Školovanje

Školovanje u Muzičkoj školi Isidor Bajić Novi Sad

 

Muzička škola „Isidor Bajić“,  škola sa dugogodišnjom tradicijom, neizbrojivim uspesima i odličnim nastavničkim kadrom, svake godine je u „potrazi“ za novim talentovanim učenicima. Mogućnosti su raznovrsne, a za prikaz detaljnih informacija kliknite na oblik školovanja koji Vas zanima:

Muzičko zabavište i pripremni razred

 

O muzičkom zabavištu

Muzičko zabavište osnovano je sa ciljem da najmlađi upoznaju osnovne muzičke pojmove i veštine kroz pesmu, igru, brojalice i muzičke priče. Ovde učimo decu da vole muziku i pomažemo im da steknu osnovnu muzičku kulturu.

U muzičko zabavište se mogu upisati deca koja imaju 4, 5, 6, 7 godina. U najstarijoj grupi su deca koja polaze u 1. razred osnovne škole.

Rad sa decom odvija se u grupama, koje se formiraju prema godištu dece, tako da polaznici budu u grupi sa svojim vršnjacima.

Nastava se odvija dva puta nedeljno, a čas traje 45 minuta.

Za upis u muzičko zabavište je potrebna samo dobra volja – upis se vrši bez provere muzičke sposobnosti i traje sve dok mesta u grupama ne budu popunjena. Broj polaznika je ograničen.

Informacije o upisu u muzičko zabavište možete pročitati klikom na sledeći link:

Upis u muzičko zabavište

O pripremnom razredu

U pripremni razred mogu se upisati deca od  8 godina (koja polaze u  II razred osnovne škole). Upis se vrši bez provere muzičkih sposobnosti, a broj polaznika je ograničen.

Rad sa učenicima odvija se u grupama i nastava se odvija dva puta nedeljno, u večernjim časovima, a čas traje 45 minuta.

Kroz razvijanje interesovanja i ljubavi prema muzici i umetnosti uopšte, uz muzičko opismenjavanje i slušanje muzike, razvijajući sluh, glasovni opseg i muzičku memoriju, deca obogaćuju  muzički fond dečjih pesama različitog karaktera i sadržaja .

Deca ne uče da sviraju bilo koji instrument, ali  se upoznaju sa  muzičkim instrumentima, kako bi bili u mogućnosti da, kada dođe vreme za to, odaberu upravo onaj instrument koji im se dopada i koji im najviše odgovara.

Informacije o upisu u pripremni razred možete pročitati klikom na sledeći link:

Upis u pripremni razred

Osnovna muzička škola

 

O osnovnoj muzičkoj školi

Osnovna muzička škola traje četiri ili šest godina, u zavisnosti od izbora instrumenta.

Šestogodišnje osnovno muzičko obrazovanje

Glavni predmet - Instrument

 • violina, viola, violončelo, gitara, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba, trombon i udaraljke.

Nastava glavnog predmeta – instrumenta

 • U I, II i III razredu čas traje 30 minuta, a u svim ostalim razredima 45 minuta.
 • Nastava glavnog predmeta je individualna u svim razredima.

Nastava solfeđa i teorije muzike

 • Časovi solfeđa i teorije muzike traju po 45 minuta.
 • Nastava je grupna u svim razredima.

Nastava orkestra, hora i kamerne muzike

 • Nastava orkestra je obavezna za učenike IV, V i VI razreda violine, viole, violončela, harmonike, flaute, oboe, klarineta, saksofona, fagota, horne, trube, trombona, udaraljki.
 • Pored standardnih orkestarskih sastava Škola može da formira i orkestre nestandardnih sastava u zavisnosti od zastupljenosti instrumenata po vrsti i godinama učenja.
 • Učenici instrumenta koji ne sviraju u orkestru obavezni su da pohađaju nastavu hora.
 • Nastava kamerne muzike organizuje se za učenike IV, V i VI razreda šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja u slučaju kada škola nije u mogućnosti da formira velike ansamble – hor i orkestar i u okviru dodatne nastave.
 • Časovi orkestra, hora i kamerne muzike traju po 45 minuta. Za potrebe javne i kulturne delatnosti moguće je povećati fond časova iz ovih predmeta.

Broj časova

Četvorogodišnje osnovno muzičko obrazovanje

Glavni predmet - Instrument ili solo pevanje

 • solo pevanje, kontrabas.

Nastava glavnog predmeta – instrumenta ili solo pevanja

 • U I i II razredu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja čas traje 30 minuta, a u svim ostalim razredima 45 minuta.
 • Nastava glavnog predmeta i uporednog klavira je individualna u svim razredima.
 • Čas uporednog klavira za solo pevanje traje 45 minuta.

Nastava solfeđa i teorije muzike

 • Časovi solfeđa i teorije muzike traju po 45 minuta.
 • Nastava je grupna.

