Prijemni ispiti i upis (2021/22)

Za prikaz informacija o upisu u školsku 2021/22. godinu,

potrebno je samo da kliknete na željeni oblik školovanja:

Muzičko zabavište

Za upis u muzičko zabavište je potrebna samo dobra volja – upis se vrši bez provere muzičke sposobnosti i traje sve dok mesta u grupama ne budu popunjena. Broj polaznika je ograničen.

Detaljnije informacije biće objavljene uskoro

Pripremni razred

U pripremni razred mogu se upisati deca od  8 godina (koja polaze u  II razred osnovne škole). Upis se vrši bez provere muzičkih sposobnosti, a broj polaznika je ograničen.

Rad sa učenicima odvija se u grupama i nastava se odvija dva puta nedeljno, u večernjim časovima, a čas traje 45 minuta.

Kroz razvijanje interesovanja i ljubavi prema muzici i umetnosti uopšte, uz muzičko opismenjavanje i slušanje muzike, razvijajući sluh, glasovni opseg i muzičku memoriju, deca obogaćuju  muzički fond dečjih pesama različitog karaktera i sadržaja .

Deca ne uče da sviraju bilo koji instrument, ali  se upoznaju sa  muzičkim instrumentima, kako bi bili u mogućnosti da,   kada dođe vreme za to, odaberu upravo onaj instrument koji im se dopada i koji im najviše odgovara.

Detaljnije informacije biće objavljene uskoro

Upis u I razred OMŠ (redovno školovanje i putem polaganja ispita)

Prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti

Školska 2021/22 godina

Instrumenti za koje je moguće izvšiti prijavu za proveru muzičkih sposobnosti:

MŠ ”Isidor Bajić”, Njegoševa 9:

 • klavir, gitara, harfa, udaraljke, harmonika, violina, kontrabas, flauta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, horna, truba, solo pevanje

Izdvojeno odeljenje u Futogu:

 • klavir, violina, harmonika, flauta, gitara

Napomena: prijava je moguća samo za jedan instrument.

Informacije, rokovi, način prijavljivanja

20.04 - 30.04 2021. godine: Prijavljivanje kandidata

 • Prijavljivanje kandidata vrši se isključivo onlajn, preko sajta škole, popunjavanjem prijave koja se otvara klikom na sledeći link:

Prijava za proveru muzičkih sposobnosti za školsku 2021/22. godinu

 • Prijava će biti dostupna na sajtu škole od 20. do 30.04.2021. godine.

13.05.2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić” i Izdvojeno odeljenje u Futogu)

15.05.2021 i 22.05.2021. godine: Prijemni ispit

 • Prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti (prema rasporedu polaganja objavljenom 13.05.2021.)

28.05.2021. godine: Objavljivanje rezultata

 • Objavljivanje rezultata polaganja prijemnog ispita za proveru muzičkih sposobnosti (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić” i Izdvojeno odeljenje u Futogu).

29.05 - 04.06.2021. godine: Upis u prvi razred OMŠ

 • Upis u prvi razred vrši se isključivo onlajn preko sajta škole. Prijava će biti dostupna na sajtu škole od 29.05.2021. godine, gde će biti i uputstvo za popunjavanje.

Opšte smernice

Prijemnom ispitu za proveru muzičkih sposobnosti mogu da pristupe svi zainteresovani kandidati, a koji ispunjavaju uslove za upis u I razred osnovne muzičke škole.

Prema Pravilniku o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2019) Osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se u trajanju od šest godina i četiri godine, u zavisnosti od vrste instrumenta, u dva obrazovna ciklusa.

U okviru šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se sledeći instrumenti: violina, viola, violončelo, gitara, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba, trombon i udaraljke.

U okviru četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se: solo pevanje, kontrabas i tuba.

Prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti polaže se pre upisa u I razred osnovne muzičke škole u junskom ispitnom roku.

