Osnovna muzička škola

Školovanje

Za prikaz (ili sakrivanje) dodatnog sadržaja, potrebno je samo da kliknete na informaciju koja Vas zanima:

O osnovnoj muzičkoj školi

Osnovna muzička škola traje četiri ili šest godina, u zavisnosti od izbora instrumenta.

Šestogodišnje osnovno muzičko obrazovanje

Glavni predmet - Instrument

 • violina, viola, violončelo, gitara, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba, trombon i udaraljke.

Nastava glavnog predmeta – instrumenta

 • U I, II i III razredu čas traje 30 minuta, a u svim ostalim razredima 45 minuta.
 • Nastava glavnog predmeta je individualna u svim razredima.

Nastava solfeđa i teorije muzike

 • Časovi solfeđa i teorije muzike traju po 45 minuta.
 • Nastava je grupna u svim razredima.

Nastava orkestra, hora i kamerne muzike

 • Nastava orkestra je obavezna za učenike IV, V i VI razreda violine, viole, violončela, harmonike, flaute, oboe, klarineta, saksofona, fagota, horne, trube, trombona, udaraljki.
 • Pored standardnih orkestarskih sastava Škola može da formira i orkestre nestandardnih sastava u zavisnosti od zastupljenosti instrumenata po vrsti i godinama učenja.
 • Učenici instrumenta koji ne sviraju u orkestru obavezni su da pohađaju nastavu hora.
 • Nastava kamerne muzike organizuje se za učenike IV, V i VI razreda šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja u slučaju kada škola nije u mogućnosti da formira velike ansamble – hor i orkestar i u okviru dodatne nastave.
 • Časovi orkestra, hora i kamerne muzike traju po 45 minuta. Za potrebe javne i kulturne delatnosti moguće je povećati fond časova iz ovih predmeta.

Broj časova

Četvorogodišnje osnovno muzičko obrazovanje

Glavni predmet - Instrument ili solo pevanje

 • solo pevanje, kontrabas.

Nastava glavnog predmeta – instrumenta ili solo pevanja

 • U I i II razredu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja čas traje 30 minuta, a u svim ostalim razredima 45 minuta.
 • Nastava glavnog predmeta i uporednog klavira je individualna u svim razredima.
 • Čas uporednog klavira za solo pevanje traje 45 minuta.

Nastava solfeđa i teorije muzike

 • Časovi solfeđa i teorije muzike traju po 45 minuta.
 • Nastava je grupna.

Nastava orkestra, hora i kamerne muzike

 • Nastava orkestra je obavezna za učenike III i IV razreda kontrabasa.
 • Pored standardnih orkestarskih sastava Škola može da formira i orkestre nestandardnih sastava u zavisnosti od zastupljenosti instrumenata po vrsti i godinama učenja.
 • Učenici instrumenta koji ne sviraju u orkestru obavezni su da pohađaju nastavu hora.
 • Nastava kamerne muzike organizuje se za učenike III i IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja u slučaju kada škola nije u mogućnosti da formira velike ansamble – hor i orkestar i u okviru dodatne nastave.
 • Časovi orkestra, hora i kamerne muzike traju po 45 minuta.
 • Za potrebe javne i kulturne delatnosti moguće je povećati fond časova iz ovih predmeta.
 • Učenici solo pevanja imaju uporedni klavir.

Broj časova

Kontrabas:

Solo pevanje:

Prijemni ispit za upis u I razred OMŠ

Prijemnom ispitu za proveru muzičkih sposobnosti mogu da pristupe svi zainteresovani kandidati, a koji ispunjavaju uslove za upis u  I razred osnovne muzičke škole.

Prema Pravilniku o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2019) Osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se u trajanju od šest godina i četiri godine, u zavisnosti od vrste instrumenta, u dva obrazovna ciklusa.

U okviru šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se sledeći instrumenti: violina, viola, violončelo, gitara, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba, trombon i udaraljke.

U okviru četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se: solo pevanje, kontrabas i tuba.