Nastava orkestra, hora i kamerne muzike

 • Nastava orkestra je obavezna za učenike III i IV razreda kontrabasa.
 • Pored standardnih orkestarskih sastava Škola može da formira i orkestre nestandardnih sastava u zavisnosti od zastupljenosti instrumenata po vrsti i godinama učenja.
 • Učenici instrumenta koji ne sviraju u orkestru obavezni su da pohađaju nastavu hora.
 • Nastava kamerne muzike organizuje se za učenike III i IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja u slučaju kada škola nije u mogućnosti da formira velike ansamble – hor i orkestar i u okviru dodatne nastave.
 • Časovi orkestra, hora i kamerne muzike traju po 45 minuta.
 • Za potrebe javne i kulturne delatnosti moguće je povećati fond časova iz ovih predmeta.
 • Učenici solo pevanja imaju uporedni klavir.

Broj časova

Kontrabas:

Solo pevanje:

Prijemni ispit za upis u I razred OMŠ

Prijemnom ispitu za proveru muzičkih sposobnosti mogu da pristupe svi zainteresovani kandidati, a koji ispunjavaju uslove za upis u  I razred osnovne muzičke škole.

Prema Pravilniku o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2019) Osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se u trajanju od šest godina i četiri godine, u zavisnosti od vrste instrumenta, u dva obrazovna ciklusa.

U okviru šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se sledeći instrumenti: violina, viola, violončelo, gitara, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba, trombon i udaraljke.

U okviru četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se: solo pevanje, kontrabas i tuba.

Predviđena starosna granica za upis u I razred osnovne muzičke škole:

 • violina, viola, violončelo, gitara, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta - 9 godina i mlađi
 • klarinet, saksofon, truba, trombon, udaraljke i kontrabas - 11 godina i mlađi
 • solo pevanje ženski glasovi - 13 godina i stariji
 • solo pevanje muški glasovi - 16 godina i stariji

Izuzetno, u I razred osnovne muzičke škole može se upisati i učenik stariji nego što je propisano, kao i dete predškolskog uzrasta, ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti.

Prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti polaže se pre upisa u I razred osnovne muzičke škole.

Na prijemnom ispitu za proveru muzičkih sposobnosti vrši se provera muzičkih sposobnosti:

 • PROVERA SLUHA
  • Pevanje izabrane dečije pesme po slobodnom izboru
 • PROVERA MUZIČKE MEMORIJE
  • Reprodukovanje pevanjem tonova i kraćih melodijskih motiva koje nastavnik svira na klaviru
 • PROVERA OSEĆAJA ZA RITAM
  • Reprodukovanje kucanjem kraćih ritmičkih motiva
 • PROVERA FIZIČKIH PREDISPOZICIJA
  • Reprodukovanje zadatih vežbi koordinacije ruku i brzine refleksa
 • RAZGOVOR SA KANDIDATOM
  • Razgovor sa kandidatom usmeren je na upoznavanje sa sklonostima, motivacijom i bazičnim kognitivnim sposobnostima (pažnja, koncentracija) učenika, a u svrhu pružanja podrške učenicima i njihovim roditeljima u muzičkom obrazovanju.

Kandidati koji polože prijemni ispit za proveru muzičkih sposobnosti stiču pravo upisa u I razred osnovne muzičke škole, osim u slučaju kada škola usled prostornih kapaciteta i ograničenog broja koji može da primi, nije u mogućnosti da upiše sve kandidate koji uspešno polože proveru muzičkih sposobnosti. Na oglasnoj tabli škole objavljuju se rezultati prijemnog ispita, kao i tačan datum i način upisa.

Osnovno muzičko obrazovanje može da se stiče na dva načina:

 1. pohađanjem nastave, ili
 2. polaganjem ispita.

LINK: Prijava za prijemni ispit

Upis u I razred - muzičko obrazovanje pohađanjem redovne nastave

Prijemni ispit i upis u I razred pohađanjem redovne nastave

 • Kandidati polažu prijemni ispit – proveru sposobnosti.
 • Nakon objave rezultata prijemnog ispita za proveru muzičkih sposobnosti, oni kandidati koji su stekli pravo upisa, vrše upis u I razred, prema rasporedu upisa.
 • Upisom u I razred stiču status učenika osnovnog muzičkog obrazovanja.

Školovanje

 • Upis je obavezan za svaki naredni razred.
 • Učenici se upisuju na kraju svake školske godine, u junu, nakon uspešno završenog razreda i položenih godišnjih ispita (osim I i II razreda, koji nemaju godišnji ispit), a prema kalendaru i rasporedu koji škola objavi.
 • Učenici pohađaju nastavu dva, ili tri puta nedeljno. Nastavu instrumenta i solfeđa imaju dva puta nedeljno, a u kasnijim razredima imaju i predmete: kamerna muzika, hor ili orkestar i teoriju muzike.
 • Završavaju razred polaganjem godišnjeg ispita iz svih predmeta odgovarajućeg razreda po planu i programu za Osnovne muzičke škole (osim I i II razreda, koji nemaju godišnji ispit).

