Srednja muzička škola

SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

Srednje muzičko obrazovanje u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ ostvaruje se u trajanju od četiri godine na sledećim odsecima:

 • za klasičnu muziku - obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike; 
 • za muzičku teoriju - obrazovni profil muzički saradnik;

 

Školovanje

Za prikaz (ili sakrivanje) dodatnog sadržaja, potrebno je samo da kliknete na informaciju koja Vas zanima:

Prijemni ispit za upis u I razred SMŠ

Prijemni ispit polaže se pre upisa u prvi razred srednje muzičke škole u junskom ispitnom roku. Kalendar prijemnog ispita i upisa u prvi razred srednje muzičke škole, kao i zadatke koji će se pojaviti na prijemnom ispitu (Solfeđo, Teorija muzike), za svaku školsku godinu blagovremeno propisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Za Odsek za klasičnu muziku - obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike prijemni ispit se polaže iz dva dela:

 • instrument, odnosno solo pevanje;
 • solfeđo sa teorijom muzike – usmeni ispit.

Za Odsek za muzičku teoriju - obrazovni profil muzički saradnik prijemni ispit se polaže iz tri dela:

 • solfeđo – diktat;
 • solfeđo – usmeni ispit;
 • teorija muzike – test.

Prijemnom ispitu mogu pristupiti kandidati koji imaju završenu osnovnu muzičku školu.

Takođe, mogu mu pristupiti i kandidati koji nemaju završenu osnovnu muzičku školu, ako prethodno polože ispit za nivo znanja osnovne muzičke škole (diferencijalni ispit) koji je na nivou završnog ispita osnovnog muzičkog obrazovanja, pa tek onda pristupaju polaganju prijemnog ispita.

Ispit za nivo znanja osnovne muzičke škole sastoji se iz provere poznavanja disciplina:

 • Solfeđo
 • Teorija muzike
 • Instrument/Solo pevanje

Kandidati koji nisu završili redovno osnovno školovanje, a završili su osnovnu muzičku školu mogu da se upišu u srednju muzičku školu gde pohađaju nastavu stručnih predmeta.

Kandidati koji žele da upišu dva odseka (jedan kao redovni učenici, a drugi kao vanredni) polažu prijemni ispit po programu za upis u muzičku školu teoretskog odseka, odnosno za obrazovni profil muzički saradnik.

Organizaciona šema nastave u srednjoj muzičkoj školi

Za prikaz šeme, kliknite na link:

Tokom školske godine održavaju se Smotre u cilju provere znanja i napredovanja učenika u toku i na kraju školske godine prema nastavnom planu i programu odgovarajućeg odseka i predmeta i ostvaruju se na osnovu školskog programa.

Smotre ne podležu konvencionalnom, numeričkom načinu ocenjivanja. Njihova svrha je da omoguće javni uvid u proces učenikovog razvoja i napretka, kao i da budu neophodan poligon za učeničko rano sticanje izvođačkog iskustva.

Odsek za klasičnu muziku - obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike

Odsek za klasičnu muziku - obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike

Kandidati za upis na Odsek za klasičnu muziku mogu da ostvare najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

 • Instrument/Solo pevanje - 200 bodova
 • Solfeđo sa teorijom muzike – usmeni ispit - 100 bodova

Minimalan broj bodova sa kojim je kandidat za upis na Odsek za klasičnu muziku položio prijemni ispit je ako je ostvario najmanje 120 bodova iz Instrumenta/Solo pevanja i 60 bodova iz Solfeđa sa teorijom muzike.

Zahtevi na delovima prijemnog uspita za vokalno instrumentalni odsek

INSTRUMENT/SOLO PEVANjE:

Prilikom polaganja prijemnog ispita za vokalno instrumentalni odsek učenik izvodi unapred pripremljen program iz Instrumenta/Solo pevanja, a pojedinačni zahtevi ispita razlikuju se u odnosu na odabrani instrument.