Predviđena starosna granica za upis u I razred osnovne muzičke škole:

 • violina, viola, violončelo, gitara, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta - 9 godina i mlađi
 • klarinet, saksofon, truba, trombon, udaraljke i kontrabas - 11 godina i mlađi
 • solo pevanje ženski glasovi - 13 godina i stariji
 • solo pevanje muški glasovi - 16 godina i stariji

Izuzetno, u I razred osnovne muzičke škole može se upisati i učenik stariji nego što je propisano, kao i dete predškolskog uzrasta, ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti.

Prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti polaže se pre upisa u I razred osnovne muzičke škole.

Na prijemnom ispitu za proveru muzičkih sposobnosti vrši se provera muzičkih sposobnosti:

 • PROVERA SLUHA
  • Pevanje izabrane dečije pesme po slobodnom izboru
 • PROVERA MUZIČKE MEMORIJE
  • Reprodukovanje pevanjem tonova i kraćih melodijskih motiva koje nastavnik svira na klaviru
 • PROVERA OSEĆAJA ZA RITAM
  • Reprodukovanje kucanjem kraćih ritmičkih motiva
 • PROVERA FIZIČKIH PREDISPOZICIJA
  • Reprodukovanje zadatih vežbi koordinacije ruku i brzine refleksa
 • RAZGOVOR SA KANDIDATOM
  • Razgovor sa kandidatom usmeren je na upoznavanje sa sklonostima, motivacijom i bazičnim kognitivnim sposobnostima (pažnja, koncentracija) učenika, a u svrhu pružanja podrške učenicima i njihovim roditeljima u muzičkom obrazovanju.

Kandidati koji polože prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti stiču pravo upisa u I razred osnovne muzičke škole, osim u slučaju kada škola usled prostornih kapaciteta i ograničenog broja koji može da primi, nije u mogućnosti da upiše sve kandidate koji uspešno polože proveru muzičkih sposobnosti. Na oglasnoj tabli škole objavljuju se rezultati prijemnog ispita, kao i tačan datum i način upisa.

Osnovno muzičko obrazovanje može da se stiče na dva načina:

 1. pohađanjem nastave, ili
 2. polaganjem ispita.

LINK: Prijava za prijemni ispit

Upis u I razred - muzičko obrazovanje pohađanjem redovne nastave

Prijemni ispit i upis u I razred pohađanjem redovne nastave

 • Kandidati polažu prijemni ispit – proveru sposobnosti.
 • Nakon objave rezultata prijemnog ispita za proveru muzičkih sposobnosti, oni kandidati koji su stekli pravo upisa, vrše upis u I razred, prema rasporedu upisa.
 • Upisom u I razred stiču status učenika osnovnog muzičkog obrazovanja.

Školovanje

 • Upis je obavezan za svaki naredni razred.
 • Učenici se upisuju na kraju svake školske godine, u junu, nakon uspešno završenog razreda i položenih godišnjih ispita (osim I i II razreda, koji nemaju godišnji ispit), a prema kalendaru i rasporedu koji škola objavi.
 • Učenici pohađaju nastavu dva, ili tri puta nedeljno. Nastavu instrumenta i solfeđa imaju dva puta nedeljno, a u kasnijim razredima imaju i predmete: kamerna muzika, hor ili orkestar i teoriju muzike.
 • Završavaju razred polaganjem godišnjeg ispita iz svih predmeta odgovarajućeg razreda po planu i programu za Osnovne muzičke škole (osim I i II razreda, koji nemaju godišnji ispit).

