Prijemni ispiti 2019

Muzičko zabavište

Za upis u muzičko zabavište je potrebna samo dobra volja – upis se vrši bez provere muzičke sposobnosti i traje sve dok mesta u grupama ne budu popunjena. Broj polaznika je ograničen.

UPIS U MUZIČKO ZABAVIŠTE MŠ “ISIDOR BAJIĆ”

za školsku 2019/2020. godine je:  05. i 06. juna 2019. godine

od 09.00 do 13.00 sati

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Kandidati za upis u zabavište MŠ “Isidor Bajić” podnose sledeća dokumenta:

 • Popunjenu prijavu za upis u muzičku školu koja se može preuzeti: na sajtu škole (Prijava), na portirnici škole)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija)
 • Ugovor o donaciji (formular ugovora može se preuzeti u računovodstvu škole, I sprat, kancelarija 29/2
 • Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu ugovora o donaciji (uplatu izvršiti nakon podnošenja prijave)

 

PREDAJA DOKUMENTACIJE

 

Sva popunjena dokumentacija potrebna za upis u zabavište MŠ “Isidor Bajić” predaje se:     

kod referenta za učenička pitanja, I sprat, kancelarija br. 21:

 • Popunjena prijava za upis u muzičku školu
 • Izvod iz matične knjige rođenih

u računovodstvu škole, I sprat, kancelarija br. 29/2:

 • Ugovor o donaciji
 • Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu ugovora o donaciji

 

 

DONACIJA

DONACIJA RODITELJA JE DOBROVOLJNA!

TROŠKOVI – MUZIČKO ZABAVIŠTE
 1. UPIS – 3.000,00 dinara
 2. MESEČNO POHAĐANJE – 2.500,00 dinara

Povlastice:

 • drugo dete učenik Škole plaća 50% troškova
 • treće dete učenik Škole na plaća troškove
 •  

Donacija za upis u zabavište MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9

 

Uplatnicu popuniti na sledeći način:

 

 

Primer popunjene uplatnice – povlastice za drugo dete:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Više o muzičkom zabavištu…

Pripremni razred

U pripremni razred mogu se upisati deca od  8 godina (koja polaze u  II razred osnovne škole). Upis se vrši bez provere muzičkih sposobnosti, a broj polaznika je ograničen.

Rad sa učenicima odvija se u grupama i nastava se odvija dva puta nedeljno, u večernjim časovima, a čas traje 45 minuta.

Kroz razvijanje interesovanja i ljubavi prema muzici i umetnosti uopšte, uz muzičko opismenjavanje i slušanje muzike, razvijajući sluh, glasovni opseg i muzičku memoriju, deca obogaćuju  muzički fond dečjih pesama različitog karaktera i sadržaja .

Deca ne uče da sviraju bilo koji instrument, ali  se upoznaju sa  muzičkim instrumentima, kako bi bili u mogućnosti da,   kada dođe vreme za to, odaberu upravo onaj instrument koji im se dopada i koji im najviše odgovara.

* * *

 

Osnovna muzička škola

 

PRIJEMNI ISPIT ZA PROVERU MUZIČKIH SPOSOBNOSTI ZA UPIS U  PRVI RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

(MŠ „Isidor Bajić“, Njegoševa 9, Novi Sad i Izdvojeno odeljenje u Futogu)

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA PRIJEMNI ISPIT:

 1. Prijava – formular možete preuzeti lično na portirnici u Njegoševoj 9, i u Izdvojenom odeljenju u Futogu, odnosno sa sajta škole:

         Napomena: U prijavi roditelj može da upiše samo jedan instrument.

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija novog, trajnog Izvoda)

Napomena: Lekarsko uverenje specijaliste fonijatra – biće potrebno samo kandidatima koji steknu pravo upisa na odsek za solo pevanje i nije potrebno priložiti prilikom prijavljivanja za prijemni ispit, već pri upisu.

 

PREDAJA POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA PRIJEMNI ISPIT:

od  ponedeljka 06. do  četvrtka 09. maja 2019. godine (od 09.00 do 13.00 sati)

kod referenta za učenička pitanja kancelarija broj 21 (za MŠ ”Isidor Bajić, Njegoševa 9 i  za Izdvojeno odeljenje u Futogu)

NAPOMENA:U prijavi roditelj može da upiše samo jedan instrument.

Deca koja polože prijemni ispit, a ne budu primljena zbog ograničenog broja mesta, mogu da se upišu na drugi odsek gde ima slobodnih mesta.