KLAVIR

 • Etida
 • Polifona kompozicija
 • Prvi stav sonate
 • Kompozicija po slobodnom izboru

HARMONIKA

 • Skala
 • Etida
 • Ciklični oblik – najmanje dva stava ili Tema sa varijacijama
 • Kompozicija po slobodnom izboru

HARFA

 • Skala
 • Etida
 • Prvi stav sonate ili koncerta ili Tema sa varijacijama
 • Kompozicija po slobodnom izboru

GITARA

 • Skala
 • Etida
 • Kompozicija po slobodnom izboru

DUVAČI

 • Skala durska i molska
 • Etida
 • Kompozicija po slobodnom izboru

GUDAČI (svi osim kontrabasa)

 • Skala durska i molska
 • Etida
 • Prvi stav sonate ili koncerta

KONTRABAS

 • Skala durska i molska
 • Etida
 • Kompozicija po slobodnom izboru

SOLO PEVANjE

 • Jedna vokaliza
 • Jedna kompozicija starog majstora
 • Jedna pesma po slobodnom izboru

SOLFEĐO SA TEORIJOM MUZIKE:

Solfeđo sa teorijom muzike predstavlja drugi deo prijemnog ispita za Odsek za klasičnu muziku, u okviru kojeg ne postoji unapred pripremljen program. Kandidati na licu mesta dobijaju nepoznate primere i svi zahtevi ispita realizuju se usmeno.

USMENI ISPIT

 • Melodijska vežba s lista
 • Ritmičko čitanje s lista
 • Pitanja iz Teorije muzike (usmeno)
Odsek za muzičku teoriju - obrazovni profil muzički saradnik

Odsek za muzičku teoriju - obrazovni profil muzički saradnik

Kandidati za upis na Odsek za muzičku teoriju mogu da ostvare najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

 • Solfeđo – usmeni ispit - 100 bodova
 • Solfeđo – pismeni ispit - 100 bodova
 • Teorija muzike – pismeni ispit - 100 bodova

Minimalan broj bodova sa kojim je kandidat za upis na Odsek za muzičku teoriju položio prijemni ispit je ako je ostvario najmanje 60 bodova na usmenom ispitu iz Solfeđa, 60 bodova na pismenom ispitu iz Solfeđa i 60 bodova na testu iz Teorije muzike.

Zahtevi na delovima prijemnog ispita za Odsek za muzičku teoriju

Prijemni ispit na Odsek za muzičku teoriju se polaže iz predmeta Solfeđo sadrži usmeni i pismeni deo, dok se Teorija muzike polaže putem testiranja. Ispitni zahtevi iz oba predmeta oslanjaju se na gradivo godišnjih (završnih) ispita osnovnog muzičkog obrazovanja.

SOLFEĐO:

USMENI ISPIT

 • Melodijska vežba s lista
 • Ritmičko čitanje s lista

PISMENI ISPIT

 • Jednoglasni melodijsko-ritmički diktat

TEORIJA MUZIKE:

PISMENI ISPIT

 • Test iz Teorije muzike
Upis u I razred SMŠ

Učenici se upisuju u muzičku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

 • uspeha na prijemnom ispitu i
 • uspeha u prethodnom školovanju, i to:
  1. opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi,
  2. opšteg uspeha iz poslednja tri završna razreda osnovne škole.

1. opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi

 • Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od šest godina iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju IV, V i VI razreda i pomnože se brojem 2.
 • Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od četiri godine iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju II, III i IV razreda i pomnože se brojem 2.
 • Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od dve godine iskazuje se brojem bodova tako što se srednja ocena na kraju II razreda pomnoži brojem 6.

Ukupan broj bodova zaokruži se na dve decimale. Na osnovu opšteg uspeha u muzičkoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

2. opšti uspeh iz poslednja tri završna razreda osnovne škole

 • Opšti uspeh u poslednja tri razreda osnovne škole, koje je kandidat završio, iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju VI, VII i VIII razreda osnovne škole i pomnože se brojem 2.

Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale. Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Kada veći broj kandidata, od broja predviđenog za upis u srednju muzičku školu, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju (do broja predviđenog za upis) imaju kandidati koji imaju veći broj bodova iz Glavnog predmeta (Instrumenta/Solo pevanja za vokalno instrumentalni odsek, odnosno Solfeđa za teoretski odsek.