Smotre i ispiti

U toku školovanja učenici imaju obavezne:

 1. Smotre - organizuju se u cilju provere znanja i napredovanja učenika u toku i na kraju školske godine prema nastavnom planu i programu odgovarajućeg odseka i predmeta i ostvaruju se na osnovu školskog programa. Smotre ne podležu konvencionalnom, numeričkom načinu ocenjivanja. Njihova svrha je da omoguće javni uvid u proces učenikovog razvoja i napretka, kao i da budu neophodan poligon za učeničko rano sticanje izvođačkog iskustva.
 2. Godišnji ispit - prema Pravilniku o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2019) godišnji ispit, odnosno zavšni ispit (za učenike završnih razreda) polažu učenici određenih razreda iz sedećih predmeta:
  • INSTRUMENT/SOLO PEVANjE
   • Učenici III, IV, V i VI razreda šestogodišnjeg, odnosno II, III i IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
  • SOLFEĐO
   • Učenici III i VI razreda šestogodišnjeg i II i IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
  • TEORIJA MUZIKE
   • Učenici VI razreda šestogodišnjeg i IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
  • UPOREDNI KLAVIR
   • Učenici II i IV razreda Solo pevanja

Učenici koji su započeli obrazovanje u osnovnoj muzičkoj školi pre školske 2019/2020. godine, završavaju školovanje prema Pravilniku o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2010), odnosno po starom nastavnom planu i programu. U odnosu na pomenuti akt, godišnji ispit polažu učenici određenih razreda iz sledećih predmeta:

 • GLAVNI PREDMET
  • Učenici III, IV, V i VI razreda šestogodišnjeg, II, III i IV razreda četvorogodišnjeg, i II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 • SOLFEĐO
  • Učenici III i VI razreda šestogodišnjeg, II i IV razreda četvorogodišnjeg, i II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 • TEORIJA MUZIKE
  • Učenici VI razreda šestogodišnjeg, IV razreda četvorogodišnjeg i II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 • UPOREDNI KLAVIR
  • Učenici II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja

 

Upis u I razred - muzičko obrazovanje putem polaganja ispita

Prijemni ispit i upis u I razred putem polaganja ispita

 • Kandidati polažu prijemni ispit – proveru sposobnosti, kao i redovni učenici.
 • Nakon objave rezultata prijemnog ispita za proveru muzičkih sposobnosti, vrše upis u I razred prema rasporedu upisa.
 • Upisom u I razred stiču status učenika osnovnog muzičkog obrazovanja putem polaganja ispita

Školovanje

 • Upis je obavezan za svaki naredni razred
 • Učenici se upisuju pre početka školske godine, odnosno, nakon završenog razreda u određenom ispitnom roku.
 • Učenici ne pohađaju nastavu, ali imaju pravo na konsultacije.
 • Završavaju razred polaganjem ispita iz svih predmeta odgovarajućeg razreda po planu i programu za Osnovne muzičke škole.
 • Imaju pravo na nastupanje na javnim časovima.
 • Mogu učestvovati i na takmičenjima, ali pre toga treba da program za takmičenje odsviraju pred komisijom, koja će odlučiti da li je učenik zaista spreman za takmičenje ili ne.

Ispiti

 • Termini za polaganje ispita za učenike koji stiču obrazovanje putem polaganja ispita su januarski i junski ispitni rok, prema roku koje će škola blagovremeno objaviti.
 • Da bi učenici mogli da polaži ispite u navedenim rokovima, potrebno je da se prijave za polaganje ispita, popunjavajući prijavni list, a do roka koji će škola objaviti.
 • Nakon toga, učenici će biti obavešteni o roku održavanja ispita.

Ispit za nivo znanja prvog ciklusa i upis u drugi ciklus školovanja

Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – drugi zakon i 10/2019 od 15.02.2019. član 57 stav 2 ): Učenik koji nije završio prvi ciklus osnovne muzičke, odnosno osnovne baletske škole može da se upiše u drugi ciklus nakon položenog ispita za proveru znanja iz solfeđa i instrumenta.

Prvi ciklus školovanja:

 • šestogodišnja škola - I, II, III razred OMŠ
 • četvorogodišnja škola - I, II razred OMŠ

ZAHTEVI ZA PROVERU NIVOA ZNANJA

Zahtevi za solfeđo i teoriju muzike

Zahtevi po instrumentima

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja treba ispitnoj komisiji da dostavi pređeno i usvojeno gradivo u prethodnom periodu kako bi komisija imala celokupan uvid u učenikove sposobnosti i nivo do sada postignutog znanja koje će biti preduslov za dalji nastavak školovanja. (Poželjno je da ima navedeni notni materijal kod sebe).