 

OBJAVLJIVANJE RASPOREDA POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA:

utorak, 14. maj 2019. godine (u 09.00), oglasna tabla u MŠ ”Isidor Bajić, Njegoševa 9 i oglasna tabla u Izdvojenom odeljenju u Futogu.

 

POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA:

MŠ ”Isidor Bajić, Njegoševa 9 – subota 18. maj 2019. godine

– za klavir, harmoniku,  flautu, obou, klarinet, fagot, trubu, hornu, trombon, saksofon, solo pevanje, gitaru, violinu, violončelo, kontrabas, udaraljke, harfu

Izdvojeno odeljenje u Futogu – subota 18. maj 2019. godine:

–  za flautu, violinu, harmoniku, gitaru i klavir

Poštovani roditelji i dragi budući učenici,
prijavu za proveru muzičkih sposobnosti, za upis u osnovnu muzičku školu školske 2020/2021. godine, možete obaviti klikom na sledeći link:

PRIJAVA ZA PROVERU MUZIČKIH SPOSOBNOSTI

Svi podaci će biti korišćeni isključivo u svrhu organizacije prijemnih ispita.

Prijava će biti otvorena do 29. maja (do 23.59). Nakon toga, prijavljivanje neće biti moguće.

Način polaganja prijemnog ispita, kao i termini, biće blagovremeno objavljeni na sajtu škole, kao i na zvaničnoj fejsbuk stranici Škole.

Napomena za prijemni ispit:

Kandidati zašestogodišnje i četvorogodišnje školovanje ( svi instrumenti osim solo pevanja) treba da izaberu i nauče jednu od osam zadatih pesmica koju će otpevati pred ispitnom komisijom.

Zvučne primere možete preuzeti ovde: Notne primere možete preuzeti ovde:
 1. Zvučni primer Budila majka Ivana
 2. Zvučni primer Kako se šta radi
 3. Zvučni primer Kiša pada
 4. Zvučni primer Na ranilu
 5. Zvučni primer Sitna je kiša padala
 6. Zvučni primer U Milice
 7. Zvučni primer Višnjičica rod rodila
 8. Zvučni primer Zeleni se jagodo
 1. Notni primer Budila majka Ivana
 2. Notni primer Kako se šta radi
 3. Notni primer Kiša pada
 4. Notni primer na ranilu
 5. Notni primer Sitna je kiša padala
 6. Notni primer U Milice
 7. Notni primer Višnjičica rod rodila
 8. Notni primer Zeleni se jagodo

* * *

Kandidati za dvogodišnje školovanje (solo pevanje) treba da izaberu i nauče jednu od osam zadatih vokaliza kojom će najbolje iskazati lepotu, volumen i raspon glasa.

Zvučne primere možete preuzeti ovde: Notne primere možete preuzeti ovde:
 1. Zvučni primer Vokaliza broj 1ženski glas
 2. Zvučni primer Vokaliza broj 2 muški glas
 3. Zvučni primer Vokaliza broj 2 ženski glas
 4. Zvučni primer Vokaliza broj 3 muški glas
 5. Zvučni primer Vokaliza broj 3 ženski glas
 6. Zvučni primer Vokaliza broj 4 muški glas
 7. Zvučni primer Vokaliza broj 4 ženski glas
 8. Zvučni primer Vokaliza broj 5 muški glas
 9. Zvučni primer Vokaliza broj 5 ženski glas
 10. Zvučni primer Vokaliza broj 6 ženski glas
 11. Zvučni primer Vokaliza broj 7 ženski glas
 12. Zvučni primer Vokaliza broj 8 ženski glas
 1. Notni primer Vokaliza broj 1
 2. Notni primer Vokaliza broj 2
 3. Notni primer Vokaliza broj 3
 4. Notni primer Vokaliza broj 4
 5. Notni primer Vokaliza broj 5
 6. Notni primer Vokaliza broj 6
 7. Notni primer Vokaliza broj 7
 8. Notni primer Vokaliza broj 8

 

OBJAVLJIVANJE REZULTATA POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA:

sreda 22. maj 2019. godine, oglasna tabla u MŠ ”Isidor Bajić, Njegoševa 9 i oglasna tabla u Izdvojenom odeljenju u Futogu.