Na prijemnom ispitu za proveru muzičkih sposobnosti vrši se provera muzičkih sposobnosti:

 • PROVERA SLUHA
  • Pevanje izabrane dečije pesme po slobodnom izboru
 • PROVERA MUZIČKE MEMORIJE
  • Reprodukovanje pevanjem tonova i kraćih melodijskih motiva koje nastavnik svira na klaviru
 • PROVERA OSEĆAJA ZA RITAM
  • Reprodukovanje kucanjem kraćih ritmičkih motiva
 • PROVERA FIZIČKIH PREDISPOZICIJA
  • Reprodukovanje zadatih vežbi koordinacije ruku i brzine refleksa
 • RAZGOVOR SA KANDIDATOM
  • Razgovor sa kandidatom usmeren je na upoznavanje sa sklonostima, motivacijom i bazičnim kognitivnim sposobnostima (pažnja, koncentracija) učenika, a u svrhu pružanja podrške učenicima i njihovim roditeljima u muzičkom obrazovanju.

Kandidati koji polože prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti stiču pravo upisa u I razred osnovne muzičke škole.

Osnovno muzičko obrazovanje može da se stiče na dva načina: pohađanjem nastave ili polaganjem ispita.

Upis u naredni razred OMŠ (redovno školovanje i putem polaganja ispita)

Detaljnije informacije biće objavljene uskoro

Upis u drugi ciklus školovanja (redovno školovanje i putem polaganja ispita)

Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,br. 55/2013) član 57 stav2 ): Učenik koji nije završio prvi ciklus osnovne muzičke, odnosno osnovne baletske škole može da se upiše u drugi ciklus nakon položenog ispita za proveru znanja iz solfeđa i instrumenta i (klavira - za solo pevanje).

Detaljnije informacije o upisu biće objavljene uskoro

ZAHTEVI ZA PROVERU NIVOA ZNANJA

SOLFEĐO ZA SVE KANDIDATE

Obavezni minimum usvojenog gradiva  Izbor  vežbi iz melodike i parlata iz pređenog gradiva: 

 • Iz udžbenika za 1 razred osnovne muzičke škole, autori V. Cvetković, J. Mihaljica Melodijski primeri: C-dur, str. 46, br. 2, 5 G-dur, str. 78, br. 2, 3 F-dur, str. 90, br. 3, 4
 • Parlato primeri:

Str. 82, br. 1,2,3,4 Str. 121, br. 1,2,3,4

 • Iz udžbenika za 2 razred osnovne muzičke škole, autori V. Cvetković, J. Mihaljica
 • Melodijski primeri:

 str.36, vežba br.3 (d-mol) str.74, vežba br. 8 (e-mol) str.62, vežba br.62 (a-mol)

 •  Parlato primeri:

str.80, vežba br.1, takt 2/4 str.126, vežba br.7, takt 6/8 str.126, vežba br.10, takt 3/8 str.125, vežba br.3, takt 2/2 

 • Iz udžbenika za 3 razred osnovne muzičke škole, autori Aleksandra Jović - Miletić, Zoran Nikolić
 • Melodijski primeri:

 strana 21. vežba 28. strana 28. vežba 43. strana 49. vežba 85. strana 57. vežba 103. strana 71. vežba 125.

 • Parlato primeri:

strana 52. vežba 94. strana 69. vežba 124. strana 74. vežba 134. strana 93. vežba 169. strana 102. vežba 189.

TEORIJA MUZIKE ZA SVE KANDIDATE

Obavezni minimum usvojenog gradiva 

 • Lestvice: durske - C, G, F, D, B, A , Es; molske - a, d, e, h, g, fis i c (sve tri vrste mola, karakteristike, izgradnja  kvintakorada na glavnim stupnjevima, igradnja i određivanje lestvice)
 • Intervali:  po veličini do oktave; građenje i određivanje veličine i vrste intervala do kvinte na osnovnim tonovima.
 • Trozvuci: građenje i određivanje durskog i molskog kvintakorda na osnovnim tonovima, u obrađenim lestvicama;
 • Četvorozvuci: građenje i određivanje dominantnog i vođičnog septakorda u obrađenim lestvicama 

