prijava razrednih ispita za OMŠ

Prijava razrednih ispita za OMŠ

OMŠ od 1. do 5. razreda

7. i 8. jun 2023. godine: Prijava ispita

 • Prijavljivanje kandidata vrši se isključivo preko onlajn prijave, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir. Formular prijave za prijavljivanje ispita možete preuzeti i zatim popuniti klikom na sledeći link:

NAPOMENA: Formular prijave prilagođen je za popunjavanje na računaru ili telefonu.

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

12. jun 2023. godine: Raspored polaganja ispita

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (na oglasnoj tabli MŠ ”Isidor Bajić”)

Ispiti

 • Razredni ispiti

Ispiti

 • Godišnji ispit (nakon uspešno položenog razrednog ispita)

OMŠ završni razred

25. i 26. maj 2023. godine: Prijava ispita

 • Prijavljivanje kandidata vrši se isključivo preko onlajn prijave, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir. Formular prijave za prijavljivanje ispita možete preuzeti klikom na sledeći link:

NAPOMENA: Formular prijave prilagođen je za popunjavanje na računaru ili telefonu.

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

22. maj 2023. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (na oglasnoj tabli MŠ ”Isidor Bajić”)

Ispiti

 • Razredni ispiti

Ispiti

 • Godišnji ispit (nakon uspešno položenog razrednog ispita)
Prijava popravnih ispita za OMŠ

Prijava popravnih ispita za OMŠ

OMŠ od 1. do 5. razreda

26 - 28. jun 2023. godine: Prijava ispita

 • Prijavljivanje kandidata vrši se isključivo preko onlajn prijave, u terminu koji će ovde biti naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir. Formular prijave za prijavljivanje ispita možete preuzeti klikom na sledeći link:

NAPOMENA: Formular prijave prilagođen je za popunjavanje na računaru ili telefonu.

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

Napomena: prilikom prijavljivanja potrebno je priložiti i skeniranu đačku knjižicu.

avgust 2023. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (na oglasnoj tabli MŠ ”Isidor Bajić”)

avgust 2023. godine: Ispiti

 • Popravni ispiti - (MŠ ”Isidor Bajić”)

OMŠ završni razred

6 - 8. jun 2023. godine: Prijava ispita

 • Prijavljivanje kandidata vrši se isključivo preko onlajn prijave, u terminu koji će ovde biti naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir. Formular prijave za prijavljivanje ispita možete preuzeti klikom na sledeći link:

NAPOMENA: Formular prijave prilagođen je za popunjavanje na računaru ili telefonu.

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

Napomena: prilikom prijavljivanja potrebno je priložiti i skeniranu đačku knjižicu.

12. jun 2023. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (na oglasnoj tabli MŠ ”Isidor Bajić”)

Ispiti

 • Popravni ispiti - (MŠ ”Isidor Bajić”)
Prijava ispita OMŠ - školovanje putem polaganja ispita

Prijava ispita OMŠ putem polaganja ispita

NAPOMENA: Učenicima I razreda OMŠ koji stiču obrazovanje putem polaganja ispita za prijavu ispita je potrebna samo popunjena prijava. Učenici od II do VI razreda OMŠ koji stiču obrazovanje putem polaganja ispita uz popunjenu prijavu priložu i skeniranu đačku knjižicu

OMŠ od 1. do 5. razreda

7. i 8. jun 2023. godine: Prijava ispita

 • Prijavljivanje kandidata vrši se isključivo preko onlajn prijave, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir. Formular prijave za prijavljivanje ispita možete preuzeti klikom na sledeći link:

NAPOMENA: Formular prijave prilagođen je za popunjavanje na računaru ili telefonu.

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

12. jun 2023. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (na oglasnoj tabli MŠ ”Isidor Bajić”)

Ispiti

 • Ispiti

OMŠ završni razred

15 - 17. maj 2023. godine: Prijava ispita

 • Prijavljivanje kandidata vrši se isključivo preko onlajn prijave, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir. Formular prijave za prijavljivanje ispita možete preuzeti klikom na sledeći link:

NAPOMENA: Formular prijave prilagođen je za popunjavanje na računaru ili telefonu.