Status redovnog i vanrednog učenika u srednjoj muzičkoj školi

Redovan učenik

 • Učenik koji pohađa srednju muzičku školu ima svojstvo redovnog učenika ako je prilikom upisivanja prvog razreda bio mlađi od 17 godina.
 • Redovan učenik u srednjoj muzičkoj školi može uporedo da pohađa i drugi obrazovni profil, ali samo kao vanredan učenik, uz obavezu plaćanja naknade stvarnih troškova. (Zakon o srednjem obrazovanju čl. 42. st. 2.)
 • Učenici koji se pored srednje muzičke škole uporedo školuju i u drugoj srednjoj školi, imaju status redovnog učenika u obe škole. (Zakon o srednjem obrazovanju čl. 42. st. 1.)

Vanredan učenik

 • Vanredni učenici su oni koji upisuju prvi razred srednje škole i stariji su od 17 godina. (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja čl. 91. st. 2.).
 • Izuzeci su lica iz osetljivih društvenih grupa i sa izuzetnim sposobnostima mlađi od 17 godina. Oni mogu da stiču srednje obrazovanje u svojstvu vanrednog učenika, ako opravdaju nemogućnost redovnog pohađanja nastave, uz saglasnost ministra. (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja čl. 91. st. 3.)
 • Vanredni učenici srednje škole upisuju se u prvi razred isto kao i redovni učenici – moraju položiti prijemni ispit prema istom kalendaru kad i redovni učenici.
 • Upis je obavezan za svaki sledeći razred.
 • Vanredni učenici snose troškove upisa i troškove ispita.
 • Vanredni učenici ne pohađaju nastavu, ali imaju pravo na konsultacije.
 • Vanredni učenik završava razred polaganjem ispita iz svih predmeta odgovarajućeg razreda po planu i programu za Srednju muzičku školu.
 • Vanredni učenici srednje škole imaju pravo učešća na javnim časovima i takmičenjima, pod istim ulovima kao i vanredni učenici osnovne škole.
 • Termini za polaganje ispita za vanredne učenike su u sledećim ispitnim rokovima:
  • januarski
  • junski
  • avgustovski, prema roku koje će škola blagovremeno objaviti.
 • Da bi učenici mogli da polažu ispite u navedenim rokovima, potrebno je da se prijave za polaganje ispita, popunjavajući prijavni list, a do roka koji će škola objaviti.
 • Nakon toga, učenici će biti obavešteni o roku održavanja ispita.
 • U jednom ispitnom roku može se prijaviti najviše tri predmeta.

Godišnji ispit

Učenici srednje muzičke škole na kraju svake školske godine iz pojedinih predmeta polažu godišnji ispit, a na kraju školovanja maturski ispit.

Nastavničko veće može osloboditi polaganja dela godišnjeg ispita ili ispita u celosti, učenike koji su osvojili nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz Glavnog predmeta, u obimu koji je adekvatan izvedenom programu na takmičenjima. Za učenike se može organizovati godišnji ispit u formi solističkog koncerta.

Godišnji ispit, za učenike kojima je odobreno ubrzano napredovanje, polaže se u dva ispitna roka. U januarskom ispitnom roku polaže se ispit razreda u koji su upisani tekuće školske godine, a ispiti za naredni razred polažu se u junskom ili avgustovskom ispitnom roku.

Godišnji ispiti se, za učenike srednje škole koji nastavu pohađaju prema Pravilniku o planu i programu nastave i učenja umetničkog obrazovanja i vaspitanja za srednju muzičku školu (”Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/2020) obavljaju iz sledećih predmeta, u zavisnosti od odseka koji pohađaju:

Odsek za klasičnu muziku

obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike

RAZRED        PREDMET

       I                Instrument/Solo pevanje

      II                Instrument/Solo pevanje

      III              Instrument/Solo pevanje

      IV               Maturski ispit

Odsek za muzičku teoriju

obrazovni profil muzički saradnik

RAZRED        PREDMET

       I                Solfeđo, Harmonija

       II              Solfeđo, Harmonija

      III              Solfeđo, Harmonija

      IV              Maturski ispit

________

Učenici koji su započeli obrazovanje u srednjoj muzičkoj školi pre školske 2020/2021. godine, završavaju školovanje prema Pravilniku o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada kultura, umetnost i javno informisanje (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/13 i 10/16) odnosno po starom nastavnom planu i programu. U odnosu na pomenuti akt, godišnji ispit polažu učenici svih razreda iz sedećih predmeta, u zavisnosti od odseka koji pohađaju:

Odsek za klasičnu muziku 

obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike

RAZRED        PREDMET

       I                 Glavni predmet, Teorija muzike

      II                Glavni predmet, Kamerna muzika, Solfeđo, Uporedni klavir

      III              Glavni predmet, Kamerna muzika

      IV               Solfeđo, Harmonija

 

Odsek za muzičku teoriju 

obrazovni profil muzički saradnik

RAZRED        PREDMET

       I                Solfeđo, Teorija muzike

      II               Solfeđo, Klavir

      III             Solfeđo, Harmonija, Kontrapunkt, Dirigovanje

      IV             Kontrapunkt, Dirigovanje, Klavir

Maturski ispit

Maturski ispit polažu učenici srednje škole koji nastavu pohađaju prema Pravilniku o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada kultura, umetnost i javno informisanje (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/13 i 10/16). Maturski ispit se polaže po završetku školovanja.

Predmeti iz kojih se polažu maturski ispiti se razlikuju u zavisnosti od odseka:

Odsek za klasičnu muziku 

obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike

 • Srpski jezik i književnost – izrada pismenog zadatka
 • Glavni predmet – izvođenje ispitnog programa

Nakon uspešno sprovedenog maturskog ispita učenik završava školovanje i dobija zvanje Muzički izvođač – klasične muzike.

Odsek za muzičku teoriju 

obrazovni profil muzički saradnik

 • Srpski jezik i književnost – izrada pismenog zadatka
 • Harmonija – pismeni i usmeni ispit
 • Solfeđo – pismeni i usmeni ispit

Nakon uspešno sprovedenog maturskog ispita učenik završava školovanje i dobija zvanje Muzički saradnik – teoretičar.

Ispiti za vanredne učenike

Vanredni učenici su oni koji upisuju prvi razred srednje škole i stariji su od 17 godina. (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja čl. 91. st. 2.).

Izuzeci su lica iz osetljivih društvenih grupa i sa izuzetnim sposobnostima mlađi od 17 godina. Oni mogu da stiču srednje obrazovanje u svojstvu vanrednog učenika, ako opravdaju nemogućnost redovnog pohađanja nastave, uz saglasnost ministra. (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja čl. 91. st. 3.)

Vanredni učenici srednje škole upisuju se u prvi razred isto kao i redovni učenici – moraju položiti prijemni ispit prema istom kalendaru kad i redovni učenici.

Upis je obavezan za svaki sledeći razred.

Vanredni učenici snose troškove upisa i troškove ispita.

Vanredni učenici ne pohađaju nastavu, ali imaju pravo na konsultacije.

Vanredni učenik završava razred polaganjem ispita iz svih predmeta odgovarajućeg razreda po planu i programu za Srednju muzičku školu.

Vanredni učenici srednje škole imaju pravo učešća na javnim časovima i takmičenjima, pod istim ulovima kao i vanredni učenici osnovne škole.

Termini za polaganje ispita za vanredne učenike su u sledećim ispitnim rokovima:

 • januarski
 • junski
 • avgustovski,

prema roku koje će škola blagovremeno objaviti.

Da bi učenici mogli da polažu ispite u navedenim rokovima, potrebno je da se prijave za polaganje ispita, popunjavajući prijavni list, a do roka koji će škola objaviti.

Nakon toga, učenici će biti obavešteni o roku održavanja ispita.

U jednom ispitnom roku može se prijaviti najviše tri predmeta.

Razredni ispit

Razredni ispit polažu učenici koji, u toku školske godine, nisu pohađali više od trećine ukupnog broja časova, a utvrdi se da nisu savladali sadržaj nastavnog programa za taj razred.