PROVERA NIVOA ZNANJA PRVI DEO ISPITA: U okviru ovog dela ispita komisija će tražiti  gradivo sa liste obaveznog minimuma vežbi iz melodike i parlata. DRUGI DEO ISPITA:  

 • Melodijski i parlato primer a prima vista (čitanje s lista)
 • Meloritmički diktat iz pređenog gradiva (tonalitet do dva predznaka)
 • Test iz teorije muzike iz pređenog gradiva

 

ZAHTEVI PO INSTRUMENTIMA

 KLAVIR

 Kandidat polaže PROVERU NIVOA ZNANJA   iz  dva predmeta: instrument i solfeđo.

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja  treba ispitnoj komisiji da dostavi pređeno i usvojeno gradivo u prethodnom periodu kako bi komisija imala celokupan uvid u učenikove sposobnosti i nivo do sada postignutog znanja koje će biti  preduslov za dalji nastavak školovanja. (Poželjno je da ima navedeni notni materijal kod sebe)

Sadržaj pređenog gradiva treba da bude u skladu sa zadatom literaturom i navedenim minimumom gradiva koji je propisan Planom i programom za završni razred u prvom ciklusu na određenom instrumentu.

Kontrolni ispit se polaže posle završetka drugog polugodišta tekuće školske godine  pred  komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja.

Na osnovu svih rezultata  pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Napomena:

Komisija ima pravo (može, a ne mora) da na ispitu za proveru nivoa znanja osim ispitnog programa traži i gradivo sa spiska pređenog gradiva i to:

 • dve etide iz pređenog programa,
 • jednu polifonu kompoziciju
 • jednu kompoziciju po slobodnom izboru

Sve tražene kompozicije kandidat može da svira  iz nota.

Literatura koja je planom i programom predviđena za završetak prvog ciklusa je sledeća:

Etide i kompozicije virtuoznih izvođačkih teškoća: 

 • Divernoa: Osnovne vežbe za klavir, op. 176
 • Lemoan: Dečje etide, op. 37
 • Černi: Etide op. 849
 • Bertini: Etide op. 100

Druge etide ili kompozicije sličnih izvođačkih teškoća.

Polifone kompozicije:

 • Bah: Male kompozicije

Druge polifone kompozicije baroknih kompozitora dostupne izvođačkom uzrastu učenika.

Kompozicije male forme:

 • Šuman: Album za mladež op. 68
 • Čajkovski: Dečji album, op. 39
 • Lutoslavski: 12 malih komada
 • Kazela: 11 dečjih komada
 • Grečaninov: Dečja knjiga, op. 98
 • Gedike: Op. 36
 • Kabalevski: Op. 30
 • Majkapar: Minijature op. 33
 • Bartok: Mikrokosmos, I i II sveska

Druge kompozicije sličnih izvođačkih teškoća.

Sonatine i varijacije:

 • Sonatine i varijacije Dijabelija, Kulaua, Dusika, Hajdna, Betovena i drugih kompozitora, dostupne izvođačkom uzrastu učenika

Kompozicije domaćih autora:

 • S. Rajčić: Dečja zbirka
 • M. Tajčević: Za male
 • Z. Hristić: Tačkice

Druge kompozicije domaćih autora, sličnih izvođačkih teškoća.  

Lestvice: B-dur, Es-dur, As-dur, c-mol, g-mol i hromatska lestvica. Preporučene varijante:

 • paralelno, u šesnaestinama, u intervalu oktave, naviše i naniže, kontinuirano, kroz dve oktave (hromatska lestvica na isti način);
 • paralelno, u osminskim triolama, u intervalu oktave, naviše i naniže, kontinuirano, kroz tri oktave (samo durske i molske lestvice iz navedene grupe);
 • u suprotnim smerovima, u šesnaestinama, s početkom u intervalu oktave, naviše i naniže, kontinuirano, svakom rukom kroz dve oktave;

Artikulacija: legato. Dinamika: piano ili forte.