Sadržaj pređenog gradiva treba da bude u skladu sa zadatom literaturom i navedenim minimumom gradiva koji je propisan Planom i programom za završni razred u prvom ciklusu na određenom instrumentu.

Napomena:

Komisija ima pravo (može, a ne mora) da na ispitu za proveru nivoa znanja osim ispitnog programa, kandidata pita sa spiska pređenog gradiva i to:

 • dve etide,
 • jednu polifonu kompoziciju
 • jednu kompoziciju po slobodnom izboru

Sve dodatno tražene kompozicije kandidat može da svira iz nota.

Postupak prijavljivanja ispita

Učenik podnosi Molbu Kolegijumu škole da mu se odobri polaganje ispita za nivo znanja prvog ciklusa do termina koji odredi škola.

Nakon pozitivnog odgovora, učenik, u roku koji odredi škola, vrši prijavu ispita za proveru nivoa znanja. Prijava je ONLINE. Obaveštava se na oglasnoj tabli škole o terminu ispita za proveru nivoa znanja.

Ispit za proveru nivoa znanja se polaže pred komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja. Na osnovu svih rezultata pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Upis u drugi ciklus školovanja

Nakon uspešno položenog ispita za proveru znanja za nivo znanja prvog ciklusa iz solfeđa i instrumenta, učenik podnosi Molbu Kolegijumu škole da mu se odobri upis u drugi ciklus do termina koji odredi škola.

Nakon pozitivnog odgovora, učenik, u roku koji odredi škola, vrši upis u drugi ciklus školovanja. Upis je u terminu koji odredi škola.

Drugi ciklus školovanja:

 • šestogodišnja škola - IV, V, VI razred OMŠ
 • četvorogodišnja škola - III, IV razred OMŠ

Razredni ispit OMŠ

Razredni ispit polažu učenici koji, u toku školske godine, nisu pohađali više od trećine ukupnog broja časova, a utvrdi se da nisu savladali sadržaj nastavnog programa za taj razred.

Učenici takođe polažu razredni ispit iz predmeta iz kojeg nije održano više od trećine časova utvrđenih nastavnim planom.

Učenici koji dobiju negativnu ocenu na razrednom ispitu polažu popravni ispit u avgustovskom roku, a učenici završnog razreda u junskom i avgustovskom roku.

Učenici koji idu na razredni ispit vrše prijavljivanje ispita u roku koji odredi škola.

Raspored polaganja razrednih ispita objavljuje se blagoremeno na oglasnoj tabli škole.

Popravni ispit OMŠ

Popravni ispit polažu učenici sa nedovoljnom ocenom iz predmeta iz kojeg se ne polaže godišnji ispit i učenici sa nedovoljnom ocenom na godišnjem ispitu iz solfeđa, teorije muzike i uporednog klavira.

Učenici sa nedovoljnom ocenom na godišnjem ispitu iz glavnog predmeta ne mogu da polažu popravni ispit. Učenik koji ima do dve nedovoljne zaključene ocene polaže popravni ispit u avgustovskom roku, a učenik završnog razreda u junskom i avgustovskom roku.

Godišnji ispit OMŠ

Prema Pravilniku o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2019) godišnji ispit, odnosno zavšni ispit (za učenike završnih razreda) polažu učenici određenih razreda iz sedećih predmeta:

Šestogodišnje osnovno muzičko obrazovanje:

 1. INSTRUMENT/SOLO PEVANjE
  • Učenici III, IV, V i VI razreda šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja.
 2. SOLFEĐO
  • Učenici III i VI razreda šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja.
 3. TEORIJA MUZIKE
  • Učenici VI razreda šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja.