Učenici takođe polažu razredni ispit iz predmeta iz kojeg nije održano više od trećine časova utvrđenih nastavnim planom.

Učenici koji dobiju negativnu ocenu na razrednom ispitu polažu popravni ispit u avgustovskom roku, a učenici završnog razreda u junskom i avgustovskom roku.

Učenici koji idu na razredni ispit vrše prijavljivanje ispita u roku koji odredi škola.

Raspored polaganja razrednih ispita objavljuje se blagoremeno na oglasnoj tabli škole.

Popravni ispit

Popravni ispit polažu učenici sa nedovoljnom ocenom iz predmeta iz kojeg se ne polaže godišnji ispit i učenici sa nedovoljnom ocenom na godišnjem ispitu iz solfeđa, teorije muzike i uporednog klavira.

Učenici sa nedovoljnom ocenom na godišnjem ispitu iz glavnog predmeta ne mogu da polažu popravni ispit. Učenik koji ima do dve nedovoljne zaključene ocene polaže popravni ispit u avgustovskom roku, a učenik završnog razreda u junskom i avgustovskom roku.

UPISI u SMŠ

NAPOMENA: Upis učenika vrši se isključivo u terminima koji su ovde navedeni i to:

 • upis u prvi razred SMŠ obavlja se u školi, 2. jula 2021. godine
 • upis u naredni razred (II, III, IV) SMŠ obavlja se onlajn, 1. i 2. jula 2021. godine 

Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Za prikaz (ili sakrivanje) dodatnog sadržaja, potrebno je samo da kliknete na informaciju koja Vas zanima:

Upis u I razred SMŠ - obavlja se u školi

Konačne rezultate prijemnog ispita za srednju muzičku školu "Isidor Bajić" možete pogledati klikom na sledeći link:

Konačni rezultati prijemnog ispita za SMŠ

Dokumenta neophodna za upis u prvi razred srednje muzičke škole

 

Na osnovu objavljenih konačnih rezultata prijemnih ispita, kandidati koji su stekli pravo upisa u prvi razred smš

u PETAK, 02.07.2021.g. od 08.00 – 15.00 sati, učionice C1, C2

molimo da dostave sledeće dokumente:

1. Prijavu za upis

Možete je preuzeti klikom na sledeći link: Prijava za upis, word dokument)

2. Originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju,

odnosno originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi. (kandidati koji nemaju završenu osnovnu školu, dostavljaju originalno svedočanstvo o završenom VII razredu OŠ)

3. Uverenje o položenom završnom ispitu

4. Uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova

KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE
Posebni zdravstveni uslovi za upis učenika u prvi razred srednje škole iskazani su slovnim oznakama
 
Muzički izvođač: a1-b1-d1-d3
a1 – normalan vid na blizinu
b1 – normalan sluh* Oznaka sa zvezdicom (*) upućuje da je za ove obrazovne profile potrebna audiometrija.
d1 – normalna funkcija gornjih ekstremiteta
d3 – normalna funkcija kičmenog stuba
Muzički saradnik: a1-b1
a1 – normalan vid na blizinu
b1 – normalan sluh

5. Ugovor o donaciji

Formular ugovora možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Kratko objašnjenje:

Iznosi iz člana 1 Ugovora o donaciji će se realizovati prema sledećoj dinamici:

 • iznos donacije u stavu 1 - donacija u okviru sredstva za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja, što uključuje i profesionalno obezbeđenje učenika u jednoj smeni - uplaćuje se pri upisu u prvi razred
 • iznos donacije u stavu 2 - donaciju za II ratu obezbeđenja - uplaćuje se tokom septembra 2021. godine, o čemu će učenici biti obavešteni od strane odeljenjskih starešina
 • iznos donacije u stavu 3 - za nabavku novih instrumenata u okviru sredstava za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - uplaćuje se u devet mesečnih iznosa po 500,00 dinara u toku šk. 2021/22. god. o čemu će učenici biti obavešteni od strane odeljenskih starešina (treće dete iz iste porodice koje pohađa MŠ “Isidor Bajić” ne plaća ovaj stav)
klavir, solo pevanje, harfa, udaraljke
duvači, gudači, harmonika, gitara, teoretski odsek

 

6. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu Ugovora o donaciji.