Preporučen minimalni tempo: osmina i osminska triola = 80.

Trozvuci: B-dur, Es-dur, As-dur, c-mol i g-mol. Preporučene varijante:

 • mali položaj (takozvano "malo razlaganje“), kvintakord, sekstakord i kvartsekstakord, razloženo, paralelno, u šesnaestinama, u intervalu oktave, naviše i naniže, kontinuirano, kroz dve oktave;
 • mali položaj, simultano (u akordima), paralelno, u osminama, u intervalu oktave, naviše i naniže, kontinuirano, kroz dve oktave.

Artikulacija: razloženo – legato; u akordima – portato.

Dinamika: piano ili forte.

Preporučen minimalni tempo: osmina = 80.

Obavezni minimum programa:

 • 4 etide (ili kompozicije virtuoznih izvođačkih teškoća);
 • 4 kompozicije, po slobodnom izboru;
 • 3 polifone kompozicije;
 • 1 cela sonatina i stav iz sonatine ili ciklus varijacija.

Kontrolni ispitprogram se izvodi napamet

 1. Jedna lestvica.
 2. Jedna etida.
 3. Jedna polifona kompozicija.
 4. Jedan stav iz sonatine.
 5. Jedna kompozicija, po slobodnom izboru.

VIOLINA

Kandidat polaže PROVERU NIVOA ZNANJA   iz  dva predmeta: instrument i solfeđo.

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja  treba ispitnoj komisiji da dostavi pređeno i usvojeno gradivo u prethodnom periodu kako bi komisija imala celokupan uvid u učenikove sposobnosti i nivo do sada postignutog znanja koje će biti  preduslov za dalji nastavak školovanja. (Poželjno je da ima navedeni notni materijal kod sebe)

Sadržaj pređenog gradiva treba da bude u skladu sa zadatom literaturom i navedenim minimumom gradiva koji je propisan Planom i programom za završni razred u prvom ciklusu na određenom instrumentu.

Kontrolni ispit se polaže posle završetka drugog polugodišta tekuće školske godine  pred  komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja.

Na osnovu svih rezultata  pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Napomena:

Komisija ima pravo (može, a ne mora) na ispitu za proveru nivoa znanja osim ispitnog programa traži i gradivo sa spiska pređenog gradiva i to:

 • dve etide,
 • jednu kompoziciju po slobodnom izboru

Sve tražene kompozicije kandidat može da svira  iz nota.

Literatura koja je planom i programom predviđena za završetak prvog ciklusa je sledeća:

ŠKOLE: D. Marković: Početna škola za violinu 3. sveska Deneš-Lanji:Škola za violinu 3.sveska Fortunatov,Rodionov,Garlickij:Izabrane etide 1.sveska Geza Silvai:Žute stranice za violinu 3.sveska Grigorjan.Skale

KOMADI: D.Marković:Mali komadi za violinu i klavir 2.sveska Fortunatov,Rodionov,Garlickij:Hrestomatija za 1 i 2 razred Fortunatov:Mladi violinista 2.sveska Laslo Roša:Vragolani 3-6-7 sveska

KONČERTINA: Komarovski:Končertino Ge-dur Kihler: Končertino Ge-dur 2 i 3 stav Riding:Končertino Ge-dur,De-dur,ha-mol Vivaldi:Končertino Ge-dur Baklanova:Končertino de-mol Hristoskov:Končertino De-dur

OBAVEZNI  MINIMUM  PROGRAMA četiri lestvice kroz dve oktave i razlaganja po Grigorijanu šest etida sa različitom problematikom četiri komada različitog karaktera

Kontrolni ispit - program se izvodi napamet

 1. Jedna lestvica kroz dve oktave sa potezima(minimum pet različitih)i razlaganja po Grigorijanu
 2. Dve etide sa različitom problematikom
 3. Dva komada različitog karaktera ili stav koncerta (končertina)

HARMONIKA

Kandidat polaže PROVERU NIVOA ZNANJA   iz dva predmeta: instrument i solfeđo.