Četvorogodišnje osnovno muzičko obrazovanje:

 1. INSTRUMENT/SOLO PEVANjE
  • Učenici II, III i IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 2. SOLFEĐO
  • Učenici II i IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 3. TEORIJA MUZIKE
  • Učenici  IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 4. UPOREDNI KLAVIR
  • Učenici II i IV razreda Solo pevanja

Učenici koji su započeli obrazovanje u osnovnoj muzičkoj školi pre školske 2019/2020. godine, završavaju školovanje prema Pravilniku o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2010), odnosno po starom nastavnom planu i programu. U odnosu na pomenuti akt, godišnji ispit polažu učenici određenih razreda iz sedećih predmeta:

 1. GLAVNI PREDMET
 2. Učenici III, IV, V i VI razreda šestogodišnjeg, II, III i IV razreda četvorogodišnjeg, i II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 3. SOLFEĐO
 4. Učenici III i VI razreda šestogodišnjeg, II i IV razreda četvorogodišnjeg, i II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 5. TEORIJA MUZIKE
 6. Učenici VI razreda šestogodišnjeg, IV razreda četvorogodišnjeg i II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 7. UPOREDNI KLAVIR
 8. Učenici II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja.
Ispit za brže napredovanje

Učenik koji se ističe znanjem i sposobnostima može da završi školu u roku kraćem od šest, odnosno četiri godine.

U toku jedne školske godine učenik može da završi dva razreda.

Na predlog stručnog aktiva na kome učenik ima glavni predmet i saglasnosti aktiva za teoretsku nastavu u OMŠ školovanju (važi samo za OMŠ), Nastavničko veće utvrđuje ispunjenost uslova za brže napredovanje učenika.

Termini za polaganje ispita za vanredne učenike su u sledećim ispitnim rokovima:

 • januarski
 • junski
 • avgustovski, prema roku koje će škola blagovremeno objaviti.

Da bi učenici mogli da polažu ispite u navedenim rokovima, potrebno je da se prijave za polaganje ispita,  popunjavajući prijavni list, a do roka koji će škola objaviti.

Nakon toga, učenici se na oglasnoj tabli škole obaveštavaju o roku održavanja ispita.

UPISI u OMŠ

NAPOMENA: Upis učenika vrši se isključivo onlajn, u terminima koji su ovde navedeni. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Za prikaz (ili sakrivanje) dodatnog sadržaja, potrebno je samo da kliknete na informaciju koja Vas zanima:

Upis u I razred OMŠ - redovno školovanje

Upis u prvi razred OMŠ - redovno školovanje

3 - 10. jun

NAPOMENA: Upis kandidata vrši se isključivo onlajn, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir. Upis u prvi razred vrši se u tri koraka:

PRVI KORAK:

Potrebno je preuzeti formular prijave klikom na sledeći link:

Potrebna dokumentacija koju je potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi:

1. Ugovor o donaciji

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna.

Kratko objašnjenje:

Iznosi iz člana 1 Ugovora o donaciji će se realizovati prema sledećoj dinamici:

 • iznos donacije u stavu 1 - donacija u okviru sredstva za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja, što uključuje i profesionalno obezbeđenje učenika u jednoj smeni - uplaćuje se pri upisu u naredni razred
 • iznos donacije u stavu 2 - za nabavku novih instrumenata u okviru sredstava za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - uplaćuje se u devet jednakih mesečnih u toku šk. 2021/22. godine, o čemu će učenici biti obavešteni od strane odeljenjskih starešina (treće dete iz iste porodice koje pohađa MŠ “Isidor Bajić” ne plaća ovaj stav)

Formular ugovora možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Za upis u matičnu školu u Novom Sadu:

Za upis u izdvojeno odeljenje u Futogu:

2. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu Ugovora o donaciji.

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna.

Primer uplatnice možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Za upis u matičnu školu u Novom Sadu:

Za upis u izdvojeno odeljenje u Futogu:

3. Lekarsko uverenje za kandidate za odsek SOLO PEVANJA.

DRUGI KORAK:

Popunjenu prijavu i dokumentaciju (koja je dobrovoljna) potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za prvi razred).