Primer uplatnice možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

klavir, solo pevanje, harfa, udaraljke
duvači, gudači, harmonika, gitara, teoretski odsek

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna!

Za sve dodatne informacije možete se obratiti referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

Upis u naredni razred SMŠ (II, III, IV), redovni učenici - obavlja se onlajn

Upis u naredni razred (II, III i IV) za školsku 2021/22. godinu za redovne učenike SMŠ

1. i 2. jul 2021. godine

NAPOMENA: Upis učenika u naredni razred (II, III i IV SMŠ) vrši se isključivo onlajn, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Upis u naredni razred vrši se u dva koraka:

PRVI KORAK

Potrebno je preuzeti formular prijave klikom na sledeći link:

Dokumentacija koju je (pored popunjene prijave) potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi:

1. Ugovor o donaciji

Formular ugovora možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

Kratko objašnjenje:

Iznosi iz člana 1 Ugovora o donaciji će se realizovati prema sledećoj dinamici:

 • iznos donacije u stavu 1 - donacija u okviru sredstva za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja, što uključuje i profesionalno obezbeđenje učenika u jednoj smeni - uplaćuje se pri upisu u naredni razred
 • iznos donacije u stavu 2 - donaciju za II ratu obezbeđenja - uplaćuje se tokom septembra 2021. godine, o čemu će učenici biti obavešteni od strane odeljenjskih starešina
 • iznos donacije u stavu 3 - za nabavku novih instrumenata u okviru sredstava za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - uplaćuje se u devet jednakih mesečnih rata u toku šk. 2021/22. godine, o čemu će učenici biti obavešteni od strane odeljenjskih starešina (treće dete iz iste porodice koje pohađa MŠ “Isidor Bajić” ne plaća ovaj stav)
klavir, solo pevanje, harfa, udaraljke
duvači, gudači, harmonika, gitara, teoretski odsek

 

2. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu Ugovora o donaciji.

Primer uplatnice možete preuzeti klikom na odgovarajući link:

klavir, solo pevanje, harfa, udaraljke
duvači, gudači, harmonika, gitara, teoretski odsek

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna!

DRUGI KORAK

Popunjenu prijavu i dokumentaciju (koja je dobrovoljna) potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, drugi razred SMŠ).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

Upis u naredni razred SMŠ (II, III, IV), vanredni učenici - obavlja se onlajn

Upis u naredni razred (II, III i IV) za školsku 2021/22. godinu za vanredne učenike SMŠ

1. i 2. jul 2021. godine

NAPOMENA: Upis učenika u naredni razred (II, III i IV SMŠ) vrši se isključivo onlajn, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Upis u naredni razred vrši se u dva koraka:

PRVI KORAK

Potrebno je preuzeti formular prijave klikom na sledeći link:

Dokumentacija koju je (pored popunjene prijave) potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi:

1. Ugovor o donaciji

Formular ugovora možete preuzeti klikom na sledeći link:

Kratko objašnjenje:

 • iznos donacije u stavu 1 - donacija u okviru sredstva za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja, što uključuje i profesionalno obezbeđenje učenika u jednoj smeni - uplaćuje se pri upisu u naredni razred

2. Dokaz o izvršenoj uplati na osnovu Ugovora o donaciji.

Primer uplatnice možete preuzeti klikom na sledeći link:

NAPOMENA: Donacija je dobrovoljna!

DRUGI KORAK

Popunjenu prijavu i dokumentaciju (koja je dobrovoljna) potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, drugi razred SMŠ).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti referentu za učenička pitanja - Biljani Milovanović.

Prijave ispita i rasporedi polaganja u školskoj 2020/21. godini

NAPOMENA: Prijavljivanje ispita vrši se isključivo onlajn, u terminima koji su ovde navedeni. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir.