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja  treba ispitnoj komisiji da dostavi pređeno i usvojeno gradivo u prethodnom periodu kako bi komisija imala celokupan uvid u učenikove sposobnosti i nivo do sada postignutog znanja koje će biti  preduslov za dalji nastavak školovanja. (Poželjno je da ima navedeni notni materijal kod sebe)

Sadržaj pređenog gradiva treba da bude u skladu sa zadatom literaturom i navedenim minimumom gradiva koji je propisan Planom i programom za završni razred u prvom ciklusu na određenom instrumentu.

Kontrolni ispit se polaže posle završetka drugog polugodišta tekuće školske godine  pred  komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja.

Na osnovu svih rezultata  pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Napomena:

Komisija ima pravo (može, a ne mora) da na kontrolnom ispitu da osim ispitnog programa, kandidata pita sa spiska pređenog gradiva i to:

-dve etide, -jednu polifonu kompoziciju - jednu kompoziciju po slobodnom izboru Sve tražene kompozicije kandidat može da svira  iz nota. OSNOVNI ZAHTEVI: -          Notne vrednosti: cela nota, polovina, četvrtina, osmina, šesnaestina i odgovarajuće pauze, kao i notne vrednosti sa tačkom (do osmine) -          Sinkopa -          Nepravilne tonske grupe: triola -          Tempo: adagio, lento, andante, moderato, allegretto, allegro, accelerando, riterdando                           (ritenuto) i/ili druge srodne oznake -          Dinamika: pp, p, mf, f, ff, crescendo, decrescendo, akcenti mehom -          Artikulacija: legato, staccato, tenuto (portato) -          Vrste takta: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 -          Ujednačen rad prstiju desne i leve ruke -          Repeticija tona desnom rukom sa različitim kombinacijama prstiju -          Sviranje harmonskih intervala (terce i sekste obavezno), vezivanje harmonskih intervala sa                 zajedničkim prstom/tonom preko slobodnog prsta -          Osnovni, tercni (pomoćni) i akordski (durski i molski) basovi, "ukrštanje" osnovnih i                             akordskih basova u nizu ili istovremeno (primer: osnovni bas G i C-dur) -          Vladanje tehnikom meha (okreti meha treba da budu usklađeni sa muzičkim smislom) -          Registri: registrithumb i drugi dostupni registri. Njihova primena treba da bude u skladu sa             stilom i karakterom kompozicija -          Poželjna je primena osnovnih ukrasa (dugi i kratki predudar, praltriler i mordent) Literatura koja je planom i programom predviđena za završetak prvog ciklusa je sledeća: -          V. V. Terzić: Škola za harmoniku, III sv. -          Z. Rakić: Harmonika za 3. razred osnovne muzičke škole (udžbenik). -          Z. Rakić: Hrestomatija za harmoniku. -          Z. Rakić: Kompozicije za harmoniku. -          Z. Vukosavljev: Izbor kompozicija za harmoniku za 3. i 4. razred - 1. i 2. sveska -          A. Fakin: Škola za harmoniku, II sv. -          L. Međeri: Izbor kompozicija za harmoniku, II sv. -          M. Baračkov: Izbor kompozicija za harmoniku, II sv.  Lestvice:

Sviranje durskih i molskih lestvica do tri predznaka kroz dve oktave, paralelno u šesnaestinama, trozvuk (kvintakord) i njegovi obrtaji razloženo - malo razlaganje u osminama, trozvuk istovremeno (akordi) - u četvrtinama.

Artikulacija: legato Obavezni minimum programa:

 • lestvice po programu
 • četiri etide sa različitim tehničkim zahtevima
 • pet kompozicija različitih epoha i sadržaja

Kontrolni ispit  -  program se izvodi napamet

 • dve lestvice (De-dur i ha-mol ili Be-dur i ge-mol)
 • jedna etida
 • dve kompozicije po slobodnom izboru, različitog stila i karaktera

  

GITARA

Kandidat polaže PROVERU NIVOA ZNANJA iz dva predmeta: instrument i solfeđo.