Smotre i ispiti

U toku školovanja učenici imaju obavezne:

 1. Smotre - organizuju se u cilju provere znanja i napredovanja učenika u toku i na kraju školske godine prema nastavnom planu i programu odgovarajućeg odseka i predmeta i ostvaruju se na osnovu školskog programa. Smotre ne podležu konvencionalnom, numeričkom načinu ocenjivanja. Njihova svrha je da omoguće javni uvid u proces učenikovog razvoja i napretka, kao i da budu neophodan poligon za učeničko rano sticanje izvođačkog iskustva.
 2. Godišnji ispit - prema Pravilniku o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2019) godišnji ispit, odnosno zavšni ispit (za učenike završnih razreda) polažu učenici određenih razreda iz sedećih predmeta:
  • INSTRUMENT/SOLO PEVANjE
   • Učenici III, IV, V i VI razreda šestogodišnjeg, odnosno II, III i IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
  • SOLFEĐO
   • Učenici III i VI razreda šestogodišnjeg i II i IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
  • TEORIJA MUZIKE
   • Učenici VI razreda šestogodišnjeg i IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
  • UPOREDNI KLAVIR
   • Učenici II i IV razreda Solo pevanja

Učenici koji su započeli obrazovanje u osnovnoj muzičkoj školi pre školske 2019/2020. godine, završavaju školovanje prema Pravilniku o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2010), odnosno po starom nastavnom planu i programu. U odnosu na pomenuti akt, godišnji ispit polažu učenici određenih razreda iz sledećih predmeta:

 • GLAVNI PREDMET
  • Učenici III, IV, V i VI razreda šestogodišnjeg, II, III i IV razreda četvorogodišnjeg, i II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 • SOLFEĐO
  • Učenici III i VI razreda šestogodišnjeg, II i IV razreda četvorogodišnjeg, i II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 • TEORIJA MUZIKE
  • Učenici VI razreda šestogodišnjeg, IV razreda četvorogodišnjeg i II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 • UPOREDNI KLAVIR
  • Učenici II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja

 

Upis u I razred - muzičko obrazovanje putem polaganja ispita

Prijemni ispit i upis u I razred putem polaganja ispita

 • Kandidati polažu prijemni ispit – proveru sposobnosti, kao i redovni učenici.
 • Nakon objave rezultata prijemnog ispita za proveru muzičkih sposobnosti, vrše upis u I razred prema rasporedu upisa.
 • Upisom u I razred stiču status učenika osnovnog muzičkog obrazovanja putem polaganja ispita

Školovanje

 • Upis je obavezan za svaki naredni razred
 • Učenici se upisuju pre početka školske godine, odnosno, nakon završenog razreda u određenom ispitnom roku.
 • Učenici ne pohađaju nastavu, ali imaju pravo na konsultacije.
 • Završavaju razred polaganjem ispita iz svih predmeta odgovarajućeg razreda po planu i programu za Osnovne muzičke škole.
 • Imaju pravo na nastupanje na javnim časovima.
 • Mogu učestvovati i na takmičenjima, ali pre toga treba da program za takmičenje odsviraju pred komisijom, koja će odlučiti da li je učenik zaista spreman za takmičenje ili ne.

Ispiti

 • Termini za polaganje ispita za učenike koji stiču obrazovanje putem polaganja ispita su januarski i junski ispitni rok, prema roku koje će škola blagovremeno objaviti.
 • Da bi učenici mogli da polaži ispite u navedenim rokovima, potrebno je da se prijave za polaganje ispita, popunjavajući prijavni list, a do roka koji će škola objaviti.
 • Nakon toga, učenici će biti obavešteni o roku održavanja ispita.

Ispit za nivo znanja prvog ciklusa i upis u drugi ciklus školovanja

Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – drugi zakon i 10/2019 od 15.02.2019. član 57 stav 2 ): Učenik koji nije završio prvi ciklus osnovne muzičke, odnosno osnovne baletske škole može da se upiše u drugi ciklus nakon položenog ispita za proveru znanja iz solfeđa i instrumenta.

Prvi ciklus školovanja:

 • šestogodišnja škola - I, II, III razred OMŠ
 • četvorogodišnja škola - I, II razred OMŠ

ZAHTEVI ZA PROVERU NIVOA ZNANJA

Zahtevi za solfeđo i teoriju muzike

Zahtevi po instrumentima

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja treba ispitnoj komisiji da dostavi pređeno i usvojeno gradivo u prethodnom periodu kako bi komisija imala celokupan uvid u učenikove sposobnosti i nivo do sada postignutog znanja koje će biti preduslov za dalji nastavak školovanja. (Poželjno je da ima navedeni notni materijal kod sebe).