 

UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE  MUZIČKE ŠKOLE

za školsku 2019/2020. godine je: 23. i 24. maja 2019. godine od 09.00 do 13.00.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati koji su stekli pravo na upis u osnovnu muzičku školu podnose sledeća dokumenta:

 1. Popunjenu prijavu za upis u muzičku školu koja se može preuzeti: na sajtu škole (prijava),  na portirnici škole ili u kancelariji referenta za učenička pitanja, I sprat, kancelarija broj 21
 2. Izvod iz matične knjige rođenih  (ukoliko već nije dostavljen)
 3. Lekarsko uverenje za kandidate za odsek SOLO PEVANJA. (Obaveštenje i uputstva za pribavljanje lekarskog uverenja)
 4. Ugovor o donaciji (formular ugovora može se preuzeti u računovodstvu škole, I sprat, kancelarija broj 29/2)
 5. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu ugovora o donaciji

 

PREDAJA DOKUMENTACIJE

 

Sva popunjena dokumentacija potrebna za upis u MŠ „Isidor Bajić“ i Izdvojeno odeljenje u Futogu, predaje se:

kod referenta za učenička pitanja, I sprat, kancelarija broj 21:

* popunjena prijava za upis u muzičku školu

*izvod iz matične knjige rođenih

*lekarsko uverenje za kandidate za odsek SOLO PEVANJA 

 

u računovodstvu škole, I sprat, kancelarija broj 29/2:

*ugovor o donaciji

*dokaz o izvršenoj uplati na osnovu ugovora o donaciji

 

DONACIJA

DONACIJA RODITELJA JE DOBROVOLJNA!

 

Donacija za MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9

 

Uplatnicu popuniti na sledeći način:

 

Ukoliko se uplaćuje za drugo dete učenika škole donacija iznosi 2.150,00 dinara.

 

Ukoliko se uplaćuje za treće dete učenika škole donacija iznosi 900,00 dinara.

 

 

NAPOMENA: Za upis sa statusom učenika koji stiče obrazovanje polaganjem ispita 2.500,00 dinara

 

 

 (odnosno 1.250,00 dinara ukoliko učenika ima starijeg brata/sestru u ovoj školi).

 

 

 Donacija za Izdvojeno odeljenje u Futogu

 Uplatnicu popuniti na sledeći način:

 

 Ukoliko se uplaćuje za drugo dete učenika škole donacija je 1.250,00 dinara.

 

 

 

* * *

Rezultati SVIH prijemnih ispita (rang liste), kao i termini upisa  za SVE primljene kandidate, biće naknadno objavljeni na oglasnim tablama Škole ( (informacije ne mogu biti objavljene na sajtu škole na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – „Službeni glasnik RS“ br. 97/2008, 1004/2009-dr.zakon, 68/2012 – odluka USI 107/2012).

* * *

 

 

 


Više o osnovnoj muzičkoj školi…

Upis u drugi ciklus

Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,br. 55/2013) član 57 stav2 ): Učenik koji nije završio prvi ciklus osnovne muzičke, odnosno osnovne baletske škole može da se upiše u drugi ciklus nakon položenog ispita za proveru znanja iz solfeđa i instrumenta i (klavira – za solo pevanje).

ZAHTEVI ZA PROVERU NIVOA ZNANJA  

SOLFEĐO ZA SVE KANDIDATE

Obavezni minimum usvojenog gradiva Izbor  vežbi iz melodike i parlata iz pređenog gradiva: 

 • Iz udžbenika za 1 razred osnovne muzičke škole, autori V. Cvetković, J. Mihaljica Melodijski primeri: C-dur, str. 46, br. 2, 5 G-dur, str. 78, br. 2, 3 F-dur, str. 90, br. 3, 4
 • Parlato primeri:

Str. 82, br. 1,2,3,4 Str. 121, br. 1,2,3,4

 • Iz udžbenika za 2 razred osnovne muzičke škole, autori V. Cvetković, J. Mihaljica
 • Melodijski primeri:

 str.36, vežba br.3 (d-mol) str.74, vežba br. 8 (e-mol) str.62, vežba br.62 (a-mol)

 •  Parlato primeri:

str.80, vežba br.1, takt 2/4 str.126, vežba br.7, takt 6/8 str.126, vežba br.10, takt 3/8 str.125, vežba br.3, takt 2/2 

 • Iz udžbenika za 3 razred osnovne muzičke škole, autori Aleksandra Jović – Miletić, Zoran Nikolić
 • Melodijski primeri:

 strana 21. vežba 28. strana 28. vežba 43. strana 49. vežba 85. strana 57. vežba 103. strana 71. vežba 125.