TREĆI KORAK:

Nakon poslate prijave, potrebno je popuniti upitnik koji se otvara klikom na sledeći link:

Upis u školsku 2021/22. godinu

Po popunjavanju upitnika dobićete na mejl kopiju odgovora, kao potvrdu o uspešno popunjenom upitniku.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

Upis u I razred OMŠ - školovanje putem polaganja ispita

Upis u prvi razred OMŠ putem polaganja ispita

(za učenike koji su na prijemnom ispitu bili prijavljeni za školovanje putem polaganja ispita)

3 - 10. jun: OMŠ - upis u 1. razred

NAPOMENA: Upis učenika u prvi razred vrši se isključivo onlajn, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Upis u prvi razred (za školovanje putem polaganja ispita) vrši se u tri koraka:

PRVI KORAK:

Potrebno je preuzeti formular prijave klikom na sledeći link:

Potrebna dokumentacija koju je potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi:

1. Ugovor o donaciji

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna.

Kratko objašnjenje:

 • iznos donacije u stavu 1 - donacija u okviru sredstva za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja, što uključuje i profesionalno obezbeđenje učenika u jednoj smeni - uplaćuje se pri upisu u naredni razred

Formular ugovora možete preuzeti klikom na link:

2. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu Ugovora o donaciji.

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna.

Primer uplatnice možete preuzeti klikom na link:

DRUGI KORAK:

Popunjenu prijavu i dokumentaciju (koja je dobrovoljna) potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za prvi razred).

TREĆI KORAK:

Nakon poslate prijave, potrebno je popuniti upitnik koji se otvara klikom na sledeći link:

Upis u školsku 2021/22. godinu

Upis u naredni razred OMŠ (II, III, IV, V, VI) - redovno školovanje

Upis u naredni razred (II, III, IV, V i VI) za školsku 2021/22. godinu za redovne učenike OMŠ

1. i 2. jul 2021. godine

NAPOMENA: Upis učenika u naredni razred (II, III, IV, V i VI OMŠ) vrši se isključivo onlajn, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Upis u naredni razred vrši se u tri koraka:

PRVI KORAK:

Potrebno je preuzeti formular prijave klikom na sledeći link:

Potrebna dokumentacija koju je potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi:

1. Ugovor o donaciji

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna.

Kratko objašnjenje:

Iznosi iz člana 1 Ugovora o donaciji će se realizovati prema sledećoj dinamici:

 • iznos donacije u stavu 1 - donacija u okviru sredstva za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja, što uključuje i profesionalno obezbeđenje učenika u jednoj smeni - uplaćuje se pri upisu u naredni razred
 • iznos donacije u stavu 2 - za nabavku novih instrumenata u okviru sredstava za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - uplaćuje se u devet jednakih mesečnih rata u toku šk. 2021/22. godine, o čemu će učenici biti obavešteni od strane odeljenjskih starešina (treće dete iz iste porodice koje pohađa MŠ “Isidor Bajić” ne plaća ovaj stav)

Formular ugovora možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Za upis u matičnu školu u Novom Sadu:

Za upis u izdvojeno odeljenje u Futogu:

2. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu Ugovora o donaciji.

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna.

Primer uplatnice možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Za upis u matičnu školu u Novom Sadu:

Za upis u izdvojeno odeljenje u Futogu:

DRUGI KORAK:

Popunjenu prijavu i dokumentaciju (koja je dobrovoljna) potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za treći razred).

TREĆI KORAK:

Nakon poslate prijave, potrebno je popuniti upitnik koji se otvara klikom na sledeći link:

Upis u školsku 2021/22. godinu

Po popunjavanju upitnika dobićete na mejl kopiju odgovora, kao potvrdu o uspešno popunjenom upitniku.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

Upis u naredni razred (II, III, IV, V, VI) - školovanje putem polaganja ispita

Upis u naredni razred OMŠ (II, III, IV, V i VI) - školovanje putem polaganja ispita

1. i 2. jul 2021. godine

NAPOMENA: Upis učenika u naredni razred (II, III, IV, V i VI OMŠ) vrši se isključivo onlajn, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Upis u naredni razred (za školovanje putem polaganja ispita) vrši se u tri koraka:

PRVI KORAK:

Potrebno je preuzeti formular prijave klikom na sledeći link:

Potrebna dokumentacija koju je potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi:

1. Ugovor o donaciji

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna.