Sadržaj pređenog gradiva treba da bude u skladu sa zadatom literaturom i navedenim minimumom gradiva koji je propisan Planom i programom za završni razred u prvom ciklusu na određenom instrumentu.

Napomena:

Komisija ima pravo (može, a ne mora) da na ispitu za proveru nivoa znanja osim ispitnog programa, kandidata pita sa spiska pređenog gradiva i to:

 • dve etide,
 • jednu polifonu kompoziciju
 • jednu kompoziciju po slobodnom izboru

Sve dodatno tražene kompozicije kandidat može da svira iz nota.

Postupak prijavljivanja ispita

Učenik podnosi Molbu Kolegijumu škole da mu se odobri polaganje ispita za nivo znanja prvog ciklusa do termina koji odredi škola.

Nakon pozitivnog odgovora, učenik, u roku koji odredi škola, vrši prijavu ispita za proveru nivoa znanja. Prijava je ONLINE. Obaveštava se na oglasnoj tabli škole o terminu ispita za proveru nivoa znanja.

Ispit za proveru nivoa znanja se polaže pred komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja. Na osnovu svih rezultata pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Upis u drugi ciklus školovanja

Nakon uspešno položenog ispita za proveru znanja za nivo znanja prvog ciklusa iz solfeđa i instrumenta, učenik podnosi Molbu Kolegijumu škole da mu se odobri upis u drugi ciklus do termina koji odredi škola.

Nakon pozitivnog odgovora, učenik, u roku koji odredi škola, vrši upis u drugi ciklus školovanja. Upis je u terminu koji odredi škola.

Drugi ciklus školovanja:

 • šestogodišnja škola - IV, V, VI razred OMŠ
 • četvorogodišnja škola - III, IV razred OMŠ

Razredni ispit OMŠ

Razredni ispit polažu učenici koji, u toku školske godine, nisu pohađali više od trećine ukupnog broja časova, a utvrdi se da nisu savladali sadržaj nastavnog programa za taj razred.

Učenici takođe polažu razredni ispit iz predmeta iz kojeg nije održano više od trećine časova utvrđenih nastavnim planom.

Učenici koji dobiju negativnu ocenu na razrednom ispitu polažu popravni ispit u avgustovskom roku, a učenici završnog razreda u junskom i avgustovskom roku.

Učenici koji idu na razredni ispit vrše prijavljivanje ispita u roku koji odredi škola.

Raspored polaganja razrednih ispita objavljuje se blagoremeno na oglasnoj tabli škole.

Popravni ispit OMŠ

Popravni ispit polažu učenici sa nedovoljnom ocenom iz predmeta iz kojeg se ne polaže godišnji ispit i učenici sa nedovoljnom ocenom na godišnjem ispitu iz solfeđa, teorije muzike i uporednog klavira.

Učenici sa nedovoljnom ocenom na godišnjem ispitu iz glavnog predmeta ne mogu da polažu popravni ispit. Učenik koji ima do dve nedovoljne zaključene ocene polaže popravni ispit u avgustovskom roku, a učenik završnog razreda u junskom i avgustovskom roku.

Godišnji ispit OMŠ

Prema Pravilniku o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2019) godišnji ispit, odnosno zavšni ispit (za učenike završnih razreda) polažu učenici određenih razreda iz sedećih predmeta:

Šestogodišnje osnovno muzičko obrazovanje:

 1. INSTRUMENT/SOLO PEVANjE
  • Učenici III, IV, V i VI razreda šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja.
 2. SOLFEĐO
  • Učenici III i VI razreda šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja.
 3. TEORIJA MUZIKE
  • Učenici VI razreda šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja.

Četvorogodišnje osnovno muzičko obrazovanje:

 1. INSTRUMENT/SOLO PEVANjE
  • Učenici II, III i IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 2. SOLFEĐO
  • Učenici II i IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 3. TEORIJA MUZIKE
  • Učenici  IV razreda četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 4. UPOREDNI KLAVIR
  • Učenici II i IV razreda Solo pevanja

Učenici koji su započeli obrazovanje u osnovnoj muzičkoj školi pre školske 2019/2020. godine, završavaju školovanje prema Pravilniku o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 5/2010), odnosno po starom nastavnom planu i programu. U odnosu na pomenuti akt, godišnji ispit polažu učenici određenih razreda iz sedećih predmeta:

 1. GLAVNI PREDMET
 2. Učenici III, IV, V i VI razreda šestogodišnjeg, II, III i IV razreda četvorogodišnjeg, i II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 3. SOLFEĐO
 4. Učenici III i VI razreda šestogodišnjeg, II i IV razreda četvorogodišnjeg, i II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 5. TEORIJA MUZIKE
 6. Učenici VI razreda šestogodišnjeg, IV razreda četvorogodišnjeg i II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
 7. UPOREDNI KLAVIR
 8. Učenici II razreda dvogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja.
Ispit za brže napredovanje

Učenik koji se ističe znanjem i sposobnostima može da završi školu u roku kraćem od šest, odnosno četiri godine.