 • Parlato primeri:

strana 52. vežba 94. strana 69. vežba 124. strana 74. vežba 134. strana 93. vežba 169. strana 102. vežba 189.

TEORIJA MUZIKE ZA SVE KANDIDATE

Obavezni minimum usvojenog gradiva 

 • Lestvice: durske – C, G, F, D, B, A , Es; molske – a, d, e, h, g, fis i c (sve tri vrste mola, karakteristike, izgradnja  kvintakorada na glavnim stupnjevima, igradnja i određivanje lestvice)
 • Intervali:  po veličini do oktave; građenje i određivanje veličine i vrste intervala do kvinte na osnovnim tonovima.
 • Trozvuci: građenje i određivanje durskog i molskog kvintakorda na osnovnim tonovima, u obrađenim lestvicama;
 • Četvorozvuci: građenje i određivanje dominantnog i vođičnog septakorda u obrađenim lestvicama 

PROVERA NIVOA ZNANJA PRVI DEO ISPITA: U okviru ovog dela ispita komisija će tražiti  gradivo sa liste obaveznog minimuma vežbi iz melodike i parlata. DRUGI DEO ISPITA:  

 • Melodijski i parlato primer a prima vista (čitanje s lista)
 • Meloritmički diktat iz pređenog gradiva (tonalitet do dva predznaka)
 • Test iz teorije muzike iz pređenog gradiva

 

ZAHTEVI PO INSTRUMENTIMA

 KLAVIR

 Kandidat polaže PROVERU NIVOA ZNANJA   iz  dva predmeta: instrument i solfeđo.

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja  treba ispitnoj komisiji da dostavi pređeno i usvojeno gradivo u prethodnom periodu kako bi komisija imala celokupan uvid u učenikove sposobnosti i nivo do sada postignutog znanja koje će biti  preduslov za dalji nastavak školovanja. (Poželjno je da ima navedeni notni materijal kod sebe)

Sadržaj pređenog gradiva treba da bude u skladu sa zadatom literaturom i navedenim minimumom gradiva koji je propisan Planom i programom za završni razred u prvom ciklusu na određenom instrumentu.

Kontrolni ispit se polaže posle završetka drugog polugodišta tekuće školske godine  pred  komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja.

Na osnovu svih rezultata  pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Napomena:

Komisija ima pravo (može, a ne mora) da na ispitu za proveru nivoa znanja osim ispitnog programa traži i gradivo sa spiska pređenog gradiva i to:

 • dve etide iz pređenog programa,
 • jednu polifonu kompoziciju
 • jednu kompoziciju po slobodnom izboru

Sve tražene kompozicije kandidat može da svira  iz nota. 

Literatura koja je planom i programom predviđena za završetak prvog ciklusa je sledeća:

Etide i kompozicije virtuoznih izvođačkih teškoća:  

 • Divernoa: Osnovne vežbe za klavir, op. 176
 • Lemoan: Dečje etide, op. 37
 • Černi: Etide op. 849
 • Bertini: Etide op. 100

Druge etide ili kompozicije sličnih izvođačkih teškoća.

Polifone kompozicije:

 • Bah: Male kompozicije

Druge polifone kompozicije baroknih kompozitora dostupne izvođačkom uzrastu učenika.

Kompozicije male forme:

 • Šuman: Album za mladež op. 68
 • Čajkovski: Dečji album, op. 39
 • Lutoslavski: 12 malih komada
 • Kazela: 11 dečjih komada
 • Grečaninov: Dečja knjiga, op. 98
 • Gedike: Op. 36
 • Kabalevski: Op. 30
 • Majkapar: Minijature op. 33
 • Bartok: Mikrokosmos, I i II sveska

Druge kompozicije sličnih izvođačkih teškoća.

Sonatine i varijacije:

 • Sonatine i varijacije Dijabelija, Kulaua, Dusika, Hajdna, Betovena i drugih kompozitora, dostupne izvođačkom uzrastu učenika

Kompozicije domaćih autora:

 • S. Rajčić: Dečja zbirka
 • M. Tajčević: Za male
 • Z. Hristić: Tačkice

Druge kompozicije domaćih autora, sličnih izvođačkih teškoća.  

