Ostala akta škole

Ostala akta Škole koja su dostupna na sajtu su informativnog karaktera. Važeći primerci sa datumima usvajanja, potpisima i pečatima dostupni su u Sekretarijatu Škole.

Akt o proceni rizika

Kućni red Muzičke škole “Isidor Bajić”

Izveštaj o spoljašnjem vrednovanju Muzičke škole “Isidor Bajić”

Školski program Muzičke škole „Isidor Bajić Novi Sad” za period od 2022 – 2026. godine

Razvojni plan Muzičke škole “Isidor Bajić” 2019-2024.

Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada Muzičke škole “Isidor Bajić” Novi Sad, za školsku 2022/2023. godinu;

Godišnji izveštaj o radu direktora Muzičke škole “Isidor Bajić” Novi Sad, za školsku 2022/2023. godinu;

Izveštaj o samovrednovanju rada Muzičke škole “Isidor Bajić” Novi Sad, za školsku 2022/2023. godinu;

Letopis Muzičke škole “Isidor Bajić” Novi Sad, za školsku 2022/2023. godinu;

Godišnji plan rada Muzičke škole “Isidor Bajić” Novi Sad, za školsku 2023/2024. godinu;

Godišnji plan rada direktora Muzičke škole “Isidor Bajić” Novi Sad, za školsku 2023/2024. godinu;

Godišnji plan Tima za samovrednovanje Muzičke škole “Isidor Bajić” Novi Sad, za školsku 2023/2024. godinu;

Plan javnih nabavki Muzičke škole “Isidor Bajić” za 2024. godinu

Interni plan nabavki za 2024. godinu

Finansijski plan Muzičke škole “Isidor Bajić” za 2024. godinu

Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2023. godinu:

Comments are closed.