U toku jedne školske godine učenik može da završi dva razreda.

Na predlog stručnog aktiva na kome učenik ima glavni predmet i saglasnosti aktiva za teoretsku nastavu u OMŠ školovanju (važi samo za OMŠ), Nastavničko veće utvrđuje ispunjenost uslova za brže napredovanje učenika.

Termini za polaganje ispita za vanredne učenike su u sledećim ispitnim rokovima:

 • januarski
 • junski
 • avgustovski, prema roku koje će škola blagovremeno objaviti.

Da bi učenici mogli da polažu ispite u navedenim rokovima, potrebno je da se prijave za polaganje ispita,  popunjavajući prijavni list, a do roka koji će škola objaviti.

Nakon toga, učenici se na oglasnoj tabli škole obaveštavaju o roku održavanja ispita.

Srednja muzička škola

 

O srednjoj muzičkoj školi

Srednje muzičko obrazovanje u Muzičkoj školi „Isidor Bajić” ostvaruje se u trajanju od četiri godine.

U školskoj 2022/23. godini u MŠ „Isidor Bajić” moguće je opredeliti se za jedan od tri odseka:

 • Odsek klasične muzike - obrazovni profil Muzički izvođač klasične muzike
 • Odsek za muzičku teoriju - obrazovni profil Muzički saradnik
 • Odsek za muzičku produkciju i obradu zvuka - obrazovni profil Dizajner zvuka

Područje rada - Kultura, umetnost i javno informisanje.

Prijavljivanje za sva tri smera obavlja se:

 1. Elektronskim putem: od 4. aprila 2022. (počev od 8.00 h) do 7. aprila 2022. (zaključno sa 24.00 h)
 2. Neposredno prijavljivanje 7. i 8. aprila 2022. od 9.00 do 16.00 h

Prijemni ispiti se održavaju u muzičkoj školi  20, 21. i 22. maja 2022. godine, sa početkom u 10.00 h.

Kalendar aktivnosti

za sprovođenje prijemnog ispita i upisa učenika za 2022/23. godinu - srednja muzička škola

Prijemni ispit za upis u I razred SMŠ

Prijemni ispit polaže se pre upisa u prvi razred srednje muzičke škole u junskom ispitnom roku. Kalendar prijemnog ispita i upisa u prvi razred srednje muzičke škole, kao i zadatke koji će se pojaviti na prijemnom ispitu (Solfeđo, Teorija muzike), za svaku školsku godinu blagovremeno propisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Za Odsek za klasičnu muziku - obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike prijemni ispit se polaže iz dva dela:

 • instrument, odnosno solo pevanje;
 • solfeđo sa teorijom muzike – usmeni ispit.

Za Odsek za muzičku teoriju - obrazovni profil muzički saradnik prijemni ispit se polaže iz tri dela:

 • solfeđo – diktat;
 • solfeđo – usmeni ispit;
 • teorija muzike – test.

Prijemnom ispitu mogu pristupiti kandidati koji imaju završenu osnovnu muzičku školu.

Takođe, mogu mu pristupiti i kandidati koji nemaju završenu osnovnu muzičku školu, ako prethodno polože ispit za nivo znanja osnovne muzičke škole (diferencijalni ispit) koji je na nivou završnog ispita osnovnog muzičkog obrazovanja, pa tek onda pristupaju polaganju prijemnog ispita.

Ispit za nivo znanja osnovne muzičke škole sastoji se iz provere poznavanja disciplina:

 • Solfeđo
 • Teorija muzike
 • Instrument/Solo pevanje

Kandidati koji nisu završili redovno osnovno školovanje, a završili su osnovnu muzičku školu mogu da se upišu u srednju muzičku školu gde pohađaju nastavu stručnih predmeta.

Kandidati koji žele da upišu dva odseka (jedan kao redovni učenici, a drugi kao vanredni) polažu prijemni ispit po programu za upis u muzičku školu teoretskog odseka, odnosno za obrazovni profil muzički saradnik.

Organizaciona šema nastave u srednjoj muzičkoj školi

Za prikaz šeme, kliknite na link:

Tokom školske godine održavaju se Smotre u cilju provere znanja i napredovanja učenika u toku i na kraju školske godine prema nastavnom planu i programu odgovarajućeg odseka i predmeta i ostvaruju se na osnovu školskog programa.

Smotre ne podležu konvencionalnom, numeričkom načinu ocenjivanja. Njihova svrha je da omoguće javni uvid u proces učenikovog razvoja i napretka, kao i da budu neophodan poligon za učeničko rano sticanje izvođačkog iskustva.