Lestvice: B-dur, Es-dur, As-dur, c-mol, g-mol i hromatska lestvica. Preporučene varijante:

 • paralelno, u šesnaestinama, u intervalu oktave, naviše i naniže, kontinuirano, kroz dve oktave (hromatska lestvica na isti način);
 • paralelno, u osminskim triolama, u intervalu oktave, naviše i naniže, kontinuirano, kroz tri oktave (samo durske i molske lestvice iz navedene grupe);
 • u suprotnim smerovima, u šesnaestinama, s početkom u intervalu oktave, naviše i naniže, kontinuirano, svakom rukom kroz dve oktave;

Artikulacija: legato. Dinamika: piano ili forte.

Preporučen minimalni tempo: osmina i osminska triola = 80.

Trozvuci: B-dur, Es-dur, As-dur, c-mol i g-mol. Preporučene varijante:

 • mali položaj (takozvano „malo razlaganje“), kvintakord, sekstakord i kvartsekstakord, razloženo, paralelno, u šesnaestinama, u intervalu oktave, naviše i naniže, kontinuirano, kroz dve oktave;
 • mali položaj, simultano (u akordima), paralelno, u osminama, u intervalu oktave, naviše i naniže, kontinuirano, kroz dve oktave.

Artikulacija: razloženo – legato; u akordima – portato.

Dinamika: piano ili forte.

Preporučen minimalni tempo: osmina = 80.

Obavezni minimum programa:

 • 4 etide (ili kompozicije virtuoznih izvođačkih teškoća);
 • 4 kompozicije, po slobodnom izboru;
 • 3 polifone kompozicije;
 • 1 cela sonatina i stav iz sonatine ili ciklus varijacija.

Kontrolni ispit – program se izvodi napamet

 1. Jedna lestvica.
 2. Jedna etida.
 3. Jedna polifona kompozicija.
 4. Jedan stav iz sonatine.
 5. Jedna kompozicija, po slobodnom izboru.

VIOLINA

Kandidat polaže PROVERU NIVOA ZNANJA   iz  dva predmeta: instrument i solfeđo.

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja  treba ispitnoj komisiji da dostavi pređeno i usvojeno gradivo u prethodnom periodu kako bi komisija imala celokupan uvid u učenikove sposobnosti i nivo do sada postignutog znanja koje će biti  preduslov za dalji nastavak školovanja. (Poželjno je da ima navedeni notni materijal kod sebe)

Sadržaj pređenog gradiva treba da bude u skladu sa zadatom literaturom i navedenim minimumom gradiva koji je propisan Planom i programom za završni razred u prvom ciklusu na određenom instrumentu.

Kontrolni ispit se polaže posle završetka drugog polugodišta tekuće školske godine  pred  komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja.

Na osnovu svih rezultata  pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Napomena:

Komisija ima pravo (može, a ne mora) na ispitu za proveru nivoa znanja osim ispitnog programa traži i gradivo sa spiska pređenog gradiva i to:

 • dve etide,
 • jednu kompoziciju po slobodnom izboru

Sve tražene kompozicije kandidat može da svira  iz nota.

Literatura koja je planom i programom predviđena za završetak prvog ciklusa je sledeća:

ŠKOLE: D. Marković: Početna škola za violinu 3. sveska Deneš-Lanji:Škola za violinu 3.sveska Fortunatov,Rodionov,Garlickij:Izabrane etide 1.sveska Geza Silvai:Žute stranice za violinu 3.sveska Grigorjan.Skale

KOMADI: D.Marković:Mali komadi za violinu i klavir 2.sveska Fortunatov,Rodionov,Garlickij:Hrestomatija za 1 i 2 razred Fortunatov:Mladi violinista 2.sveska Laslo Roša:Vragolani 3-6-7 sveska

KONČERTINA: Komarovski:Končertino Ge-dur Kihler: Končertino Ge-dur 2 i 3 stav Riding:Končertino Ge-dur,De-dur,ha-mol Vivaldi:Končertino Ge-dur Baklanova:Končertino de-mol Hristoskov:Končertino De-dur

OBAVEZNI  MINIMUM  PROGRAMA četiri lestvice kroz dve oktave i razlaganja po Grigorijanu šest etida sa različitom problematikom četiri komada različitog karaktera

Kontrolni ispitprogram se izvodi napamet

 1. Jedna lestvica kroz dve oktave sa potezima(minimum pet različitih)i razlaganja po Grigorijanu
 2. Dve etide sa različitom problematikom
 3. Dva komada različitog karaktera ili stav koncerta (končertina)

HARMONIKA

Kandidat polaže PROVERU NIVOA ZNANJA   iz dva predmeta: instrument i solfeđo.