Kontrolni ispit se polaže posle završetka drugog polugodišta tekuće školske godine pred komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja.

Na osnovu svih rezultata pokazanih na ispitima vriše se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja treba da pripremi sledeći program:

Kontrolni ispit  -  program se izvodi napamet 1. Skala u poziciji sa promenom pozicije kroz 2 oktave, (D-dur/d-moll harmonski i melodijski); 2. Etide F.Tarega: C-dur i e-mol, F.Sor: Etida op.35, br.3 iz Priručnika za lestvice i etide; 3. Komadi Mateo Karkasi: Valcer (legato), D.Bogdanović: Trg patuljaka, N.Koste: Barkarola 4. Polifonija A.Koreli: Sarabanda, J.A.Lođi: Arija, V.Galilei: Saltarelo  

SOLO PEVANJE

Kandidat polaže PROVERU NIVOA ZNANJA iz tri predmeta: solo pevanje, solfeđo i klavir.

Kontrolni ispit se polaže posle završetka drugog polugodišta tekuće školske godine pred komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene daljej perspektive učenikovog školovanja.

Na osnovu svih rezultata pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja iz predmeta solo pevanja treba u prethodnom periodu da prođe OBAVEZNI MINIMUM GRADIVA iz dole navedene literature.

Literatura koja je planom i programom predviđena za završetak prvog ciklusa je sledeća:

TEHNIČKE VEŽBE, VOKALIZE: Konkone, Abt, Vakai, Panovka...

LITERATURA:

 • R. Tirnanić: Pesme italijanskih kompozitora, izbor
 • Lakše kompozicije italijanskih autora (Kačinija, Kaldare, Skarlatija) i druga dela iste težine po izboru nastavnika.
 • B. Cvejić: Pesme za mlade pevače, izbor
 • Šubert, Šuman i drugi, pesme koje odgovaraju uzrastu i tehničkim mogućnostima učenika, po izboru nastavnika.
 • Male kompozicije velikih majstora.

Kontrolni ispit se izvodi napamet.

 1. Jedna vokaliza  bez teksta-po izboru
 2. N. Vaccai:“Avvezzo a vivere” ( notni tekst možete preuzeti ovde)
 3. N.Vaccai: „Lascia il lido“ (notni tekst možete preuzeti ovde)
 4.  Stari majstor:A.Scarlatti:“O cessate di piagarmi“ (notni tekst možete preuzeti ovde)
 5.  Stari majstor A.Caldara:“Sebben crudele“ (notni tekst možete preuzeti ovde)
 6.  Jedna solo-pesma: izbor - jedna kompozicija

UPOREDNI KLAVIR ZA SOLO PEVANJE

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja izpredmeta uporedni klavir treba u prethodnom periodu da prođe OBAVEZNI MINIMUM GRADIVA iz dole navedene literature.

Literatura:

LESTVICE: -          Durske lestvice u četvrtinama u obimu jedne oktave, najmanje tri. -          Durski trozvuci razloženo i istovremeno: osnovni oblik i dva obrtaja, troglasno u četvrtinama. LITERATURA: -          Škole za klavir: Jela Kršić, Bajer, Nikolajev (jedna od njih) -          Divernoa: Osnovne vežbe za klavir, op. 176 - izbor -          Izbor lakih kompozicija (Prosveta, Beograd) -          Rauli: Op. 36 i op. 37 -          Zbirka Naši kompozitori za mlade pijaniste -          Svi navedeni komadi iz početnih škola za klavir (Nikolajev, Kršić, Petrović) -          V. Milanković: Dečje priče, 25 minijatura za I i II razred -          Druge kompozicije odgovarajuće težine. OBAVEZNI

Upis u I razred SMŠ (redovni i vanredni učenici)

NAPOMENA: Testove iz solfeđa i teorije muzike od prethodne godine možete preuzeti klikom na link:

Testovi iz solfeđa i teorije muzike za upis u školsku 2020/21. godinu

PONEDELjAK - ČETVRTAK 12-15. APRIL

 • 08.00-24.00     PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA PREKO E-UPRAVE

ČETVRTAK -PETAK  15-16. APRIL U ŠKOLI

 • 09.00-16.00    PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA PRIJEMNI ISPIT NEPOSREDNO U SREDNjOJ ŠKOLI KOJA SPROVODI PRIJEMNI ISPIT PODNOŠENjEM OBRASCA PRIJAVE ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA I ISPITA ZA PROVERU ZNANjA NIVOA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

PONEDELjAK-PETAK 12-16. APRIL - U NADLEŽNOJ ŠKOLSKOJ UPRAVI

 • PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA VANREDNE UČENIKE STARIJE OD 17 GODINA I PODNOŠENjE DOKUMENATAZA POLAGANjE PRIJEMNIH ISPITA

SREDA 28. APRIL

 • 10.00       ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE  ŠKOLE – glavni predmet"

ČETVRTAK 29. APRIL

 • 10.00               ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE  ŠKOLE– teorija muzike
 • 11.00               ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE – solfeđo
 • posle 13.00      REZULTATI ISPITA ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

Napomena: Učenici koji su polažili ispit za nivo osnovne muzičke škole, nakon objavljivanja rezultata, treba da prijave prijemni ispit za SMŠ

PETAK 30. APRIL

 • 10.00       OBJAVLjIVANjE RASPOREDA POLAGANjA PRIJEMNIH ISPITA - Oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”"

PETAK 07. MAJ

 • 10.00 – 20.00  GLAVNI PREDMET (Vokalno-instrumentalni odsek)

Detaljnu satnicu možete pogledati i preuzeti klikom na sledeći link:

Raspored polaganja prijemnog ispita za obrazovni profil Muzički izvođeč - klasična muzika: instrument/solo pevanje

SUBOTA 08. MAJ

 • 10.00     DIKTAT (Teoretski odsek)
 • 10.00     SOLFEĐO  (Vokalno-instrumentalni odsek)
 • 11.00      TEST IZ TEORIJE (Odsek za muzičku teoriju)

Detaljnu satnicu možete pogledati i preuzeti klikom na sledeći link:

Raspored polaganja prijemnog ispita za obrazovni profil Muzički saradnik - teoretičar: diktat i teorija muzike

Raspored polaganja prijemnog ispita za obrazovni profil Muzički izvođeč - klasična muzika: solfeđo sa teorijom muzike (usmeni deo ispita)

NEDELjA 09. MAJ

 • 10.00 – 20.00 USMENI ISPIT IZ SOLFEĐA (Odsek za muzičku teoriju)

Detaljnu satnicu možete pogledati i preuzeti klikom na sledeći link:

Raspored polaganja prijemnog ispita za obrazovni profil Muzički saradnik - teoretičar: usmeni deo ispita

Napomena: Učenici koji polažu prijemni na dva odseka  polažu solfeđo i teoriju  po programu odseka za muzičku teoriju, a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob.

UTORAK 11. MAJ

 • DO 08.00   PRELIMINARNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA Oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”

UTORAK-ČETVRTAK 11-13. MAJ

 • 08.00-16.00  PODNOŠENjE I REŠAVANjE PRIGOVORA UČENIKA NA PRELIMINARNE REZULTATE PRIJEMNOG ISPITA

SREDA 19. MAJ

 • DO 08.00  KONAČNI  REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA Oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”

ČETVRTAK 17. JUN

 • 08.00-16.00  PODNOŠENjE PREOSTALE DOKUMENTACIJE

PETAK 18. JUN

 • DO 08.00   KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNjE ŠKOLE Oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”

PETAK 02. JUL

 • 08.00-16.00     UPIS UČENIKA MUZIČKE  I BALETSKE ŠKOLE
Upis u naredni razred SMŠ (redovni i vanredni učenici)

Detaljnije informacije biće objavljene uskoro

Comments are closed.