Odsek za klasičnu muziku - obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike

Odsek za klasičnu muziku - obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike

Kandidati za upis na Odsek za klasičnu muziku mogu da ostvare najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

 • Instrument/Solo pevanje - 200 bodova
 • Solfeđo sa teorijom muzike – usmeni ispit - 100 bodova

Minimalan broj bodova sa kojim je kandidat za upis na Odsek za klasičnu muziku položio prijemni ispit je ako je ostvario najmanje 120 bodova iz Instrumenta/Solo pevanja i 60 bodova iz Solfeđa sa teorijom muzike.

Zahtevi na delovima prijemnog uspita za vokalno instrumentalni odsek

INSTRUMENT/SOLO PEVANjE:

Prilikom polaganja prijemnog ispita za vokalno instrumentalni odsek učenik izvodi unapred pripremljen program iz Instrumenta/Solo pevanja, a pojedinačni zahtevi ispita razlikuju se u odnosu na odabrani instrument.

KLAVIR

 • Etida
 • Polifona kompozicija
 • Prvi stav sonate
 • Kompozicija po slobodnom izboru

HARMONIKA

 • Skala
 • Etida
 • Ciklični oblik – najmanje dva stava ili Tema sa varijacijama
 • Kompozicija po slobodnom izboru

HARFA

 • Skala
 • Etida
 • Prvi stav sonate ili koncerta ili Tema sa varijacijama
 • Kompozicija po slobodnom izboru

GITARA

 • Skala
 • Etida
 • Kompozicija po slobodnom izboru

DUVAČI

 • Skala durska i molska
 • Etida
 • Kompozicija po slobodnom izboru

GUDAČI (svi osim kontrabasa)

 • Skala durska i molska
 • Etida
 • Prvi stav sonate ili koncerta

KONTRABAS

 • Skala durska i molska
 • Etida
 • Kompozicija po slobodnom izboru

SOLO PEVANjE

 • Jedna vokaliza
 • Jedna kompozicija starog majstora
 • Jedna pesma po slobodnom izboru

SOLFEĐO SA TEORIJOM MUZIKE:

Solfeđo sa teorijom muzike predstavlja drugi deo prijemnog ispita za Odsek za klasičnu muziku, u okviru kojeg ne postoji unapred pripremljen program. Kandidati na licu mesta dobijaju nepoznate primere i svi zahtevi ispita realizuju se usmeno.

USMENI ISPIT

 • Melodijska vežba s lista
 • Ritmičko čitanje s lista
 • Pitanja iz Teorije muzike (usmeno)
Odsek za muzičku teoriju - obrazovni profil muzički saradnik

Odsek za muzičku teoriju - obrazovni profil muzički saradnik

Kandidati za upis na Odsek za muzičku teoriju mogu da ostvare najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

 • Solfeđo – usmeni ispit - 100 bodova
 • Solfeđo – pismeni ispit - 100 bodova
 • Teorija muzike – pismeni ispit - 100 bodova

Minimalan broj bodova sa kojim je kandidat za upis na Odsek za muzičku teoriju položio prijemni ispit je ako je ostvario najmanje 60 bodova na usmenom ispitu iz Solfeđa, 60 bodova na pismenom ispitu iz Solfeđa i 60 bodova na testu iz Teorije muzike.

Zahtevi na delovima prijemnog ispita za Odsek za muzičku teoriju

Prijemni ispit na Odsek za muzičku teoriju se polaže iz predmeta Solfeđo sadrži usmeni i pismeni deo, dok se Teorija muzike polaže putem testiranja. Ispitni zahtevi iz oba predmeta oslanjaju se na gradivo godišnjih (završnih) ispita osnovnog muzičkog obrazovanja.

SOLFEĐO:

USMENI ISPIT

 • Melodijska vežba s lista
 • Ritmičko čitanje s lista

PISMENI ISPIT

 • Jednoglasni melodijsko-ritmički diktat

TEORIJA MUZIKE:

PISMENI ISPIT

 • Test iz Teorije muzike
Upis u I razred SMŠ

Učenici se upisuju u muzičku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

 • uspeha na prijemnom ispitu i
 • uspeha u prethodnom školovanju, i to:
  1. opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi,
  2. opšteg uspeha iz poslednja tri završna razreda osnovne škole.

1. opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi

 • Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od šest godina iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju IV, V i VI razreda i pomnože se brojem 2.
 • Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od četiri godine iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju II, III i IV razreda i pomnože se brojem 2.
 • Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od dve godine iskazuje se brojem bodova tako što se srednja ocena na kraju II razreda pomnoži brojem 6.

Ukupan broj bodova zaokruži se na dve decimale. Na osnovu opšteg uspeha u muzičkoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

2. opšti uspeh iz poslednja tri završna razreda osnovne škole

 • Opšti uspeh u poslednja tri razreda osnovne škole, koje je kandidat završio, iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju VI, VII i VIII razreda osnovne škole i pomnože se brojem 2.

Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale. Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Kada veći broj kandidata, od broja predviđenog za upis u srednju muzičku školu, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju (do broja predviđenog za upis) imaju kandidati koji imaju veći broj bodova iz Glavnog predmeta (Instrumenta/Solo pevanja za vokalno instrumentalni odsek, odnosno Solfeđa za teoretski odsek.

Status redovnog i vanrednog učenika u srednjoj muzičkoj školi

Redovan učenik

 • Učenik koji pohađa srednju muzičku školu ima svojstvo redovnog učenika ako je prilikom upisivanja prvog razreda bio mlađi od 17 godina.
 • Redovan učenik u srednjoj muzičkoj školi može uporedo da pohađa i drugi obrazovni profil, ali samo kao vanredan učenik, uz obavezu plaćanja naknade stvarnih troškova. (Zakon o srednjem obrazovanju čl. 42. st. 2.)
 • Učenici koji se pored srednje muzičke škole uporedo školuju i u drugoj srednjoj školi, imaju status redovnog učenika u obe škole. (Zakon o srednjem obrazovanju čl. 42. st. 1.)

Vanredan učenik

 • Vanredni učenici su oni koji upisuju prvi razred srednje škole i stariji su od 17 godina. (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja čl. 91. st. 2.).
 • Izuzeci su lica iz osetljivih društvenih grupa i sa izuzetnim sposobnostima mlađi od 17 godina. Oni mogu da stiču srednje obrazovanje u svojstvu vanrednog učenika, ako opravdaju nemogućnost redovnog pohađanja nastave, uz saglasnost ministra. (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja čl. 91. st. 3.)
 • Vanredni učenici srednje škole upisuju se u prvi razred isto kao i redovni učenici – moraju položiti prijemni ispit prema istom kalendaru kad i redovni učenici.
 • Upis je obavezan za svaki sledeći razred.
 • Vanredni učenici snose troškove upisa i troškove ispita.
 • Vanredni učenici ne pohađaju nastavu, ali imaju pravo na konsultacije.
 • Vanredni učenik završava razred polaganjem ispita iz svih predmeta odgovarajućeg razreda po planu i programu za Srednju muzičku školu.
 • Vanredni učenici srednje škole imaju pravo učešća na javnim časovima i takmičenjima, pod istim ulovima kao i vanredni učenici osnovne škole.
 • Termini za polaganje ispita za vanredne učenike su u sledećim ispitnim rokovima:
  • januarski
  • junski
  • avgustovski, prema roku koje će škola blagovremeno objaviti.
 • Da bi učenici mogli da polažu ispite u navedenim rokovima, potrebno je da se prijave za polaganje ispita, popunjavajući prijavni list, a do roka koji će škola objaviti.
 • Nakon toga, učenici će biti obavešteni o roku održavanja ispita.
 • U jednom ispitnom roku može se prijaviti najviše tri predmeta.

Godišnji ispit

Učenici srednje muzičke škole na kraju svake školske godine iz pojedinih predmeta polažu godišnji ispit, a na kraju školovanja maturski ispit.

Nastavničko veće može osloboditi polaganja dela godišnjeg ispita ili ispita u celosti, učenike koji su osvojili nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz Glavnog predmeta, u obimu koji je adekvatan izvedenom programu na takmičenjima. Za učenike se može organizovati godišnji ispit u formi solističkog koncerta.

Godišnji ispit, za učenike kojima je odobreno ubrzano napredovanje, polaže se u dva ispitna roka. U januarskom ispitnom roku polaže se ispit razreda u koji su upisani tekuće školske godine, a ispiti za naredni razred polažu se u junskom ili avgustovskom ispitnom roku.

Godišnji ispiti se, za učenike srednje škole koji nastavu pohađaju prema Pravilniku o planu i programu nastave i učenja umetničkog obrazovanja i vaspitanja za srednju muzičku školu (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/2020) obavljaju iz sledećih predmeta, u zavisnosti od odseka koji pohađaju:

Odsek za klasičnu muziku

obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike

RAZRED        PREDMET

       I                Instrument/Solo pevanje

      II                Instrument/Solo pevanje

      III              Instrument/Solo pevanje

      IV               Maturski ispit

Odsek za muzičku teoriju

obrazovni profil muzički saradnik

RAZRED        PREDMET

       I                Solfeđo, Harmonija

       II              Solfeđo, Harmonija

      III              Solfeđo, Harmonija

      IV              Maturski ispit

________

Učenici koji su započeli obrazovanje u srednjoj muzičkoj školi pre školske 2020/2021. godine, završavaju školovanje prema Pravilniku o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada kultura, umetnost i javno informisanje (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/13 i 10/16) odnosno po starom nastavnom planu i programu. U odnosu na pomenuti akt, godišnji ispit polažu učenici svih razreda iz sedećih predmeta, u zavisnosti od odseka koji pohađaju:

Odsek za klasičnu muziku 

obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike

RAZRED        PREDMET

       I                 Glavni predmet, Teorija muzike

      II                Glavni predmet, Kamerna muzika, Solfeđo, Uporedni klavir

      III              Glavni predmet, Kamerna muzika

      IV               Solfeđo, Harmonija

 

Odsek za muzičku teoriju 

obrazovni profil muzički saradnik

RAZRED        PREDMET

       I                Solfeđo, Teorija muzike

      II               Solfeđo, Klavir

      III             Solfeđo, Harmonija, Kontrapunkt, Dirigovanje

      IV             Kontrapunkt, Dirigovanje, Klavir

Maturski ispit

Maturski ispit polažu učenici srednje škole koji nastavu pohađaju prema Pravilniku o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada kultura, umetnost i javno informisanje (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/13 i 10/16). Maturski ispit se polaže po završetku školovanja.

Predmeti iz kojih se polažu maturski ispiti se razlikuju u zavisnosti od odseka:

Odsek za klasičnu muziku 

obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike

 • Srpski jezik i književnost – izrada pismenog zadatka
 • Glavni predmet – izvođenje ispitnog programa

Nakon uspešno sprovedenog maturskog ispita učenik završava školovanje i dobija zvanje Muzički izvođač – klasične muzike.

Odsek za muzičku teoriju 

obrazovni profil muzički saradnik

 • Srpski jezik i književnost – izrada pismenog zadatka
 • Harmonija – pismeni i usmeni ispit
 • Solfeđo – pismeni i usmeni ispit

Nakon uspešno sprovedenog maturskog ispita učenik završava školovanje i dobija zvanje Muzički saradnik – teoretičar.

Ispiti za vanredne učenike

Vanredni učenici su oni koji upisuju prvi razred srednje škole i stariji su od 17 godina. (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja čl. 91. st. 2.).

Izuzeci su lica iz osetljivih društvenih grupa i sa izuzetnim sposobnostima mlađi od 17 godina. Oni mogu da stiču srednje obrazovanje u svojstvu vanrednog učenika, ako opravdaju nemogućnost redovnog pohađanja nastave, uz saglasnost ministra. (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja čl. 91. st. 3.)

Vanredni učenici srednje škole upisuju se u prvi razred isto kao i redovni učenici – moraju položiti prijemni ispit prema istom kalendaru kad i redovni učenici.

Upis je obavezan za svaki sledeći razred.

Vanredni učenici snose troškove upisa i troškove ispita.

Vanredni učenici ne pohađaju nastavu, ali imaju pravo na konsultacije.

Vanredni učenik završava razred polaganjem ispita iz svih predmeta odgovarajućeg razreda po planu i programu za Srednju muzičku školu.

Vanredni učenici srednje škole imaju pravo učešća na javnim časovima i takmičenjima, pod istim ulovima kao i vanredni učenici osnovne škole.

Termini za polaganje ispita za vanredne učenike su u sledećim ispitnim rokovima:

 • januarski
 • junski
 • avgustovski,

prema roku koje će škola blagovremeno objaviti.

Da bi učenici mogli da polažu ispite u navedenim rokovima, potrebno je da se prijave za polaganje ispita, popunjavajući prijavni list, a do roka koji će škola objaviti.

Nakon toga, učenici će biti obavešteni o roku održavanja ispita.

U jednom ispitnom roku može se prijaviti najviše tri predmeta.

Razredni ispit

Razredni ispit polažu učenici koji, u toku školske godine, nisu pohađali više od trećine ukupnog broja časova, a utvrdi se da nisu savladali sadržaj nastavnog programa za taj razred.

Učenici takođe polažu razredni ispit iz predmeta iz kojeg nije održano više od trećine časova utvrđenih nastavnim planom.

Učenici koji dobiju negativnu ocenu na razrednom ispitu polažu popravni ispit u avgustovskom roku, a učenici završnog razreda u junskom i avgustovskom roku.

Učenici koji idu na razredni ispit vrše prijavljivanje ispita u roku koji odredi škola.

Raspored polaganja razrednih ispita objavljuje se blagoremeno na oglasnoj tabli škole.

Popravni ispit

Popravni ispit polažu učenici sa nedovoljnom ocenom iz predmeta iz kojeg se ne polaže godišnji ispit i učenici sa nedovoljnom ocenom na godišnjem ispitu iz solfeđa, teorije muzike i uporednog klavira.

Učenici sa nedovoljnom ocenom na godišnjem ispitu iz glavnog predmeta ne mogu da polažu popravni ispit. Učenik koji ima do dve nedovoljne zaključene ocene polaže popravni ispit u avgustovskom roku, a učenik završnog razreda u junskom i avgustovskom roku.

Comments are closed.