Za prikaz (ili sakrivanje) dodatnog sadržaja, potrebno je samo da kliknete na informaciju koja Vas zanima:

Prijava za prijemni ispit za upis u I razred SMŠ za školsku 2021/22. godinu

NAPOMENA: Testove iz solfeđa i teorije muzike od prethodne godine možete preuzeti klikom na link:

Testovi iz solfeđa i teorije muzike za upis u školsku 2020/21. godinu

PONEDELjAK - ČETVRTAK, 12 - 15. APRIL

 • 08.00-24.00     PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA PREKO E-UPRAVE

ČETVRTAK - PETAK,  15 - 16. APRIL U ŠKOLI

 • 09.00-16.00    PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA PRIJEMNI ISPIT NEPOSREDNO U SREDNjOJ ŠKOLI KOJA SPROVODI PRIJEMNI ISPIT PODNOŠENjEM OBRASCA PRIJAVE ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA I ISPITA ZA PROVERU ZNANjA NIVOA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

PONEDELjAK - PETAK, 12 - 16. APRIL - U NADLEŽNOJ ŠKOLSKOJ UPRAVI

 • PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA VANREDNE UČENIKE STARIJE OD 17 GODINA I PODNOŠENjE DOKUMENATAZA POLAGANjE PRIJEMNIH ISPITA

SREDA, 28. APRIL

 • 10.00       ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE  ŠKOLE – glavni predmet"

ČETVRTAK, 29. APRIL

 • 10.00               ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE  ŠKOLE– teorija muzike
 • 11.00               ISPIT ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE – solfeđo
 • posle 13.00      REZULTATI ISPITA ZA NIVO OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

Napomena: Učenici koji su polažili ispit za nivo osnovne muzičke škole, nakon objavljivanja rezultata, treba da prijave prijemni ispit za SMŠ

PETAK, 30. APRIL

 • 10.00       OBJAVLjIVANjE RASPOREDA POLAGANjA PRIJEMNIH ISPITA - Oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”"

PETAK, 7. MAJ

 • 10.00 – 20.00  GLAVNI PREDMET (Vokalno-instrumentalni odsek)

SUBOTA. 8. MAJ

 • 10.00     DIKTAT (Teoretski odsek)
 • 10.00     SOLFEĐO  (Vokalno-instrumentalni odsek)
 • 11.00      TEST IZ TEORIJE (Odsek za muzičku teoriju)

NEDELjA, 9. MAJ

 • 10.00 – 20.00 USMENI ISPIT IZ SOLFEĐA (Odsek za muzičku teoriju)

Napomena: Učenici koji polažu prijemni na dva odseka  polažu solfeđo i teoriju  po programu odseka za muzičku teoriju, a dobijaju bodove za svaki odsek ponaosob

UTORAK, 11. MAJ

 • DO 08.00   PRELIMINARNI REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA Oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”

UTORAK - ČETVRTAK, 11-13. MAJ

 • 08.00-16.00  PODNOŠENjE I REŠAVANjE PRIGOVORA UČENIKA NA PRELIMINARNE REZULTATE PRIJEMNOG ISPITA

SREDA, 19. MAJ

 • DO 08.00  KONAČNI  REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA Oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”

ČETVRTAK, 17. JUN

 • 08.00-16.00  PODNOŠENjE PREOSTALE DOKUMENTACIJE

PETAK, 18. JUN

 • DO 08.00   KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNjE ŠKOLE Oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”

PETAK, 2. JUL

 • 08.00-16.00     UPIS UČENIKA MUZIČKE  I BALETSKE ŠKOLE

NAPOMENA: Učinici se upisuju kod Referenta za učenička pitanja, Biljane Milovanović, u prostoru Muzičke škole "Isidor Bajić", Njegoševa 9, Novi Sad

Vanredni učenici - prijava ispita na kraju školske 2020/21

SMŠ od 1. do 3. razreda

10 - 14. maj 2021. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, drugi razred SMŠ)

21. maj 2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja ispita  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

14 - 21. jun 2021. godine: Ispiti

 • Ispiti (MŠ ”Isidor Bajić”)

1 - 2. jul 2021. godine: Upis

 • Upis učenika u naredni razred školovanja. Upis se vrši isključivo preko ONLAJN prijave koja će biti postavljena na ovoj stranici. Prijava će biti dostupna na sajtu škole od 01.07.2021. godine, gde će biti i uputstvo za popunjavanje. Informacija i potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi biće postavljena blagovremeno.

