Pravna akta škole

 

 VAŽNO OBAVEŠTENJE: 

Statut Muzičke škole „Isidor Bajić“, pravilnici  i poslovnici koji su dostupni na sajtu su informativnog karaktera. Važeći primerci sa datumima usvajanja, potpisima i pečatima dostupni su u Sekretarijatu Škole.

 

STATUT

Muzičke škole „Isidor Bajić“

Izmene i dopune Statuta Muzičke škole „Isidor Bajić“
Izmene i dopune Statuta Muzičke škole „Isidor Bajić“
POSLOVNICI
PRAVILNICI
 
Naziv
 
Naziv
 
POSLOVNIK O RADU  NASTAVNIČKOG VEĆA
 
PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U MUZIČKOJ ŠKOLI „ISIDOR BAJIĆ“
 
POSLOVNIK O RADU  SAVETA RODITELJA
Izmene i dopune Poslovnika o radu Saveta roditelja
 
PRAVILNIK O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTI UČENIKA U MUZIČKOJ ŠKOLI „ISIDOR BAJIĆ“
 
POSLOVNIK O RADU  ŠKOLSKOG ODBORA
Izmene i dopune Poslovnika o radu Školskog odbora

 

 

 

PRAVILA PONAŠANJA UČENIKA, ZAPOSLENIH I RODITELJA UČENIKA ODNOSNO DRUGIH ZAKONSKIH ZASTUPNIKA U MUZIČKOJ ŠKOLI „ISIDOR BAJIĆ“
 
POSLOVNIK O RADU  UČENIČKOG PARLAMENTA
 
 
PRAVILNIK O MERAMA, NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE „ISIDOR BAJIĆ“ ZA VREME BORAVKA U ŠKOLI I SVIH AKTIVNOSTI KOJE ORGANIZUJE ŠKOLA
 
 
 
PRAVILNIK O UPISU U OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU U MUZIČKOJ ŠKOLI „ISIDOR BAJIĆ“
 
PRAVILNIK O ISPITIMA U MUZIČKOJ ŠKOLI „ISIDOR BAJIĆ“

Izmene pravilnika o ispitima u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“

 
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SPROVOĐENJU MATURSKIH ISPITA U MUZIČKOJ ŠKOLI „ISIDOR BAJIĆ“
 
PRAVILNIK O RADU
 
AKT O PROCENI RIZIKA
 
PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA
 
PRAVILNIK O POHVALJIVANJU I NAGRAĐIVANJU UČENIKA
 
 
 
                                  
PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI

Izmene pravilnika o sistematizaciji


PRAVILNIK O USLOVIMA ZAVRŠAVANJA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE PUTEM POLAGANJA ISPITA

PRAVILNIK O VANREDNIM UČENICIMA U SREDNJOJ ŠKOLI

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENJU PLANIRANJA NABAVKI, SPROVOĐENJA
POSTUPAKA NABAVKI I PRAĆENJA IZVRŠENJA UGOVORA O NABAVKAMA

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I
ZDRAVLJU NA RADU U MUZIČKOJ
ŠKOLI „ISIDOR BAJIĆ“ NOVI
SAD

Comments are closed.