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja  treba ispitnoj komisiji da dostavi pređeno i usvojeno gradivo u prethodnom periodu kako bi komisija imala celokupan uvid u učenikove sposobnosti i nivo do sada postignutog znanja koje će biti  preduslov za dalji nastavak školovanja. (Poželjno je da ima navedeni notni materijal kod sebe)

Sadržaj pređenog gradiva treba da bude u skladu sa zadatom literaturom i navedenim minimumom gradiva koji je propisan Planom i programom za završni razred u prvom ciklusu na određenom instrumentu.

Kontrolni ispit se polaže posle završetka drugog polugodišta tekuće školske godine  pred  komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja.

Na osnovu svih rezultata  pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Napomena:

Komisija ima pravo (može, a ne mora) da na kontrolnom ispitu da osim ispitnog programa, kandidata pita sa spiska pređenog gradiva i to:

-dve etide, -jednu polifonu kompoziciju – jednu kompoziciju po slobodnom izboru Sve tražene kompozicije kandidat može da svira  iz nota. OSNOVNI ZAHTEVI: –          Notne vrednosti: cela nota, polovina, četvrtina, osmina, šesnaestina i odgovarajuće pauze, kao i notne vrednosti sa tačkom (do osmine) –          Sinkopa –          Nepravilne tonske grupe: triola –          Tempo: adagio, lento, andante, moderato, allegretto, allegro, accelerando, riterdando                           (ritenuto) i/ili druge srodne oznake –          Dinamika: pp, p, mf, f, ff, crescendo, decrescendo, akcenti mehom –          Artikulacija: legato, staccato, tenuto (portato) –          Vrste takta: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 –          Ujednačen rad prstiju desne i leve ruke –          Repeticija tona desnom rukom sa različitim kombinacijama prstiju –          Sviranje harmonskih intervala (terce i sekste obavezno), vezivanje harmonskih intervala sa                 zajedničkim prstom/tonom preko slobodnog prsta –          Osnovni, tercni (pomoćni) i akordski (durski i molski) basovi, „ukrštanje“ osnovnih i                             akordskih basova u nizu ili istovremeno (primer: osnovni bas G i C-dur) –          Vladanje tehnikom meha (okreti meha treba da budu usklađeni sa muzičkim smislom) –          Registri: registrithumb i drugi dostupni registri. Njihova primena treba da bude u skladu sa             stilom i karakterom kompozicija –          Poželjna je primena osnovnih ukrasa (dugi i kratki predudar, praltriler i mordent) Literatura koja je planom i programom predviđena za završetak prvog ciklusa je sledeća: –          V. V. Terzić: Škola za harmoniku, III sv. –          Z. Rakić: Harmonika za 3. razred osnovne muzičke škole (udžbenik). –          Z. Rakić: Hrestomatija za harmoniku. –          Z. Rakić: Kompozicije za harmoniku. –          Z. Vukosavljev: Izbor kompozicija za harmoniku za 3. i 4. razred – 1. i 2. sveska –          A. Fakin: Škola za harmoniku, II sv. –          L. Međeri: Izbor kompozicija za harmoniku, II sv. –          M. Baračkov: Izbor kompozicija za harmoniku, II sv.  Lestvice:

Sviranje durskih i molskih lestvica do tri predznaka kroz dve oktave, paralelno u šesnaestinama, trozvuk (kvintakord) i njegovi obrtaji razloženo – malo razlaganje u osminama, trozvuk istovremeno (akordi) – u četvrtinama.

Artikulacija: legato Obavezni minimum programa:

 • lestvice po programu
 • četiri etide sa različitim tehničkim zahtevima
 • pet kompozicija različitih epoha i sadržaja

Kontrolni ispit  –  program se izvodi napamet

 • dve lestvice (De-dur i ha-mol ili Be-dur i ge-mol)
 • jedna etida
 • dve kompozicije po slobodnom izboru, različitog stila i karaktera

  

GITARA

Kandidat polaže PROVERU NIVOA ZNANJA iz dva predmeta: instrument i solfeđo.

Kontrolni ispit se polaže posle završetka drugog polugodišta tekuće školske godine pred komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene dalje perspektive učenikovog školovanja.