Kratko objašnjenje:

 • iznos donacije u stavu 1 - donacija u okviru sredstva za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja, što uključuje i profesionalno obezbeđenje učenika u jednoj smeni - uplaćuje se pri upisu u naredni razred

Formular ugovora možete preuzeti klikom na link:

2. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu Ugovora o donaciji.

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna.

Primer uplatnice možete preuzeti klikom na link:

DRUGI KORAK:

Popunjenu prijavu i dokumentaciju (koja je dobrovoljna) potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za treći razred).

TREĆI KORAK:

Nakon poslate prijave, potrebno je popuniti upitnik koji se otvara klikom na sledeći link:

Upis u školsku 2021/22. godinu

Prijave ispita i rasporedi polaganja u školskoj 2020/21. godini

NAPOMENA: Prijavljivanje ispita vrši se isključivo onlajn, u terminima koji su ovde navedeni. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Za prikaz (ili sakrivanje) dodatnog sadržaja, potrebno je samo da kliknete na informaciju koja Vas zanima:

Prijava razrednih ispita za OMŠ

Prijava razrednih ispita za OMŠ u školskoj 2021/22. godini

OMŠ od 1. do 5. razreda

4 - 6. jun 2021. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

8. jun 2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

9 - 11. jun 2021. godine: Ispiti

 • Razredni ispiti - INSTRUMENT (MŠ ”Isidor Bajić”)
 • Razredni ispiti - KAMERNA MUZIKA i ORKESTAR

14 - 16. jun 2021. godine: Ispiti

 • Godišnji ispit (nakon uspešno položenog razrednog ispita) - INSTRUMENT
 • Godišnji ispit - KAMERNA MUZIKA i ORKESTAR

17 - 18. jun 2021. godine: Ispiti

 • Razredni ispiti - Teoretski predmeti
 • Godišnji ispit (nakon uspešno položenog razrednog ispita) - Teoretski predmeti

OMŠ završni razred

25 - 27. maj 2021. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

31. maj 2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

1. jun 2021. godine: Ispiti

 • Razredni ispiti - INSTRUMENT (MŠ ”Isidor Bajić”)
 • Godišnji ispit (nakon uspešno položenog razrednog ispita) - DUVAČI I GUDAČI

2. jun 2021.godine: Ispiti

 • Godišnji ispit (nakon uspešno položenog razrednog ispita) - KLAVIR, HARMONIKA, POLIINSTRUMENTALNI

3 - 7. jun 2021. godine: Ispiti

 • Razredni ispiti  - Teoretski predmeti
 • Godišnji ispit (nakon uspešno položenog razrednog ispita)  - Teoretski predmeti
Prijava popravnih ispita za OMŠ

Prijava popravnih ispita u školskoj 2020/21

OMŠ od 1. do 5. razreda

28-30. jun 2021. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

Napomena: prilikom prijavljivanja potrebno je priložiti i skeniranu đačku knjižicu.

avgust 2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

avgust 2021. godine: Ispiti

 • Popravni ispiti - (MŠ ”Isidor Bajić”)

OMŠ završni razred

8 - 9. jun 2021. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

Napomena: prilikom prijavljivanja potrebno je priložiti i skeniranu đačku knjižicu.