SMŠ završni razred

10 - 14. maj 2021. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, četvrti razred SMŠ)

21. maj 2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja ispita  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

31. maj - 3. jun 2021. godine: Ispiti

 • Ispiti (MŠ ”Isidor Bajić”)

4 - 5. jun 2021. godine: Prijava mature

 • Prijava se vrši isključivo preko ONLAJN prijave koja će biti postavljena na ovoj stranici. Prijava će biti dostupna na sajtu škole od 04.06.2021. godine, gde će biti i uputstvo za popunjavanje. Informacija o potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi biće postavljena blagovremeno.

4 - 12. jun 2021. godine: Maturski ispit

 • Maturski ispit biće održan prema rasporedu koji utvrdi škola

16. jun 2021. godine: Diploma

 • Podela diploma (MŠ ”Isidor Bajić”)
Prijava popravnih ispita u školskoj 2020/21. godini

SMŠ završni razred

Prijavljivanje popravnih ispita se vrši nakon održanih odeljenskih veća. Uz prijavu se prilaže i skenirana đačka knjižica.

28 - 30. jun 2021. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, četvrti razred SMŠ)

avgust 2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja ispita  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

avgust 2021. godine: Ispiti

 • Popravni ispiti (MŠ ”Isidor Bajić”)

SMŠ od 1. do 3. razreda

4 - 5. jun 2021. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, drugi razred SMŠ)

8. jun 2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja ispita  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

9 - 10. jun 2021. godine: Ispiti

 • Popravni ispiti (MŠ ”Isidor Bajić”)
Prijava za maturski ispit u školskoj 2020/21. godini

SMŠ završni razred

4 - 5. jun 2021. godine: Prijava mature

 • Prijavljivanje kandidata vrši se isključivo preko onlajn prijave, u terminu koji je ovde naveden. Prijave koje su poslate pre početka ili posle završetka navedenog termina neće biti uzete u obzir. Formular prijave za prijavljivanje ispita možete preuzeti klikom na sledeći link:

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati: ime i prezime učenika, prijava mature (npr. Petar Petrović, prijava mature)

 • Informacija o potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno skeniranu priložiti u onlajn prijavi biće blagovremeno objavljena.

4 - 12. jun 2021. godine: Maturski ispit

 • Maturski ispit biće održan prema rasporedu koji utvrdi škola

16. jun 2021. godine: Diploma

 • Podela diploma (MŠ ”Isidor Bajić”)
Prijava razrednih ispita u školskoj 2020/21. godini

Za razredne ispiti koji se realizuju pre odeljenksih veća potrebna je samo prijava, a za razredne ispite koji se realizuju u avgustu potrebna je i priložena skenirana đačka knjižica.

SMŠ od 1. do 3. razreda

4 - 6. jun 2021. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, drugi razred SMŠ)

8. jun 2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja ispita  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

9 - 11. jun 2021. godine: Ispiti

 • Razredni ispiti (MŠ ”Isidor Bajić”)

14 - 21. jun 2021. godine: Ispiti

 • Godišnji ispit (nakon uspešno položenog razrednog ispita) (MŠ ”Isidor Bajić”)

SMŠ završni razred

21 - 23. maj 2021. godine: Prijava ispita

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na mejl prijava2122@gmail.com, a u naslovu mejla (subjektu) obavezno upisati ime i prezime učenika, kao i razred za koji se ispit prijavljuje (npr. Petar Petrović, četvrti razred SMŠ)

25. maj 2021. godine: Raspored polaganja

 • Objavljivanje rasporeda polaganja ispita  (oglasna tabla MŠ ”Isidor Bajić”)

26 - 28. maj 2021. godine: Ispiti

 • Razredni ispiti (MŠ ”Isidor Bajić”)

31. maj - 3. jun 2021. godine: Ispiti

 • Godišnji ispit (nakon uspešno položenog razrednog ispita) (MŠ ”Isidor Bajić”)

Comments are closed.