Na osnovu svih rezultata pokazanih na ispitima vriše se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja treba da pripremi sledeći program:

Kontrolni ispit  –  program se izvodi napamet 1. Skala u poziciji sa promenom pozicije kroz 2 oktave, (D-dur/d-moll harmonski i melodijski); 2. Etide F.Tarega: C-dur i e-mol, F.Sor: Etida op.35, br.3 iz Priručnika za lestvice i etide; 3. Komadi Mateo Karkasi: Valcer (legato), D.Bogdanović: Trg patuljaka, N.Koste: Barkarola 4. Polifonija A.Koreli: Sarabanda, J.A.Lođi: Arija, V.Galilei: Saltarelo  

SOLO PEVANJE

Kandidat polaže PROVERU NIVOA ZNANJA iz tri predmeta: solo pevanje, solfeđo i klavir.

Kontrolni ispit se polaže posle završetka drugog polugodišta tekuće školske godine pred komisijom.

Ocena sa ispita je odraz pažljive, sveobuhvatne procene daljej perspektive učenikovog školovanja.

Na osnovu svih rezultata pokazanih na ispitima vršiće se rangiranje i upis ovih kandidata u drugi ciklus školovanja.

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja iz predmeta solo pevanja treba u prethodnom periodu da prođe OBAVEZNI MINIMUM GRADIVA iz dole navedene literature.

Literatura koja je planom i programom predviđena za završetak prvog ciklusa je sledeća:

TEHNIČKE VEŽBE, VOKALIZE: –     Konkone, Abt, Vakai, Panovka… LITERATURA –     R. Tirnanić: Pesme italijanskih kompozitora, izbor –     Lakše kompozicije italijanskih autora (Kačinija, Kaldare, Skarlatija) i druga dela iste težine po              izboru nastavnika. –     B. Cvejić: Pesme za mlade pevače, izbor –     Šubert, Šuman i drugi, pesme koje odgovaraju uzrastu i tehničkim mogućnostima učenika, po            izboru nastavnika. –     Male kompozicije velikih majstora. Kontrolni ispit – se izvodi napamet. 1.   Jedna vokaliza  bez teksta-po izboru 2.    N. Vaccai:“Avvezzo a vivere” ( notni tekst možete preuzeti ovde) 3.    N.Vaccai: „Lascia il lido“ (notni tekst možete preuzeti ovde) 4.    Stari majstor:A.Scarlatti:“O cessate di piagarmi“ (notni tekst možete preuzeti ovde) 5.    Stari majstor A.Caldara:“Sebben crudele“ (notni tekst možete preuzeti ovde) 6.    Jedna solo-pesma: izbor – jedna kompozicija

–  I.Bajić:“Uspavanka mome sinu Vladimiru“-za  sopran i    meco-sopran (notni tekst možete preuzeti ovde)

–  I.Bajić:“Ala imaš čarne oči“-za tenore (notni tekst možete preuzeti ovde)

–  M.I.Glinka:“Priznanje“-za baritone (notni tekst možete preuzeti ovde)

UPOREDNI KLAVIR ZA SOLO PEVANJE

Kandidat koji pristupa ispitu za proveru nivoa znanja izpredmeta uporedni klavir treba u prethodnom periodu da prođe OBAVEZNI MINIMUM GRADIVA iz dole navedene literature.

Literatura:

LESTVICE: –          Durske lestvice u četvrtinama u obimu jedne oktave, najmanje tri. –          Durski trozvuci razloženo i istovremeno: osnovni oblik i dva obrtaja, troglasno u četvrtinama. LITERATURA: –          Škole za klavir: Jela Kršić, Bajer, Nikolajev (jedna od njih) –          Divernoa: Osnovne vežbe za klavir, op. 176 – izbor –          Izbor lakih kompozicija (Prosveta, Beograd) –          Rauli: Op. 36 i op. 37 –          Zbirka Naši kompozitori za mlade pijaniste –          Svi navedeni komadi iz početnih škola za klavir (Nikolajev, Kršić, Petrović) –          V. Milanković: Dečje priče, 25 minijatura za I i II razred –          Druge kompozicije odgovarajuće težine. OBAVEZNI MINIMUM PROGRAMA: –          lestvice i trozvuci po programu; –          najmanje 50 kompozicija iz navedenog programa. ISPITNI PROGRAM (izvodi se napamet): –          Jedna lestvica. –          Jedna etida. –         Tri kompozicije različitog karaktera po slobodnom izboru.    