10. jun 2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

11. jun 2021. godine: Ispiti

 • Popravni ispiti - (MŠ ”Isidor Bajić”)
Prijava ispita OMŠ - školovanje putem polaganja ispita

Prijava ispita osnovnog muzičkog obrazovanja putem polaganja ispita za školsku 2020/21

NAPOMENA: Učenicima I razreda OMŠ koji stiču obrazovanje putem polaganja ispita za prijavu ispita je potrebna samo popunjena prijava. Učenici od II do VI razreda OMŠ koji stiču obrazovanje putem polaganja ispita uz popunjenu prijavu priložu i skeniranu đačku knjižicu

OMŠ od 1. do 5. razreda

4 - 6. jun 2021. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

8. jun 2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

14 - 16. jun 2021. godine: Ispiti

 • Ispiti - INSTRUMENT (MŠ ”Isidor Bajić”)
 • Ispiti - KAMERNA MUZIKA i ORKESTAR

17 - 18. jun 2021. godine: Ispiti

 • Ispiti - SOLFEĐO, TEORIJA MUZIKE, HOR (MŠ ”Isidor Bajić”)

OMŠ završni razred

10 - 14. maj 2021. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

21. maj 2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

1 - 2. jun 2021. godine. Ispiti

 • Ispiti - Instrument, kamerna muzika, orkestar

3 - 4. jun 2021. godine: Ispiti

 • Ispiti - SOLFEĐO, TEORIJA MUZIKE, HOR (MŠ ”Isidor Bajić”)
Prijava ispita za nivo znanja prvog ciklusa i upis u drugi ciklus

Prijava ispita za nivo znanja prvog ciklusa i upis u drugi ciklus, školska 2020/21

OMŠ od 1. do 5. razreda

do 14. maja 2021. godine: Molba br. 1

 • Učenici podnose Molbu, putem mejla, sa zahtevom da im se odobri polaganje ispita za proveru znanja iz solfeđa i instrumenta. Molbu upućuju Kolegijumu škole. Formular molbe možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Popunjenu molbu potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se šalje molba (npr. Petar Petrović, molba za polaganje drugog razreda)

31. maj 2021. godine: Odgovor

 • Rok za odgovor Škole po podnetoj Molbi

4 - 6. jun 2021. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

8. jun 2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

14-18. jun 2021. godine: Ispiti

 • Ispiti - INSTRUMENT, SOLFEĐO, TEORIJA MUZIKE, HOR

do 25. juna 2021. godine: Molba br. 2

 • Učenici podnose Molbu, putem mejla, sa zahtevom da im se odobri upis u drugi ciklus školovanja. Molbu upućuju Kolegijumu škole. Formular molbe možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Popunjenu molbu potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se šalje molba (npr. Petar Petrović, molba za polaganje drugog razreda)

do 30. juna 2021. godine: Odgovor

 • Rok za odgovor Škole po podnetoj Molbi

1 - 2. jul 2021. godine: Upis

 • Po odobrenju Molbe, učenici vrše upis u drugi ciklus školovanja. Upis kandidata vrši se isključivo preko onlajn prijave, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir. Formular prijave za prijavljivanje ispita možete preuzeti klikom na sledeći link:

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

Potrebna dokumentacija koju je potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi:

 1. Ugovor o donaciji (formular ugovora biće postavljen na ovoj stranici blagovremeno)
 2. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu Ugovora o donaciji. Primer uplatnice biće postavljen na ovoj stranici blagovremeno.
Prijava za ispit za brže napredovanje

Prijava za ispit za brže napredovanje

OMŠ od 1. do 5. razreda

4 - 6. jun 2021. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

8. jun 2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

14 - 16. jun 2021. godine: Ispiti

 • Ispiti - INSTRUMENT (MŠ ”Isidor Bajić”)
 • Ispiti - KAMERNA MUZIKA, ORKESTAR

17 - 18. jun 2021. godine: Ispiti

 • Ispiti - SOLFEĐO, TEORIJA MUZIKE, HOR (MŠ ”Isidor Bajić”)

OMŠ završni razred

25 - 27. maj 2021. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl [email protected], a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, prijava za drugi razred)

31. maj 2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

1. jun 2021. godine: Ispiti

 • Ispiti - KAMERNA MUZIKA, ORKESTAR

2. jun 2021. godine: Ispiti

 • Ispiti - INSTRUMENT (MŠ ”Isidor Bajić”)

3 - 4. jun 2021. godine: Ispiti

 • Ispiti - SOLFEĐO, TEORIJA MUZIKE, HOR (MŠ ”Isidor Bajić”)

Comments are closed.