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

22. maj 2023. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (na oglasnoj tabli MŠ ”Isidor Bajić”)

Ispiti

 • Ispiti
Prijava ispita za nivo znanja prvog ciklusa i upis u drugi ciklus

Prijava ispita za nivo znanja prvog ciklusa OMŠ i upis u drugi ciklus

OMŠ od 1. do 5. razreda

do 28. maja 2023. godine: Molba br. 1 - za polaganje ispita za nivo znanja prvog ciklusa OMŠ

 • Učenici podnose Molbu, putem mejla, sa zahtevom da im se odobri polaganje ispita za proveru znanja iz solfeđa i instrumenta. Molbu upućuju Kolegijumu škole. Formular molbe možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Popunjenu molbu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se šalje molba (npr. Petar Petrović, molba za polaganje drugog razreda)

do 6. juna 2023. godine: Odgovor

 • Nakon podnete molbe, Škola će poslati odgovor

7 - 8. jun 2023. godine: Prijava ispita

 • Po odobrenju Molbe, učenici se prijavljuju za polaganje ispita za proveru znanja iz solfeđa i instrumenta. Prijavljivanje kandidata vrši se isključivo preko onlajn prijave, koju možete preuzeti klikom na sledeći link:

NAPOMENA: Formular prijave prilagođen je za popunjavanje na računaru ili telefonu.

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

12. jun 2023. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (na oglasnoj tabli MŠ ”Isidor Bajić”)

Ispiti

 • Ispiti - INSTRUMENT, SOLFEĐO, TEORIJA MUZIKE, HOR

20 - 23. jun 2023. godine: Molba br. 2 - za upis u drugi ciklus OMŠ

 • Učenici podnose Molbu, putem mejla, sa zahtevom da im se odobri upis u drugi ciklus školovanja. Molbu upućuju Kolegijumu škole. Formular molbe možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Popunjenu molbu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se šalje molba (npr. Petar Petrović, molba za polaganje drugog razreda)

27. jun 2023. godine: Odgovor

 • Nakon podnete molbe, Škola će poslati odgovor

29 - 30. jun 2023. godine: Upis

 • Po odobrenju Molbe, učenici vrše upis u drugi ciklus školovanja. Upis kandidata vrši se isključivo preko onlajn prijave, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir. Formular prijave za prijavljivanje ispita možete preuzeti klikom na sledeći link:

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

Potrebna dokumentacija koju je potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi:

 1. Ugovor o donaciji (formular ugovora biće postavljen na ovoj stranici blagovremeno)
 2. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu Ugovora o donaciji. Primer uplatnice biće postavljen na ovoj stranici blagovremeno.
Prijava za ispit za brže napredovanje

Prijava za ispit za brže napredovanje

OMŠ od 1. do 5. razreda

do 3. juna 2023. godine: Molba za ubrzano napredovanje

 • Učenici podnose Molbu, putem mejla, sa zahtevom da im se odobri ubrzano napredovanje. Molbu upućuju Kolegijumu škole. Formular molbe možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Popunjenu molbu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao predmet molbe (npr. Petar Petrović, molba za ubrzano napredovanje)

7 - 8. jun 2023. godine: Prijava ispita

 • Po odobrenju, prijavljivanje kandidata vrši se isključivo preko onlajn prijave, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir. Formular prijave za prijavljivanje ispita možete preuzeti klikom na sledeći link:

NAPOMENA: Formular prijave prilagođen je za popunjavanje na računaru ili telefonu.

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

12. jun 2023. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (na oglasnoj tabli MŠ ”Isidor Bajić”)

Ispiti

 • Ispiti

OMŠ završni razred

Molba za ubrzano napredovanje

 • Učenici podnose Molbu, putem mejla, sa zahtevom da im se odobri ubrzano napredovanje. Molbu upućuju Kolegijumu škole. Formular molbe možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Popunjenu molbu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao predmet molbe (npr. Petar Petrović, molba za ubrzano napredovanje)

Prijava ispita

 • Po odobrenju, učenici se prijavljuju za ispit za brže napredovanje iz solfeđa i instrumenta. Prijavljivanje kandidata vrši se isključivo preko onlajn prijave, koju možete preuzeti klikom na sledeći link:

NAPOMENA: Formular prijave prilagođen je za popunjavanje na računaru ili telefonu.

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijavaib@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (na oglasnoj tabli MŠ ”Isidor Bajić”)

Ispiti

 • Ispiti

 

UPIS u naredni razred OMŠ

1. korak: Prijavljivanje (onlajn) - 7. i 8. jun 2023. godine

2. korak: Upis (onlajn) - 29. i 30. jun 2023. godine

Detaljnije informacije biće postavljene blagovremeno.

Comments are closed.