Srednja muzička škola

Na osnovu Konkursa Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za upis u prvi razred srednje škole za školsku 2019/20. godinu, Muzička škola „Isidor Bajić“ u Novom Sadu organizuje prijemni ispit za upis u srednju muzičku školu na dva obrazovna profila:

MUZIČKI IZVOĐAČ – KLASIČNA MUZIKA            …………………………..      broj redovnih učenika: 40                              

MUZIČKI SARADNIK – TEORETIČAR …….         broj redovnih učenika: 24

 

Na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 55/13 član 33.) u prvi razred srednje muzičke škole može da se upiše lice koje je završilo osnovno muzičko obrazovanje i lice koje nije završilo osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje, ako prethodno položi ispit za nivo osnovne muzičke škole.

 

K A L E N D A R

upisa učenika u prvi razred srednje muzičke škole

za školsku 2019/20. godinu

10-13. maj09-13 h
 • PRIJAVLjIVANjE UČENIKA ZA POLAGANjE

     PRIJEMNOGISPITA

 • PRIJAVLJIVANJE UČENIKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

Potrebna dokumentacija:

1. Potvrda iz osnovne muzičke škole da je učenik upisan u završni razred (za kandidate koji konkurišu sa završenom osnovnom muzičkom školom)

       2. Čitko popunjena prijava (možete preuzeti na Portirnici Škole ili sajta)

PRIJAVA za prijavljivanje učenika za polaganje prijemnog ispita 

PRIJAVA za prijavljivanje učenika za polaganje ispita za nivo osnovne muzičke škole

Svu dokumentaciju prima referent za učenička pitanja ( I sprat, soba 21)

27. i 28. maj

 

 

 ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

(polažu učenici koji nisu završili osnovnu muzičku školu)

27. maj10hDiferencijalni ispit: GLAVNI PREDMET (instrument, solo pevanje)
28. maj10 hDiferencijalni ispit: TEORIJA MUZIKE
11 hDiferencijalni ispit: SOLFEĐO
28. majposle 14hREZULTATI ISPITA ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

Kandidati koji su položili ispit za nivo osnovne muzičke škole nakon objavljivanja rezultata treba da prijave prijemni ispit – soba 21, referent za učenička pitanja

29. majposle 10hOBJAVLJIVANJE RASPOREDA POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITA

 

31. maj, 01. i 02. jun PRIJEMNI ISPITI

 

Svi kandidati su obavezni da na sve prijemne ispite nose đačku knjižicu osnovne ili osnovne muzičke škole sa overenom fotografijom kao identifikaciju.

Učenici koji polažu prijemni na oba odseka, polažu solfeđo i teoriju muzike po programu za obrazovni profil muzički saradnik-teoretičar, a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob.

MUZIČKI IZVOĐAČMUZIČKI SARADNIK – TEORETIČAR
31. maj

10 h

SOLFEĐO SA TEORIJOM MUZIKE31. maj

 

10 h – SOLFEĐO (pismeni diktat)
11 h – TEORIJA MUZIKE  (test)
01. jun

10 h

GLAVNI PREDMET

(instrument, solo pevanje

02. jun

10 h

SOLFEĐO  (usmeni)
06. jundo 08hPRELIMINARNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA
06. jun08 -16  h

 

08 – 16 h

PODNOŠENJE I REŠAVANJE ŽALBI UČENIKA NA REZULTATE PRIJEMNOG ISPITA

PODNOŠENJE PREOSTALE DOKUMENTACIJE (za kandidate koji su položili prijemni ispit)

07. jundo 12 hKONAČNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA
21. jundo 08 hPRELIMINARNI REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA U OŠ
27. jundo 16 hKONAČNI REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA U OŠ
28. jun08 – 16  hUPIS UČENIKA U SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. Uverenje o položenom završnom ispitu i originalno Svedočanstvo o završenom osnovnom

    obrazovanju i vaspitanju, odnosno originalno Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi

2. Svedočanstva od V – VIII razreda osnovne škole

3. Originalno Svedočanstvo o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju i vaspitanju

4. Svedočanstvo o završenom razredu osnovne muzičke škole za 2 ciklus (učenici koji po

    propisu dobijaju ovaj dokument)

5. Originalni primerak Izvoda iz matične knjige rođenih

6. Šifra učenika – učenici osmog razreda osnovne škole

7. Kandidati koji su već učenici neke srednje škole ili studenti fakulteta treba da donesu potvrdu u koji razred/godinu su upisani 

 

Kandidatima koji streknu pravo upisa biće potrebno Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova (prema Konkursu za upis u srednje škole za školsku 2018/19. godinu)

 

* * *

 

Više o srednjoj muzičkoj školi…

 

Comments are closed.